Ugoda władz Poznania ze spółką Wyborowa S.A. – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Ugoda władz Poznania ze spółką Wyborowa S.A.

Po dziesięciu latach sporu miasto Poznań podpisało ugodę ze spółką Wyborowa S.A. Na jej mocy miasto nabyło prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości nad Jeziorem Maltańskim. W wyniku negocjacji cena została ustalona na 38,5 mln złotych.

Sprawa rozpoczęła się od uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2002 r. Na jego mocy teren, na którym znajdowała się fabryka spółki, miasto Poznań przeznaczyło na usługi sportu i rekreacji i nakazało przekształcenie na taką funkcję w ciągu 15 lat od momentu wejścia w życie planu. W 2012 r. Wyborowa S.A. złożyła pozew o odszkodowanie w wysokości 98 mln zł wyliczone jako różnica wartości nieruchomości pod poprzednim i obecnym planem miejscowym. Od roku 2013 spółka zamknęła też fabrykę prowadzoną wcześniej przez prawie cały XX wiek na nieruchomości. Zgłoszone w toku procesu zostało również roszczenie ewentualne o wykup nieruchomości przez miasto.

Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo, uznając, że w sprawie doszło do przedawnienia roszczenia. Wyrok zaskarżono, ale sąd apelacyjny utrzymał go w mocy. Spółka Wyborowa S.A. skutecznie wniosła skargę kasacyjną.

W efekcie skargi sprawa wróciła do sądu apelacyjnego, który nakazał powtórzenie procesu. Sąd okręgowy ponownie oddalił powództwo. Tym razem argumentacja sądu opierała się na twierdzeniu, że pomiędzy oboma planami miejscowymi nie było istotnej różnicy, gdyż poprzedni plan również przeznaczał nieruchomość na teren sportu i rekreacji.

Wyrok został zaskarżony przez spółkę Wyborowa S.A. Jednak przed zakończeniem postępowania apelacyjnego strony doszły do porozumienia i zawarły ugodę. Na jej mocy miasto Poznań wykupiło sporną nieruchomość od spółki Wyborowa S.A. za kwotę 38,5 mln zł, a ta zrzekła się roszczenia odszkodowawczego.

Spółkę Wyborowa S.A. od początku sporu reprezentowali prof. Marcin Lemkowskidr Maciej Kiełbowski.