Adrianna Ogonowska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Adrianna Ogonowska

radca prawny
ochrona środowiska (w tym środowiska morskiego) i przyrody, inwestycje, ryzyka środowiskowe, działalność uciążliwa i niebezpieczna
 

Dr Adrianna Ogonowska doradza w zakresie ryzyka środowiskowego oraz eksploatacji dużych zakładów przemysłowych. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie dotyczącym ochrony środowiska, zasobów naturalnych oraz ESG. Doradza w kwestiach związanych z odpowiedzialnością za szkody w środowisku, gospodarką odpadami oraz prawnymi aspektami gospodarki o obiegu zamkniętym

Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie postępowań w sprawie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ocen oddziaływania na środowisko. Wspiera klientów w aspektach regulacyjnych, postępowaniach sądowych, projektach inwestycyjnych oraz w środowiskowych aspektach transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania.

Zajmuje się też międzynarodowym prawem morskim i odnawialnymi źródłami energii, ze szczególnym uwzględnieniem morskiej energetyki wiatrowej oraz dekarbonizacji transportu morskiego.

Uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej badającej prawne aspekty ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami.

Wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu (dawniej: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu). Jest autorką i współautorką licznych publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego.

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

stopień doktora nauk prawnych uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

„W drodze ku zrównoważonym środowiskowo przedsiębiorstwom”, współautor, Rocznik 2024

„Ocena oddziaływania na środowisko dla morskich farm wiatrowych”, Rocznik 2023

„Lokalizowanie farm wiatrowych w Polsce – dziś i jutro”, Rocznik 2022

monografie:

Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne, C.H. Beck, Warszawa 2020

A. Barczak, A. Ogonowska, Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Wzory z komentarzem, C.H. Beck, Warszawa 2019

A. Barczak, M. Łazor, A. Ogonowska, Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim ze wzorami dokumentów i schematami, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

A. Barczak, A. Ogonowska, Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach, stan prawny na 25 lipca 2018 r., Seria Akademicka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

artykuły w czasopismach naukowych:

Odpowiedzialność administracyjna za zanieczyszczanie wód morskich przez statki, „Forum Prawnicze” 2020 nr 3

Ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego a zrównoważony rozwój, „Roczniki Nauk Prawnych” 2020 nr 2  

Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach – analiza i ocena  regulacji prawnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2018 nr 2

Prawne ograniczenia działalności podejmowanej na wiejskich obszarach Natura 2000 – wybrane aspekty, „Acta Iuris Stetinensis” 2018 nr 4

A. Barczak, A. Ogonowska, Wykładnia przepisów w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska – wybrane problemy, „Studia Prawnicze KUL” 2018 nr 3

A. Barczak, A. Ogonowska, Dynamika prawa ochrony środowiska a jego wykładnia – uwagi na tle przepisów u.c.p.g., „Studia Prawnicze KUL” 2018 nr 2

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przegląd wybranych zmian w systemie gospodarowania elektroodpadami, „Acta Iuris Stetinensis” 2016 nr 3

rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych:

Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska w procedurach ocen oddziaływania na środowisko [w:] B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020

Zmniejszenie nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami – przegląd wybranych zmian ustawy o odpadach [w:] A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019

Administracyjne kary pieniężne w zakresie nieprawidłowego gospodarowania odpadami w świetle nowelizacji o odpadach [w:] P. Mańczyk (red.), Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018

Ochrona środowiska morskiego jako element bezpieczeństwa morskiego [w:] L. Bielecki, J. Mojak, A. Żywicka (red.), Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. Wymiar publicznoprawny oraz prywatnoprawny, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2018

Akty prawa miejscowego ustalające zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy [w:] B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

A. Barczak, A. Ogonowska, Zasada proporcjonalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów [w:] Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Zakaz podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 [w:] M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna (red.), Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

Rozwój polskich regulacji prawnych dotyczących postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi [w:] Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017

Zadania gminy o charakterze prorodzinnym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi [w:] K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017

Zasada przezorności a instytucja obszarów Natura 2000 [w:] A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016

Ekologiczne aspekty w polskim systemie podatków [w:] W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016

Opłaty za usuwanie drzew lub krzewów jako źródło dochodu jednostek samorządu terytorialnego [w:] A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych jako źródło energii odnawialnej [w:] M. Szyrski (red.), Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Problemy administracyjno-prawne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016

Analiza wybranych instrumentów finansowych ochrony środowiska morskiego w prawie polskim [w:] E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016

Zadania reglamentacyjne w zakresie ochrony drzew i krzewów jako przejaw sprawiedliwości ekologicznej [w:] T. Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016

redakcja naukowa prac zbiorowych:

A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019

A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016

rozdział w podręczniku:

A. Ogonowska, Ochrona wód morskich [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, wyd. 4, Wolters Kluwer, Seria Akademicka, Warszawa 2021