Nota prawna, Polityka prywatności i Regulamin – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Nota prawna, Polityka prywatności i Regulamin

Nota prawna, Polityka prywatności i Regulamin

Ubezpieczenie adwokatów i radców prawnych

Adwokaci i radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu (art. 10 ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2010, nr 47, poz. 278).

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały na niniejszej witrynie internetowej zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy stara się umieszczać w niniejszej witrynie materiały o najnowszych wydarzeniach w dziedzinach prawa, w których się specjalizuje, nie może jednak zagwarantować dokładności, skuteczności czy przydatności jakiejkolwiek informacji prawnej zawartej w materiałach tu umieszczonych.

Usługi i płatności

Ceny za usługi świadczone klientom są ustalane indywidualnie.

Usługi są świadczone na podstawie umowy zawartej z klientem. Klient może wypowiedzieć umowę w każdym czasie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach procesowych klient może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych przyczyn wskazanych w pisemnym wypowiedzeniu.

Klient może wybrać następujące formy płatności za świadczone usługi:

 • osoby fizyczne: przelew za pośrednictwem rachunku bankowego, instrumenty płatnicze obsługiwane przez ING Bank Śląski S.A w ramach systemu „imoje” dostępnego na stronie kancelarii, karta płatnicza przy użyciu terminala płatniczego, gotówka,
 • pozostali klienci: przelew za pośrednictwem rachunku bankowego.

Ochrona prywatności

Kancelaria jako administrator danych osobowych

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi. W zakresie, w jakim kancelaria przetwarza takie dane osobowe w celu świadczenia pomocy prawnej, staje się z mocy prawa ich administratorem.

Kancelaria przetwarza również dane osobowe osób, które uczestniczą w organizowanych przez nas wydarzeniach, aplikują o pracę, pracują lub świadczą dla nas usługi.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w następujących celach:

 • wykonania usługi prawnej,
 • informowania o wydarzeniach, które organizujemy lub w których uczestniczymy, a także w celu wysyłania alertów prawnych,
 • rekrutacji (patrz: „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji”) i zatrudnienia,
 • marketingu w zakresie uznanym za dozwolony przez samorządy zawodowe,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kancelaria nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

 • imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji, które realizuje między innymi niniejsza Nota prawna i polityka prywatności,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do sprzeciwu, które można realizować między innymi w sytuacjach, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywać od kancelarii informacji o charakterze marketingowym.

W sprawach związanych z realizacją praw można kontaktować się, wysyłając informację na adres warsaw@wardynski.com.pl. Ponadto osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ograniczenie udostępniania informacji

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, wynika wprost ze zleconej sprawy lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazujemy również danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecona sprawa. W takich przypadkach zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osób fizycznych poprzez zastosowanie jednej z podstaw wymienionych w Rozdziale V RODO.

Okresy przechowywania danych

Kancelaria przechowuje dane przez czas uzasadniony realizacją zlecenia prawnego lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Copyright

Właścicielem witryn www.wardynski.com.pl, www.wardynski.plwww.wardynski.eu jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie,00-478, Al. Ujazdowskie 10, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000192239, o numerze NlP 5260107832, REGON 011068222.

Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały zawarte w witrynach (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Należą do kancelarii Wardyński i Wspólnicy lub są przez nią licencjonowane.

 

Ostatnie zmiany: marzec 2021 r.

© Wardyński i Wspólnicy