Maciej Kiełbowski – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Maciej Kiełbowski

adwokat, partner
Prawo publiczne i sektor samorządowy

Dr Maciej Kiełbowski jest odpowiedzialny za praktykę prawa publicznego i doradztwo dla sektora samorządowego. Od wielu lat doradza w sprawach związanych z prawem administracyjnym i postępowaniami administracyjnymi oraz w sporach sądowych.

Pomaga rozwiązywać problemy wszystkim tym, którzy stykają się z szeroko pojętym prawem publicznym – zarówno przedsiębiorcom, jak i samorządom. Jego doświadczenia dotyczą przede wszystkim planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, inwestycji drogowych i kolejowych oraz transportu drogowego. W sprawach dotyczących sektora kolejowego doradza zarówno uczestnikom rynku kolejowego, jak i organizacjom pozarządowym.

Ma wykształcenie zarówno w zakresie prawa, jak i administracji, dzięki czemu identyfikuje potrzeby i obawy klientów w dziedzinie prawa publicznego i skutecznie doradza w tym zakresie. Sektorowi samorządowemu doradza m.in. w zakresie sporów odnoszących się do dotacji oświatowych, realizacji inwestycji gminnych czy dostępu do informacji publicznej.

Brał udział w wielu skomplikowanych projektach i wielowątkowych procesach sądowych dotyczących m.in. infrastruktury Euro 2012, projektowania infrastruktury kolejowej, transgranicznej upadłości lub wielomilionowych odszkodowań w związku z realizacją inwestycji w energetyce odnawialnej. Uczestniczył w postępowaniach administracyjnych związanych z inwestycjami komercyjnymi i mieszkaniowymi. Wielokrotnie reprezentował klientów przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, tym ostatnim także w poszerzonym składzie. W zakresie sporów sądowych analizował też szereg spółek w ramach procesów due diligence.

Absolwent administracji (licencjat) i prawa (magisterium) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na tym samym wydziale obronił rozprawę doktorską pt. „Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego”.

Wielkopolska Izba Adwokacka

„Zdarzenia kolejowe – czy odpowiada za nie także zarządca infrastruktury kolejowej?”, współautor, Rocznik 2024

„Kwalifikacja naruszenia jako znikomego w przypadku deliktu administracyjnego sankcjonowanego bezwzględnie karą pieniężną. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 2 marca 2021 r., II SA/Ol 885/20", Co do zasady. Studia i analizy prawne 2021 nr 2

„Oczywista sprzeczność przepisu z Konstytucją jako podstawa do uchylenia decyzji nakładającej karę pieniężną. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 stycznia 2019 r., II OSK 555/17”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020 nr 2

„Informacja publiczna – konieczna, nawet gdy niewygodna”, Rocznik 2020

„Naruszenie zasad ogólnych k.p.a. jako samodzielny zarzut skargi kasacyjnej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 stycznia 2019 r., II OSK 259/17”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2019 nr 1

„Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy powszechne i administracyjne” (współautor), Rocznik 2019

„Spory dotyczące konkursów i dotacji – procesowe pole minowe” (współautor), Rocznik 2019

„Czy w urzędach będzie szybciej i sprawniej?”, Rocznik 2018

„Trzeba – i można – domagać się rozstrzygnięcia swojej sprawy” (współautor), Rocznik 2017

R. Hauser, W. Sawczyn, J. Szuma (red.), „Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD” (współautor), C.H. Beck, wyd. I 2014, wyd. II 2016

P. Szustakiewicz (red.), „Dostęp do informacji publicznej” (współautor), C.H. Beck, wyd. I 2014,  wyd. II 2016

Glosa do wyroku NSA z 26 kwietnia 2016 r., I OSK 3095/15, Palestra 11/2016

„Odmowa zastosowania przepisu ustawy przejawem prawotwórczej działalności sądów administracyjnych” [w:] T. Bąkowski, J.P. Tarno (red.), „Prawotwórstwo sądów administracyjnych”, WoltersKluwer Polska 2015

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 18 grudnia 2013 r., I OPS 13/13, Palestra 7-8/2014

„Zarzut naruszenia przepisów konstytucyjnych i odmowa zastosowania przepisu przez sąd administracyjny w sprawach gospodarczych”, Radca Prawny 3/2014

„Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sąd administracyjny w sprawach gospodarczych” [w:] A. Kisielewicz, J.P. Tarno (red.), „Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych”, WoltersKluwer Polska 2013

M. Kiełbowski [w:] W. Piątek (red.), Przegląd orzecznictwa – prawo administracyjne, Forum Prawnicze 5/2013 [opracowanie uchwały siedmiu sędziów NSA z 3 września 2013 r., I OPS 2/13]

M. Kiełbowski [w:] W. Piątek (red.), Przegląd orzecznictwa – prawo administracyjne, Forum Prawnicze 3/2013 [opracowanie uchwały siedmiu sędziów NSA z 25 marca 2013 r., II GPS 1/13]

„Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji RP przez sąd administracyjny w sprawach gospodarczych”, Radca Prawny 3/2013

„Wnoszenie pism sądowych drogą elektroniczną”, Kadra Kierownicza w Administracji 12/2012

„Sobota a problemy w obliczaniu terminów”, Kadra Kierownicza w Administracji 11/2012

„Upoważnienie do wydawania decyzji”, Kadra Kierownicza w Administracji 8/2012

„Metryka nie we wszystkich sprawach”, Kadra Kierownicza w Administracji 7/2012

„Przesłanki wydania decyzji uchylającej”, Kadra Kierownicza w Administracji 4/2012

„Organ nie zawsze wniesie skargę”, Kadra Kierownicza w Administracji 2/2012

„Prawne skutki wniesienia e-podania”, Kadra Kierownicza w Administracji 12/2011

Zarzuty wobec uzasadnienia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego (glosa do uchwały siedmiu sędziów NSA z 15 lutego 2010 r., II FPS 8/09), Przegląd Podatkowy 11/2011

„Gdy termin przypada na sobotę”, Kadra Kierownicza w Administracji 11/2011

„Wyrok sądowy jako informacja publiczna”, Monitor Prawniczy 24/2010

„Zwrot nienależnie pobranej akcyzy” (glosa do uchwały siedmiu sędziów NSA z 13 lipca 2009 r., I FPS 4/09), Przegląd Podatkowy 5/2010

 

The Legal 500 EMEA 2022, rozwiązywanie sporów