Zaangażowanie społeczne – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Zaangażowanie społeczne

Od początku swojego istnienia kancelaria działa na rzecz instytucji i inicjatyw ważnych dla budowy demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

W centrum naszych zainteresowań leży ochrona praw człowieka i działalność edukacyjna.

Naszą aktywność można podzielić na dwa obszary – świadczymy pomoc prawną pro bono oraz udzielamy innego rodzaju wsparcia wybranym instytucjom i inicjatywom.

Obecnie:

 • Działamy w sprawie wykonania przez polski rząd zobowiązań podjętych w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Nasz klient był skarżącym w sprawie, w której domagał się zadośćuczynienia w związku z warunkami panującymi w gminnym domu pomocy społecznej. Strona rządowa uznała jego roszczenia i wypłaciła mu rekompensatę. Następnie kwota, którą otrzymał, została uznana przez gminę za dochód, co stanowiło podstawę do znacznego podwyższenia mu opłat za pobyt w DPS i efektywnego pozbawienia go wypłaconego wcześniej odszkodowania. Postępowanie prowadzimy w ramach Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w który jesteśmy zaangażowani od 2007 r. Jego celem jest uzyskiwanie przełomowych wyroków zmieniających praktykę lub przepisy prawne w konkretnych kwestiach budzących poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw człowieka, zarówno w relacjach pomiędzy jednostką a państwem, jak i pomiędzy podmiotami prywatnymi.
 • Reprezentujemy związkowca walczącego o prawa pracownicze, któremu została wypowiedziana umowa o pracę. Jako jeden z głównych powodów wypowiedzenia wskazano użycie stroju służbowego poza godzinami pracy – to jest w czasie protestu przeciwko łamaniu praw pracowniczych. Sprawę prowadzimy w ramach programu Artykuł 32 Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którego celem jest walka z dyskryminacją oraz promowanie zasad równego traktowania.
 • Reprezentujemy osobę ubezwłasnowolnioną w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym ze skargi konstytucyjnej, w której kwestionujemy zgodność modelu ubezwłasnowolnienia całkowitego w jego obecnej postaci z normami zawartymi w ustawie zasadniczej. Również tę sprawę prowadzimy w ramach programu Artykuł 32 Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Dotychczas:

