Rozwój kancelarii: nowi komplementariusze i partnerzy – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Rozwój kancelarii: nowi komplementariusze i partnerzy

Do grona komplementariuszy dołączyli dr Antoni Bolecki, Stanisław Drozd, Łukasz Lasek, Magdalena Świtajska i dr Kinga Ziemnicka. Nowymi partnerami zaś zostali Jakub Barański, Piotr Golędzinowski, dr Monika A. Górska, dr Maciej Kiełbowski, dr Joanna Prokurat, Radosław Wasiak i dr hab. Marcin Wujczyk.

Nowi komplementariusze

Dr Antoni Bolecki, radca prawny, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, jest odpowiedzialny za praktykę prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Specjalizuje się w prawie konkurencji i konsumentów oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Reprezentując na co dzień swoich klientów, wykorzystuje silne podstawy teoretyczne ugruntowane pracą naukową. Uczestniczył w szeregu największych transakcji w Polsce oraz wiodących postępowaniach sądowych i antymonopolowych w szczególności z branży FMCG, finansowej, energetyki, TMT i kolejowej.

Stanisław Drozd, adwokat, zajmuje się arbitrażem oraz tzw. zarządzaniem sporem i łączeniem alternatywnych metod konstruktywnego rozwiązywania złożonych sporów gospodarczych. Reprezentuje klientów w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oraz negocjacjach dotyczących ochrony inwestycji, transakcji fuzji i przejęć, długoterminowych umów dostawy surowców, umów dystrybucyjnych, umów typu joint venture i innych przedsięwzięć gospodarczych. Jest certyfikowanym mediatorem. Posiada certyfikat TenStep potwierdzający kompetencje w zakresie zarządzania projektami. Jest również niewykonującym zawodu solicitorem Anglii i Walii.

Łukasz Lasek, adwokat, zajmuje się międzynarodowymi sporami gospodarczymi oraz sprawami karnymi dotyczącymi oszustw, korupcji i prania pieniędzy. Jest certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Posiada polskie i angielskie kwalifikacje zawodowe (adwokat, niewykonujący zawodu solicitor Anglii i Walii). Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, the Law Society of England and Wales oraz European Criminal Bar Association. Jest także członkiem Board of Trustees Academy of European Law w Trewirze (ERA) oraz Dean’s Global Advisory Board Indiana University Maurer School of Law (Bloomington, USA).

Magdalena Świtajska, adwokat, zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w szczególności „trudnymi zwolnieniami” pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych, restrukturyzacjami zatrudnienia, transferami, transgranicznymi aspektami prawa pracy, a także cywilnoprawnymi i karnoprawnymi obszarami związanymi ze stosunkiem pracy. Kieruje także praktyką globalnej mobilności kancelarii i doradza w zakresie m.in. legalizacji pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, delegowania obywateli państw trzecich do Polski oraz delegowania obywateli polskich za granicę. Posiada uprawnienia solicitora Anglii i Walii (obecnie nie wykonuje zawodu).

Dr Kinga Ziemnicka, radca prawny, specjalizuje się w sprawach korporacyjnych, transakcjach M&A oraz kieruje praktyką rachunkowości korporacyjnej, doradzając przy dostosowaniu finansowania kapitałowego spółek do potrzeb wynikających z ich działalności. Koordynuje obsługę prawną klientów w transakcjach fuzji i przejęć, między innymi przy opracowaniu struktury transakcji, analizach due diligence, przygotowaniu i negocjacjach umów sprzedaży udziałów, akcji, przedsiębiorstw, umów inwestycyjnych powiązanych z ustaleniem relacji korporacyjnych. Reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami oraz dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek. Doradza klientom także w sprawach bieżących, w szczególności przy tworzeniu, restrukturyzacji oraz likwidacji spółek osobowych oraz kapitałowych. W 2016 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Kapitały własne w spółkach kapitałowych”.

 

Nowi partnerzy

Jakub Barański, adwokat, zajmuje się przede wszystkim transgranicznymi sporami sądowymi i arbitrażowymi o charakterze handlowym, w szczególności sporami na gruncie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. CISG). Zajmuje się również sprawami związanymi z cyberbezpieczeństwem, w tym dotyczącymi tzw. phishingu, oszustw typu business e-mail compromise oraz odpowiedzialności internetowych giełd kryptowalut za utratę środków, zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i karnych. Ma doświadczenie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, a także w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest również zaangażowany w działalność Korean Desk kancelarii.

