Co do zasady. Studia i analizy prawne - nr 3 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Co do zasady. Studia i analizy prawne - nr 3

Rażąca strata jako przesłanka zastosowania klauzul rebus sic stantibus | Znaczenie pojęcia „istotna zmiana umowy” na gruncie prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy 2014/24/UE i orzecznictwa TSUE | Zapewnienie racjonalnych usprawnień dla pracownika z niepełnosprawnościami jako obowiązek pracodawcy | Kryzys demokracji: próba wyjaśnienia | Wykonywanie przez Polskę Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet w świetle Uwag końcowych Komitetu CEDAW |Opłata od usług VOD – analiza prawnopodatkowa na tle rozwiązań polskich i francuskich | Przelew wierzytelności z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie zwrotu kosztów za sporządzenie prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy | Oczywista sprzeczność przepisu z Konstytucją jako podstawa do uchylenia decyzji nakładającej karę pieniężną | Przede wszystkim nie szkodzić