Co do zasady. Studia i analizy prawne - nr 1 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Co do zasady. Studia i analizy prawne - nr 1

Reforma w obrocie nieruchomościami rolnymi, opłata za użytkowanie wieczyste, spadek wakujący, dobre praktyki w postępowaniach arbitrażowych, informatyzacja postępowania przed sądami administracyjnymi, zmiany klimatu jako szkoda w środowisku, sto lat pojęcia „przedsiębiorcy” w prawie polskim, opinia przyjaciela sądu („amicus curiae brief”) w różnych systemach prawnych, VAT w obrocie międzynarodowym 2020, glosa do uchwały III CZP 6/19 (zbieg praw pierwokupu nieruchomości) i do wyroku II OSK 259/17 (naruszenie zasad ogólnych k.p.a. jako samodzielny zarzut skargi kasacyjnej).