Jakub Znamierowski – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Jakub Znamierowski

adwokat

Pomoc podmiotom korporacyjnym i przedsiębiorcom w sprawach karnych

Dr Jakub Znamierowski doradza klientom i reprezentuje ich w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym zwłaszcza prawa karnego gospodarczego, oraz w sprawach obejmujących udział podmiotów korporacyjnych w postępowaniu karnym.

Prowadzi wewnętrzne postępowania wyjaśniające (internal investigations) i doradza w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom czynów zabronionych.

Zajmuje się analizą ryzyk prawnokarnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przygotowuje programy compliance oraz doradza w ich wdrażaniu i monitorowaniu.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa karnego i compliance.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2015 r.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz szkołę prawa amerykańskiego prowadzoną przez University of Florida Levin College of Law i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadził ćwiczenia i warsztaty z zakresu prawa karnego procesowego dla studentów.

Obronił rozprawę doktorską poświęconą statusowi procesowemu podmiotu zbiorowego oraz podmiotów odpowiadających w związku z czynem zabronionym sprawcy w postępowaniu karnym, postępowaniu karnym skarbowym i postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Izba Adwokacka w Warszawie

„Udział spółki jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”, Rocznik 2020

O zasadzie konsensualizmu procesowego w postępowaniu karnym skarbowym, „Przegląd Sądowy” nr 7-8/2018

A. Grochowska, J. Znamierowski, [w:] M. Klejnowska (red.) System Prawa Karnego Procesowego. Tom XVIII. Koszty procesu w sprawach karnych, Warszawa 2018

Konstytucyjne i karnoprocesowe ujęcie prawa do obrony quasi-oskarżonych, „Państwo i Prawo” nr 6/2015

Prawo do poszanowania mienia uczestników postępowania karnego według standardów orzeczniczych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Przegląd Sądowy” nr 2/2015

Prawne i kryminalistyczne aspekty przesłuchania świadków z zaburzeniami psychicznymi w postępowaniu karnym, „Przegląd Sądowy” nr 7-8/2014

O mankamentach instytucji odpowiedzialności posiłkowej w prawie karnym skarbowym „Prokuratura i Prawo” nr 7-8/2014

Zabezpieczenie majątkowe a prawo własności i jego ochrona w postępowaniu karnoskarbowym z udziałem finansowych organów postępowania przygotowawczego [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Tom I, red. E. Wójcicka, Częstochowa 2013

The Legal 500 EMEA (2020 – 2024), przestępczość gospodarcza