Zakres usług – restrukturyzacje – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Restrukturyzacje

Mamy bogate doświadczenie w kompleksowym doradztwie prawnym w procesach restrukturyzacji, w szczególności w zakresie restrukturyzacji sądowej, restrukturyzacji zadłużenia, restrukturyzacji korporacyjnej, organizacyjnej, majątkowej i zatrudnienia oraz restrukturyzacji podatkowej i pomocy publicznej.

Doradzamy także przy transakcjach obejmujących mienie podmiotów w kryzysie oraz przy negocjowaniu, zawieraniu, rozwiązywaniu i należytym zabezpieczaniu wykonania umów zawieranych z takimi podmiotami, jak i przy zabezpieczaniu wykonania umów na wypadek kryzysu.

Reprezentujemy również wierzycieli i dłużników, w tym osoby odpowiedzialne za zarządzanie powierzonym im mieniem przedsiębiorstw, w procesach sądowych, postępowaniach podatkowych i postępowaniach karnych toczących się na skutek procesów restrukturyzacji lub w związku z tymi procesami.

Świadczymy doradztwo prawne na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, w tym we współpracy z zagranicznymi kancelariami prawnymi przy projektach transgranicznych.

Rozumiemy, że restrukturyzacja jest złożonym i skomplikowanym procesem wymagającym sprawnego poruszania się w wielu dziedzinach prawa. Nasz zespół składa się z prawników mających wieloletnie i różnorodne doświadczenie w pracy dla podmiotów zaangażowanych w procesy restrukturyzacji. Na potrzeby każdego zlecenia powołujemy zespół prawników działających pod ścisłym nadzorem jednego ze wspólników kancelarii.

Nasza praktyka restrukturyzacji i upadłości jest rekomendowana przez międzynarodowe rankingi Chambers Europe i Legal 500.

Nasi prawnicy są członkami uznanych krajowych i zagranicznych organizacji zrzeszających praktyków restrukturyzacji, m.in. INSOL International, INSOL Europe czy Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji w Polsce. Na bieżąco śledzimy najnowsze trendy w procesach restrukturyzacji w kraju i na świecie, a także współtworzymy je, w szczególności uczestnicząc w procesach tworzenia projektów zbiorów dobrych praktyk oraz aktów prawa krajowego i unijnego.

Jesteśmy autorami licznych publikacji dotyczących różnorodnych prawnych aspektów restrukturyzacji. Część z nich jest dostępna na łamach naszego portalu Co do zasady.

Prowadzimy seminaria, szkolenia i wykłady obejmujące swym zakresem wszelkie aspekty prawne procesów restrukturyzacji. Ponadto naszym klientom oferujemy szkolenia wewnętrzne dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Kompleksowo doradzamy naszym klientom i aktywnie ich wspieramy w następujących obszarach prawa:

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w toku postępowań restrukturyzacyjnych regulowanych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz na bezpośrednim przedpolu sądowej restrukturyzacji, tj. przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego. Doradzamy także w postępowaniach restrukturyzacyjnych o charakterze transgranicznym, objętych zastosowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Pracujemy na rzecz dłużników i wierzycieli. Najczęściej świadczymy doradztwo prawne tym ostatnim, w szczególności bankom i innym instytucjom finansowym (w tym działającym w ramach konsorcjów) oraz dostawcom towarów i usług. Mamy doświadczenie w doradztwie prawnym dla agentów ds. zabezpieczeń ustanawianych przy finansowaniu konsorcjalnym.

Opracowujemy i wdrażamy wraz z klientem przygotowaną dla niego kompleksową strategię, zapewniającą ochronę jego interesów ekonomicznych i prawnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W przypadku wierzycieli obejmuje to m.in. przygotowanie i realizację strategii dochodzenia wierzytelności od dłużników znajdujących się w procesie sądowej restrukturyzacji (m.in. z wykorzystaniem pozaegzekucyjnych sposobów windykacji, instytucji sprzedaży mienia dłużnika przez zarządcę lub w trybie przygotowanej likwidacji – tzw. pre-packu).

