Magdalena Niziołek – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Magdalena Niziołek

radca prawny

Administracja publiczna i samorząd terytorialny, a także odszkodowania za błędne decyzje władzy publicznej

Dr Magdalena Niziołek zajmuje się sprawami z zakresu prawa publicznego, w tym prawa administracyjnego, procedur administracyjnych, procedur sądowoadministracyjnych i prawa samorządu terytorialnego oraz postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Przed organami administracji i sądami administracyjnymi prowadziła postępowania dotyczące m.in.: licencji z zakresu prawa sportowego, decyzji z zakresu inwestycji infrastrukturalnych (drogowych i kolejowych), decyzji z zakresu prawa farmaceutycznego, w tym pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, decyzji dotyczących produktów żywnościowych, decyzji z zakresu prawa architektoniczno-budowlanego, w tym decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę, zgód ministra Skarbu Państwa na zbycie nieruchomości portowej, decyzji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, decyzji z zakresu ochrony środowiska, decyzji z zakresu rybołówstwa oraz decyzji wydawanych na podstawie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy i dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy współpracuje od 2006 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

W latach 1992-2006 była członkiem orzekającym w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

 

„Uchwały niewładcze organów jednostek samorządu terytorialnego”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020, nr 1

„Czy dzielnice m.st. Warszawy to quasi-gminy? Uwagi na tle statusu jednostek pomocniczych m.st. Warszawy” [w:] „Misja publiczna, wspólnota, państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy”, T. I, Wrocław 2016

„Prawo do rzetelnego postępowania administracyjnego jako element prawa do dobrej administracji” [w:] „Dziesięć lat doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne T. II”, pr. zb. pod red. J. Sługockiego, Wrocław 2014

D. Sześciło, A. Mednis, M. Niziołek, J. Jakubek-Lalik, „Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji”, Warszawa 2014

„Wykonywanie prawa do informacji publicznej przez media”, Studia Medioznawcze nr 4/2014

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 sierpnia 2011 r. (I OSK 1383/10), Samorząd Terytorialny 5/2012

M. Kulesza, M. Niziołek, „Etyka służby publicznej”, Warszawa 2010

„Struktura i zasady sporządzania opinii prawnych”, Edukacja Prawnicza 12/2009

„Ustrój aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy”, Warszawa 2008

M. Niziołek, S. Famirska, „Hybrydowy charakter postępowania w sprawach ochrony konkurencji a ostateczność i wykonalność decyzji Prezesa UOKiK”, Przegląd Prawa Handlowego 4/2008

„Kryteria kwalifikacyjne kontraktu administracyjnego we francuskiej nauce prawa administracyjnego”, Studia Iuridica XXXII/1996

„Przyczynek do zagadnienia kontroli gestii administracyjnej”, Państwo i Prawo 10-11/1995

„Ustrój Paryża”, Samorząd Terytorialny 6/1994

Kazus z zakresu prawa administracyjnego – nabycie użytkowania wieczystego, Edukacja Prawnicza 3/1994

Kazus z zakresu prawa administracyjnego – uchylenie (zmiana) decyzji ostatecznych w trybie art. 155 k.p.a., Edukacja Prawnicza 2/1994

Kazus z zakresu prawa administracyjnego – stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej, Edukacja Prawnicza 1/1994

„Ustrój aglomeracji miejskich”, Samorząd Terytorialny 9/1993

„O publicznym prawie podmiotowym”, Samorząd Terytorialny 1-2/1992