Piotr Golędzinowski, radca prawny, specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz postępowaniach sądowych i arbitrażowych wymagających pogłębionej wiedzy z zakresu finansów lub rachunkowości. Doradza również w różnego rodzaju sprawach gospodarczych, w tym wynikłych na tle prawa konkurencji oraz w sporach budowlanych i infrastrukturalnych.. Ma wyższe wykształcenie w zakresie finansów oraz polskie i angielski kwalifikacje zawodowe. Jest członkiem Komitetu Arbitrażowego ICC Poland oraz członkiem Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Dr Monika A. Górska, radca prawny, doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących znaków towarowych, praw autorskich oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się też doradztwem w procesach dotyczących komercjalizacji wiedzy. Pracuje dla klientów polskich i zagranicznych działających w różnych sektorach biznesu, takich jak farmacja, nowe technologie czy IT.

Dr Maciej Kiełbowski, adwokat, doradza klientom w sprawach administracyjnych i reprezentuje ich w postępowaniach prowadzonych przed sądami administracyjnymi. Jest odpowiedzialny za praktykę prawa publicznego i pomaga rozwiązywać problemy wszystkim tym, którzy stykają się z szeroko pojętym prawem publicznym. Ma bogate doświadczenie w sprawach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, inwestycji infrastrukturalnych (drogowych i kolejowych) oraz transportu drogowego. W ramach doradztwa dla sektora kolejowego pracuje zarówno dla uczestników rynku kolejowego, jak i organizacji pozarządowych. Sektorowi samorządowemu doradza m.in. w zakresie sporów odnoszących się do dotacji oświatowych, realizacji inwestycji gminnych czy dostępu do informacji publicznej. Na co dzień reprezentuje klientów także w sporach sądowych – brał udział w wielu skomplikowanych projektach i procesach sądowych, dotyczących m.in. infrastruktury Euro 2012 czy dochodzenia wielomilionowych odszkodowań w związku z realizacją inwestycji w energetyce. Wielokrotnie reprezentował klientów przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jest autorem lub współautorem szeregu publikacji książkowych, artykułów, glos z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Dr Joanna Prokurat, doradca podatkowy, doradza w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, a także pomocy publicznej. Świadczy usługi doradztwa podatkowego w zakresie transakcji, finansowania czy nieruchomości. Obsługuje podmioty z sektora nowych technologii, w tym fintech czy gamingu. Prowadzi przeglądy podatkowe, w tym typu due diligence. Reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych. Świadczy usługi bieżącego doradztwa podatkowego. Prowadzi szkolenia. Doradza też podmiotom zainteresowanym wsparciem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym kwalifikowanym jako pomoc publiczna. Pomaga zidentyfikować możliwe instrumenty wsparcia i doradza przy ich wdrożeniu oraz rozliczeniu na wszystkich etapach realizacji projektu.

Radosław Wasiak, adwokat, zajmuje się doradztwem dla sektora energii, prawem geologicznym i górniczym, a także szeroko rozumianym prawem nieruchomości. Klientom z sektora energii doradza w sprawach związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego i zapewnieniem tytułu prawnego do nieruchomości i infrastruktury, jak również w kwestiach transakcyjnych, kontraktowych oraz regulacyjnych. Na co dzień doradza inwestującym w nowe źródła przedsiębiorcom z sektora energetyki, przedsiębiorcom planującym i prowadzącym inwestycje w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż kopalin (w tym węglowodorów) , jak również klientom planującym i prowadzącym inwestycje nieruchomościowe. Przygotowuje i negocjuje umowy sprzedaży nieruchomości, umowy najmu oraz dzierżawy nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych, a także wszelkie umowy związane z realizacją oraz obsługą procesu inwestycyjnego (umowy o prace projektowe, umowy EPC, FIDIC, O&M, umowy dostawy) oraz umowy zawierane w obszarze szeroko pojętej energetyki. Wspiera klientów zarówno w toku procedur administracyjnoprawnych, jak  i w postępowaniach sądowo-administracyjnych prowadzonych w zakresie swojej specjalizacji. Jest konsultantem instytucji i organizacji międzynarodowych w obszarze zmian zachodzących w prawie budowlanym i sektorze górniczym.

Dr hab. Marcin Wujczyk, radca prawny, zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dyskryminacji i mobbingu oraz współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi. Doradza największym spółkom w Polsce w zakresie procedur zwolnień grupowych, transferu przedsiębiorstwa oraz postępowań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Bezpośrednio wspiera w procesie decyzyjnym zarządy oraz dyrektorów personalnych spółek, w tym międzynarodowych. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.