Przedsiębiorczość – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Przedsiębiorczość

Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom IV poświęcamy przedsiębiorczości.

Piszemy o zagadnieniach, które mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorców: prawie pracy, ochronie konkurencji, zamówieniach publicznych, umiędzynarodowieniu biznesu, nowym rodzaju spółki kapitałowej (PSA), uprawnieniach do działania w imieniu spółki, upadłościach i restrukturyzacjach.

Piszemy o roli prawa ochrony konkurencji w dobie rosnących nierówności społecznych i o koncepcji narodowych czempionów, która zakłada stosowanie podwójnych standardów. Wskazujemy, że pracodawcom coraz trudniej będzie zachować w tajemnicy siatkę płac.  Opisujemy kłopoty z elektronizacją w zamówieniach publicznych i ograniczenia w działalności transgranicznej. Wskazujemy zalety PSA i przypominamy, że ślepe zapatrzenie w treść wpisów w KRS może prowadzić na manowce.

Wreszcie poświęcamy nieco uwagi upadłościom i restrukturyzacjom. Piszemy o kłopotach z definicją niewypłacalności i o tym, że ścisła współpraca dłużnika z wierzycielami może prowadzić do spektakularnych efektów.