Leszek Zatyka – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Leszek Zatyka

radca prawny

Postępowania sądowe i administracyjne

Leszek Zatyka zajmuje się postępowaniami sądowymi, arbitrażowymi, administracyjnymi i sądowoadministracyjnymi. Reprezentuje klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych w sprawach cywilnych, gospodarczych, jak również w postępowaniach egzekucyjnych. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości, rozliczeń między właścicielem nieruchomości i jej posiadaczem, jak również odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej za wadliwe działania i zaniechania. Obsługiwał szereg transakcji obejmujących nieruchomości przeznaczone na cele inwestycyjne, w tym związanych z ryzykiem reprywatyzacyjnym.

W ramach działalności pro bono kancelarii skutecznie reprezentował dziennikarza radiowego w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za mobbing i dyskryminację. Reprezentował również klienta banku, doprowadzając do uchylenia prawomocnego nakazu zapłaty wydanego ponad 10 lat wcześniej, na którego podstawie przez szereg lat prowadzone było postępowanie egzekucyjne.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2007 r.

Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Centralny Port Komunikacyjny – plany ambitne, ale czasu za mało”, Rocznik 2022

„Systemowe ograniczanie odpowiedzialności władzy publicznej w Polsce”, Rocznik 2021

„Kogo, za co i za ile pozywać przy bezumownym korzystaniu z nieruchomości” (współautor), Rocznik 2017

„Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej” (współautor), Rocznik 2014

„Co ma bank do reprywatyzacji?” (współautor), Rocznik 2013

„Badanie ryzyka reprywatyzacyjnego jako niezbędny element procesu inwestycyjnego w nieruchomości w Polsce” (współautor), Rocznik 2012