Adrianna Ogonowska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Obszary prawa

Adrianna Ogonowska

radca prawny
ochrona środowiska (w tym środowiska morskiego) i przyrody, oceny oddziaływania na środowisko

Dr Adrianna Ogonowska doradza w kwestiach prawa ochrony środowiska związanych z różnorodnością biologiczną i ochroną środowiska morskiego. Ma również bogate doświadczenie w zakresie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowań prowadzonych w ramach właściwego gospodarowania odpadami.

Uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej badającej prawne aspekty ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami. W kręgu jej zainteresowań znajdują się kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii, ze szczególnym uwzględnieniem morskiej energetyki wiatrowej, a także zagadnienia prawne gospodarki obiegu zamkniętego.

Jest adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, autorką i współautorką licznych publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego.

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

stopień doktora nauk prawnych uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

„Lokalizowanie farm wiatrowych w Polsce – dziś i jutro”, Rocznik 2022

monografie:

Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne, C.H. Beck, Warszawa 2020

A. Barczak, A. Ogonowska, Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Wzory z komentarzem, C.H. Beck, Warszawa 2019

A. Barczak, M. Łazor, A. Ogonowska, Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim ze wzorami dokumentów i schematami, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

A. Barczak, A. Ogonowska, Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach, stan prawny na 25 lipca 2018 r., Seria Akademicka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

artykuły w czasopismach naukowych:

Odpowiedzialność administracyjna za zanieczyszczanie wód morskich przez statki, „Forum Prawnicze” 2020 nr 3

Ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego a zrównoważony rozwój, „Roczniki Nauk Prawnych” 2020 nr 2  

Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach – analiza i ocena  regulacji prawnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2018 nr 2

Prawne ograniczenia działalności podejmowanej na wiejskich obszarach Natura 2000 – wybrane aspekty, „Acta Iuris Stetinensis” 2018 nr 4

A. Barczak, A. Ogonowska, Wykładnia przepisów w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska – wybrane problemy, „Studia Prawnicze KUL” 2018 nr 3

A. Barczak, A. Ogonowska, Dynamika prawa ochrony środowiska a jego wykładnia – uwagi na tle przepisów u.c.p.g., „Studia Prawnicze KUL” 2018 nr 2

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przegląd wybranych zmian w systemie gospodarowania elektroodpadami, „Acta Iuris Stetinensis” 2016 nr 3

rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych:

Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska w procedurach ocen oddziaływania na środowisko [w:] B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020

Zmniejszenie nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami – przegląd wybranych zmian ustawy o odpadach [w:] A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019

Administracyjne kary pieniężne w zakresie nieprawidłowego gospodarowania odpadami w świetle nowelizacji o odpadach [w:] P. Mańczyk (red.), Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018

Ochrona środowiska morskiego jako element bezpieczeństwa morskiego [w:] L. Bielecki, J. Mojak, A. Żywicka (red.), Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. Wymiar publicznoprawny oraz prywatnoprawny, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2018

Akty prawa miejscowego ustalające zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy [w:] B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

A. Barczak, A. Ogonowska, Zasada proporcjonalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów [w:] Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Zakaz podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 [w:] M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna (red.), Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

Rozwój polskich regulacji prawnych dotyczących postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi [w:] Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017

Zadania gminy o charakterze prorodzinnym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi [w:] K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017

Zasada przezorności a instytucja obszarów Natura 2000 [w:] A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016

Ekologiczne aspekty w polskim systemie podatków [w:] W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016

Opłaty za usuwanie drzew lub krzewów jako źródło dochodu jednostek samorządu terytorialnego [w:] A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych jako źródło energii odnawialnej [w:] M. Szyrski (red.), Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Problemy administracyjno-prawne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016

Analiza wybranych instrumentów finansowych ochrony środowiska morskiego w prawie polskim [w:] E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016

Zadania reglamentacyjne w zakresie ochrony drzew i krzewów jako przejaw sprawiedliwości ekologicznej [w:] T. Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016

redakcja naukowa prac zbiorowych:

A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019

A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016

rozdział w podręczniku:

A. Ogonowska, Ochrona wód morskich [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, wyd. 4, Wolters Kluwer, Seria Akademicka, Warszawa 2021