 • Broniliśmy fotoreportera, który latem 2017 r. relacjonował protesty aktywistów w Puszczy Białowieskiej. Został on obwiniony o przechodzenie przez grunt leśny w miejscu, w którym było to zabronione, oraz o to, że wezwany przez osobę uprawnioną do natychmiastowego opuszczenia tego miejsca nie wykonał polecenia. Fotoreporter został skazany wyrokiem nakazowym, od którego złożono sprzeciw. W toku postępowania sądowego kancelaria przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym fotoreporter nie wypełnił znamion czynów zabronionych, o których popełnienie został obwiniony, gdyż zakaz wstępu do lasu został wydany w sposób wadliwy. Nadto fotoreporter, relacjonując sytuację z Puszczy Białowieskiej i utrwalając na fotografiach obronę jednego z najlepiej zachowanych lasów naturalnych Europy, a jednocześnie archiwizując działania zmierzające do jego wycinki, wypełniał służebną rolę dziennikarza wobec społeczeństwa. Obecność obwinionego dziennikarza gwarantowała, że protesty przeciwko wycince będą rzetelnie zrelacjonowane, a społeczeństwo zostanie dokładnie poinformowane o wydarzeniach. Sąd uniewinnił dziennikarza, wskazując na to, że jego działania nie wypełniły znamion czynów zabronionych. Wyrok jest prawomocny. Sprawa była prowadzona w ramach projektu HFPC poświęconego pomocy prawnej dla dziennikarzy i blogerów.
 • We współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka reprezentowaliśmy trzech dziennikarzy jednej z polskich publicznych stacji radiowych w postępowaniach sądowych. Złożyli oni odwołania od dyscyplinarnego rozwiązania ich umów o pracę. Zwolnieni dziennikarze byli chronionymi działaczami związkowymi, aktywnie zaangażowanymi w działalność związkową. Do ich zwolnienia doszło po tym, gdy w celu wsparcia dziennikarek „Trójki”, odsuniętych od prowadzenia serwisów informacyjnych, zaangażowali się w prowadzoną w mediach społecznościowych akcję „#kogoniesłychać”. Sprawy te prowadzone były w ramach realizowanego przez HFPC programu Obserwatorium wolności mediów poświęconego monitorowaniu standardów ochrony wolności słowa w Polsce oraz przypadków ich naruszeń.
 • Reprezentowaliśmy sikha, który pozwał Straż Graniczną o naruszenie dóbr osobistych w związku z nakazywaniem mu zdejmowania turbanu podczas kontroli bezpieczeństwa na warszawskim lotnisku. Sprawę prowadziliśmy w ramach Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, aby wspierać przeciwdziałanie dyskryminacji o podłożu etnicznym lub religijnym.
 • Reprezentowaliśmy cudzoziemców przed sądami administracyjnymi w sprawach o udzielanie im ochrony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Programem Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
 • Przygotowaliśmy wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka opinię amicus curiae złożoną w sprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, która dotyczyła nieproporcjonalnego ograniczenia prawa do sądu poprzez nałożenie na powoda wymogu wskazania w pozwie faktycznego miejsca zamieszkania pozwanego. Celem opinii było doprowadzenie do zmiany zbyt rygorystycznej praktyki w tym zakresie.
 • Współtworzyliśmy opracowania w zakresie prawa polskiego i jego stosowania dla wielu organizacji społecznych, m.in. holenderskiej fundacji Child and Youth Finance International i Ashoka Polska, których działalność polega na wspieraniu edukacji oraz integracji ekonomicznej młodzieży na całym świecie.
 • Uczestniczyliśmy w dyżurach realizowanych w porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie (program Porady prawne pro bono, którego celem jest udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej).
 • Świadczyliśmy pomoc prawną na rzecz Fundacji Rodzić po Ludzku, doradzając w zakresie prowadzenia portalu gdzierodzic.info. Portal jest miejscem wymiany informacji o jakości i standardach opieki okołoporodowej w placówkach szpitalach, a tym samym służy podnoszeniu standardów tej opieki.
 • Udzielaliśmy porad wybranym inicjatywom w ramach Centrum Pro Bono, które jest instytucją łączącą organizacje pozarządowe poszukujące pomocy prawnej z kancelariami specjalizującymi się w danej dziedzinie. W ramach współpracy z Centrum prowadziliśmy szkolenie dla organizacji pozarządowej z zakresu prawa pracy.

Wspieramy merytorycznie, organizacyjnie i finansowo wybrane instytucje i inicjatywy. W szczególności jesteśmy zaangażowani w działalność na rzecz promowania wśród uczniów i studentów wiedzy o prawach człowieka oraz w przygotowanie studentów prawa do wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego. Obecnie:

 • co roku wspieramy kurs letni International Protection of Human Rights, który jest organizowany wspólnie przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • co roku wspieramy tygodnie narodowe organizowane przez College of Europe w Natolinie i w Brugii;
 • od 2014 r. organizujemy warsztaty z arbitrażu dla studentów Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto udzieliliśmy Centrum wsparcia finansowego;
 • od 2015 r. nasi prawnicy prowadzą zajęcia dla studentów i młodych prawników w ramach Szkoły Arbitrażu ICC afiliowanej przy Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • w 2016 r. nasi prawnicy przeprowadzili szereg lekcji w ramach Tygodnia Konstytucyjnego – inicjatywy zorganizowanej przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, której celem jest propagowanie wiedzy o Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 • w 2016 r. wsparliśmy także Konstytucyjny Turniej Sądowy organizowany przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy oraz konkurs Mistrzowie Mediacji organizowany przez ELSA.

W tym samym celu w poprzednich latach:

 • ufundowaliśmy nagrody dla najlepszych mówców w Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym zorganizowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Instytutem Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück (2012);
 • wsparliśmy finansowo drużynę Uniwersytetu Jagiellońskiego biorącą udział w ICC International Commercial Mediation Competition oraz drużyny Uniwersytetu Warszawskiego i Wrocławskiego startujące w Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (2012);
 • dwukrotnie współorganizowaliśmy wraz z Kołem Naukowym Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ogólnopolski konkurs prawa handlowego (2012 i 2013);
 • wspieraliśmy organizacyjnie European Pro Bono Forum organizowane przez PILnet The Global Network for Public Interest Law w Warszawie (2013).