Marcin Lemkowski – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Marcin Lemkowski

adwokat, wspólnik

Doradztwo w trudnych sprawach z zakresu prawa cywilnego

Prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski prowadzi trudne, skomplikowane i często długotrwałe postępowania sądowe i arbitrażowe, głównie z zakresu prawa cywilnego.

Doradza zarówno osobom fizycznym, jak i korporacjom w sporach związanych z umowami, obrotem nieruchomościami, inwestycjami w energetyce odnawialnej czy zabezpieczeniem wierzytelności. Prowadzi procesy o odszkodowania za szkody wyrządzone m.in. niewykonaniem umowy, czynem niedozwolonym, zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy wydaniem przez sąd niezgodnego z prawem wyroku. Reprezentuje klientów także w sprawach dotyczących dużych inwestycji infrastrukturalnych, przede wszystkim kolejowych i drogowych.

Autor i współautor kilkudziesięciu skarg kasacyjnych rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy, często w sprawach bardzo trudnych czy precedensowych.

Jest szefem biura kancelarii w Poznaniu.

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy jest związany od 2008 r.

Ukończył prawo (2002) oraz Studium Zarządzania i Marketingu (2004) na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na tejże uczelni w 2007 r. obronił pracę doktorską.

Od 2007 r. jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami.

Wielkopolska Izba Adwokacka

„Rażąca strata jako przesłanka zastosowania klauzul rebus sic stantibus”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020, nr 2

„Świadczenie antycypacyjne”, C.H. Beck, Warszawa 2016

Komentarz do artykułów 358-360 oraz 481-486 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016

„Uprawnienie dzierżawcy do zakupu nieruchomości rolnej w następstwie częściowego rozwiązania umowy dzierżawy”, Przegląd Prawa Rolnego 1/2016

„Zapowiedź niespełnienia świadczenia (protestatio) jako podstawa odstąpienia od umowy wzajemnej (art. 4921 KC)”, Monitor Prawniczy 1/2015

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 16 lutego 2012 r., Orzecznictwo Sądów Polskich 4/2013 [dot. żądania obniżenia ceny sprzedaży w oparciu o rękojmię przy dochodzeniu zawarcia umowy przyrzeczonej]

„Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Komentarz do art. 487-497 Kodeksu cywilnego”, LexisNexis, Warszawa 2012

„Miarkowanie kary umownej” [w:] „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki”, LexisNexis, Warszawa 2011

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 1.12.2010 r. (I CSK 28/10), Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2011 [dot. kumulacji odsetek za opóźnienie i odsetek kapitałowych]

J. Grykiel. M. Lemkowski, „Czynności prawne. Art. 56-81 KC. Komentarz”, C.H. Beck, Warszawa 2010

„O terminie na korzyść dłużnika” [w:] „Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań” C.H. Beck, Warszawa 2010

„Znaczenie prawne ujawnienia praw osobistych i roszczeń w księdze wieczystej”, Rejent 7-8/2010

Glosa do wyroku SN z 19.4.2007 r. (I CSK 4/07), Monitor Prawniczy 3/2009 [dot. art. 358 k.c.]

„Wybrane aspekty zastrzegania i miarkowania kary umownej”, Monitor Prawniczy 5/2008

„Odsetki cywilnoprawne”, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2.01.2005 r., I ACa 869/04, Palestra 5-6/2007 [dot. kumulacji odsetek]

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19.03.2004 r. (IV CK 172/03), Rejent 1/2006 [dot. podzielności świadczenia w umowie o roboty budowlane]

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.09.2005 r. (II CK 72/05), Monitor Prawniczy 22/2006 [dot. odstąpienia od umowy na podstawie art. 492 k.c.]

„W sprawie regresu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego” [w:] „Prawo wobec wyznań współczesności”, tom III, Poznań 2006

„Różnice w wykładni warunków ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowych” [w:] „Prawo wobec wyznań współczesności”, tom II, Poznań 2005

Glosa do uchwały SN z 27.11.2003 r. (III CZP 80/03), Monitor Prawniczy 1/2005 [dot. odsetek z art. 212 § 3 k.c.]

Glosa do postanowienia SN z 14.07.2004 r. (IV CKN 495/03), Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2005 [dot. zażalenia w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności zagranicznego orzeczenia]

„Oprocentowanie jako świadczenie wzajemne”, Państwo i Prawo 1/2005

„W sprawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”, Przegląd Sądowy 4/2005

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24.04.2003 r. (I CKN 316/01), Orzecznictwo Sądów Polskich 7-8/2005 [dot. pojęcia wymagalności]

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.06.2004 r. (II KK 38/03), Państwo i Prawo 11/2005 [dot. przechowania].

„Pojęcie kradzieży w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC”, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1-2/2004

Glosa do wyroku SN z 8.01.2003 r. (II CKN 1097/00), Przegląd Prawa Handlowego 10/2004 [dot. lichwy]

„Zakres odszkodowania z ubezpieczeń komunikacyjnych w świetle orzecznictwa”, Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja 1/2003

„Uprawnienia banku do pobierania opłat i prowizji w umowie rachunku bankowego” „Biuletyn Bankowy” 2/2003

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 8.03.2002 r. (III CZP 8/02), Przegląd Prawa Handlowego 1/2003 [dot. konieczności udzielenia szczegółowego pełnomocnictwa przy zapisie na sąd polubowny]

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21.06.2001 r. (III CZP 21/01), Przegląd Sądowy 2/2003 [dot. tzw. hipoteki bankowej]

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11.07.2002 r. (IV CKN 1219/00), Przegląd Prawa Handlowego 10/2003 [dot. odsetek od lokaty terminowej]

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.03.2002 r. (III CKN 548/00), Monitor Prawniczy 22/2003 [dot. odsetek za opóźnienie]

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 27.04.2001 r. (III CZP 5/01), Prawo i Medycyna nr 12 (vol. 4) 2002 [dot. regresu Kasy Chorych do sprawy wypadku komunikacyjnego]

„Materialna ochrona konsumenta”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3/2002

„Znaczenie definicji konsumenta dla umowy ubezpieczenia”, Wiadomości Ubezpieczeniowe 9-10/2002

Glosa do wyroku SN z 18.01.2001 r. (V CKN 1840/00), Monitor Prawniczy 15/2002 [dot. odsetek za opóźnienie]

Glosa do wyroku SN z 7.11.1997 r. (II CKN 424/97), Monitor Prawniczy 13/2001 oraz Edukacja Prawnicza 7/2002 [dot. statusu prawnego urządzeń z art. 49 k.c.]

Glosa do wyroku SN z 20.05.1997 r. (II CKN 172/97), Edukacja Prawnicza 9/2000 [dot. wykładni pojęcia dobrej wiary w art. 231 § 1 k.c.]

The Legal 500 EMEA (2021 – 2023), rozwiązywanie sporów

The Legal 500 EMEA 2019, rozwiązywanie sporów