Udział w organizacjach – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Udział w organizacjach

Jesteśmy członkami licznych organizacji, m.in. Lex Mundi, sieci skupiającej renomowane niezależne firmy prawnicze z ponad 100 krajów (po jednej z każdej jurysdykcji) oraz World Services Group (WSG), organizacji zrzeszającej renomowane firmy z sektora usług profesjonalnych, nie tylko prawniczych.

Dzięki temu mamy dostęp do światowego know-how i rozwijamy sieć kontaktów z najlepszymi prawnikami i kancelariami na świecie, z czego korzystają później nasi klienci.

 
American Counsel Association

Tomasz Wardyński reprezentujący kancelarię jest członkiem najstarszego stowarzyszenia zrzeszającego niezależne firmy prawnicze na świecie – American Counsel Association, założonego w Stanach Zjednoczonych w 1928 roku.

Antitrust Alliance

Zespół prawa antymonopolowego jest członkiem Antitrust Alliance, organizacji skupiającej wyspecjalizowane zespoły niezależnych firm prawniczych w Europie w celu zapewnienia najwyższej jakości poradnictwa prawnego.

Kancelaria jest również obecna za pośrednictwem swojego przedstawiciela w europejskim stowarzyszeniu Association européenne d’études juridiques et fiscales.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest członkiem Związku Firm Biotechnologicznych BioForum. Związek BioForum powstał w celu wparcia dynamicznego rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw biotechnologicznych działających w najważniejszych sektorach: zdrowia, przemysłu i rolnictwa.

http://bioforum.pl/

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest członkiem wspierającym Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Związek branżowy BioInMed powstał, by chronić prawa i reprezentować interesy firm członkowskich w Polsce i za granicą oraz zwiększać innowacyjność polskiej gospodarki poprzez promocję inwestycji w biotechnologię medyczną i popularyzowanie rozwiązań systemowych wspierających rozwój branży.

https://www.bioinmed.pl/

CAPIP.EU Coalition Against Piracy

Wardyński i Wspólnicy jest jedną z kilkudziesięciu firm prawniczych zrzeszonych w organizacji CAPIP.EU, której celem jest walka z podróbkami i piractwem oraz proponowanie stronom poszkodowanym wsparcia prawnego w tym zakresie na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Bałkanów.

Central Europe Energy Partners (CEEP)

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest również członkiem Central Europe Energy Partners (CEEP) – międzynarodowego stowarzyszenia non-profit wspierającego integrację środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii i bezpieczeństwa UE w tym sektorze.

European Business Aviation Association (EBAA)

Kancelaria jest członkiem The European Business Aviation Association (EBAA), wiodącej organizacji zrzeszającej operatorów samolotów biznesowych w Europie. EBAA reprezentuje ponad 700 firm w Europie.

https://www.ebaa.org/

European Employment Lawyers Association (EELA)

Jesteśmy członkiem European Employment Lawyers Association, stowarzyszenia założonego pod prawem niemieckim, które zrzesza i integruje prawników specjalizujących się w prawie pracy na terenie Unii Europejskiej.

European Law Institute (ELI)

Kancelaria została przyjęta do grona obserwatorów instytucjonalnych European Law Institute – niezależnej organizacji, której celem jest poprawa jakości prawa europejskiego.

International Bar Association i American Bar Association

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest aktywnym członkiem dwóch najważniejszych organizacji prawniczych: International Bar Association (IBA)American Bar Association (ABA). Wspólnicy kancelarii działają w komitetach i grupach roboczych obu organizacji, a także jako prelegenci biorą udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach organizowanych dla członków obu organizacji, co przekłada się na korzyści odczuwane przez naszych klientów.

ICC Polska – Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest aktywnym członkiem ICC Polska – organizacji,  której misją jest reprezentowanie na forum światowym ICC interesów polskiego środowiska biznesowego oraz kształtowanie globalnego otoczenia gospodarczego poprzez wspieranie handlu międzynarodowego i inwestycji w ramach wielostronnego systemu opartego na prawie i zasadach. ICC Polska działa poprzez komisje sektorowe w dziedzinach: arbitrażu, ADR, bankowości, konkurencji oraz własności intelektualnej.

International Trademark Association

Kancelaria jest członkiem International Trademark Association (INTA), największej organizacji non profit wspierającej rozwój w sferze znaków towarowych i własności intelektualnej będących elementami uczciwego i efektywnego handlu krajowego i międzynarodowego.

Klaster Technologii Kosmicznych

Klaster Technologii Kosmicznych działa na rzecz współpracy i promocji polskiego przemysłu kosmicznego. Organizacja powstała z inicjatywy polskiego operatora telekomunikacyjnego EXATEL i zrzesza wiodące podmioty sektora kosmicznego. W skład Klastra wchodzą najważniejsze polskie firmy (zarówno prywatne, jak i państwowe), organizacje naukowo-badawcze, przedstawiciele  środowiska akademickiego oraz instytucje z otoczenia sektora kosmicznego.

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jednym z członków założycieli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji – organizacji, działającej na rzecz stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce. W wyniku prac KPI zostaną wypracowane szczegółowe proinnowacyjne rozwiązania na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

Konfederacja Lewiatan

Kancelaria jest członkiem Konfederacji Lewiatan – organizacji, która reprezentuje interesy polskich przedsiębiorców przed instytucjami państwowymi i działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki.

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek (KRSiO)

Kancelaria jest członkiem Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (KRSiO), stowarzyszenia działającego m.in. na rzecz dostosowania regulacji prawnych do najnowszych osiągnięć nauki z zakresu suplementacji diety oraz wspierającego rozwoju branży suplementów i odżywek. Członkami stowarzyszenia są producenci i dystrybutorzy suplementów diety, firmy doradcze i kancelarie prawne specjalizujące się w prawie żywnościowym oraz wybitni eksperci z dziedziny suplementacji.

Lex Mundi

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedynym w Polsce członkiem Lex Mundi, sieci skupiającej renomowane niezależne firmy prawnicze na świecie. Lex Mundi to jedno z największych stowarzyszeń niezależnych firm prawniczych na świecie. W jego skład wchodzi ponad 160 firm z całego świata zatrudniających około 21 000 prawników. Członkowie Lex Mundi pochodzą z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Loan Market Association (LMA)

Wardyński i Wspólnicy jest członkiem Loan Market Association, które za główny cel ma poprawę płynności, efektywności i przejrzystości na pierwotnych i wtórnych rynkach kredytów konsorcjalnych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

London Court of International Arbitration and ADR Worldwide (LCIA)

Prawnicy kancelarii zajmujący się rozwiązywaniem sporów i arbitrażu są członkami London Court of International Arbitration (LCIA) – międzynarodowej instytucji zapewniającej zarządzanie postępowaniami gospodarczymi wszystkim stronom sporu.

L2B Aviation

Przynależymy do L2B Aviation – największej na świecie międzynarodowej organizacji zrzeszającej kancelarie specjalizujące się w prawie lotniczym.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe w Polsce

Wardyński i Wspólnicy jest firmą członkowską polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego IFA, które zajmuje się analizą i rozwojem międzynarodowego i porównawczego prawa w zakresie finansów publicznych, w szczególności prawa podatkowego.

New York State Bar Association

Dzięki działalności kilku prawników kancelarii jesteśmy członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Prawników Stanu Nowy Jork – organizacji wspierającej reformy w prawie i dbającej m.in. o utrzymywanie na najwyższym poziomie standardów zawodu prawnika: uczciwości, honoru, umiejętności zawodowych.

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

Kancelaria jest członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, które skupia inwestorów private equity / venture capital aktywnych w Polsce oraz osoby, firmy i instytucje zainteresowane rozwojem tego sektora w naszym kraju.

Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji

Przedstawiciele kancelarii są członkami Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji – organizacji, która powstała celem integracji środowiska praktyków w dziedzinie restrukturyzacji oraz poprawy jakości i skuteczności procesów restrukturyzacji na polskim rynku.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Wardyński i Wspólnicy jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, którego celem jest wymiana wiedzy z zakresu prawa konkurencji wśród polskich prawników.

Stowarzyszenie Prawa Pracy

Kancelaria jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Pracy, które działa na rzecz integracji i profesjonalizacji środowiska prawników specjalizujących się w prawie pracy. Jeden ze wspólników kancelarii jest współzałożycielem stowarzyszenia.

The Center for American and International Law

Kancelaria jest zrzeszona w Centrum na rzecz Prawa Amerykańskiego i Międzynarodowego, którego celem jest kształcenie ustawiczne prawników w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Three Seas Legal Alliance

Three Seas Legal Alliance to grupa 12 wiodących niezależnych kancelarii prawnych w państwach Trójmorza,  oferujących usługi prawne dla przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów, od krajów bałtyckich po wybrzeża Adriatyku i Morza Czarnego. Stowarzyszone kancelarie, uznane na arenie międzynarodowej i doświadczone we współpracy transgranicznej, współpracowały ze sobą przy wielu projektach obejmujących m.in. dokumentację projektową, finansowanie, kwestie regulacyjne, nieruchomości, podatki, pomoc publiczną, wydawanie pozwoleń i zamówienia publiczne. Dzięki swojej wielkości i wiedzy specjalistycznej stowarzyszone kancelarie mogą obsługiwać wszelkie projekty podjęte w ramach Inicjatywy Trójmorza.