Najczęściej wspieramy naszych klientów w toku postępowań sanacyjnych, które spośród sądowych postępowań restrukturyzacyjnych dostępnych w polskim prawie nakładają najwięcej ograniczeń na uczestników procesu restrukturyzacji i stanowią dla nich największe wyzwanie. Przygotowujemy wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego tak dla dłużników, jak i dla wierzycieli. Pracując dla wierzyciela, analizujemy ryzyka związane z bezskutecznością w stosunku do masy sanacyjnej czynności prawnych, których stroną jest nasz klient, i ustanowionych na jego rzecz zabezpieczeń.

W toku postępowań restrukturyzacyjnych podejmujemy w imieniu klientów działania w celu ustanowienia rady wierzycieli lub zmiany jej składu. Ponadto reprezentujemy klientów w radzie wierzycieli i na zgromadzeniu wierzycieli, w tym zwoływanym w celu głosowania nad układem. Świadczymy także bieżące doradztwo prawne w trakcie prac rady wierzycieli.

Doradzamy również członkom organów i innych reprezentantom dłużnika oraz doradcom restrukturyzacyjnym pełniącym funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

 

Kontakt:

Konrad Grotowskikonrad.grotowski@wardynski.com.pl

Jakub Kokowskijakub.kokowski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Od lat uczestniczymy w największych transakcjach restrukturyzacji zadłużenia na polskim rynku. Działamy na rzecz kredytodawców (zarówno tych z najwyższym pierwszeństwem – senior lenders, jak i kredytodawców typu mezzanine), obligatariuszy, powierników obligacji, jak również na rzecz spółek przechodzących trudności finansowe, w tym spółek publicznych.

 

Kontakt:

Łukasz Szegdalukasz.szegda@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 45, 22 537 82 45

Doradzamy naszym klientom w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, co obejmuje m.in. konstrukcję pracodawcy wewnętrznego, zwolnienia indywidualne i grupowe, programy dobrowolnych odejść, przejścia zakładów pracy, transakcje M&A, outsourcing pracowników, a także nietypowe (elastyczne) formy zatrudnienia, np. pracę tymczasową i umowy cywilnoprawne.

W procesie restrukturyzacji służymy klientom wsparciem także w relacjach ze związkami zawodowymi, m.in. w trakcie negocjacji, przy porozumieniach i układach zbiorowych pracy, sporach zbiorowych i strajkach.

 

Kontakt:

Szymon Kubiakszymon.kubiak@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Oferujemy naszym klientom obsługę prawną połączeń, podziałów i innych form reorganizacji podmiotów gospodarczych. Reprezentujemy klientów w trakcie negocjacji i zawierania umów lub innych porozumień związanych z procesami restrukturyzacji pozasądowej.

W toku pozasądowej restrukturyzacji doradzamy przy transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części lub poszczególnych składników majątku.

 

Kontakt:

Krzysztof Libiszewskikrzysztof.libiszewski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Kwestie podatkowe są jednymi z najistotniejszych, jakie powinny być brane pod uwagę w przypadku restrukturyzacji. Doradzając przy czynnościach restrukturyzacyjnych, poszukujemy rozwiązań podatkowych pozwalających osiągnąć zamierzone cele biznesowe.

 

Kontakt:

Michał Nowackimichal.nowacki@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Doradzamy firmom znajdującym się w procesie restrukturyzacji w zakresie możliwości wykorzystania outsourcingu zewnętrznego, tj. zlecania innym podmiotom prac dotychczas wykonywanych w ramach firmy, jak i w zakresie outsourcingu wewnętrznego, czyli przesuwania zadań do spółek z grupy kapitałowej. Nasze doradztwo obejmuje w szczególności prawne zabezpieczenie procesu outsourcingu (postępowanie ofertowe i wybór zleceniobiorców), przygotowanie i negocjowanie warunków umowy outsourcingowej, prawne zabezpieczenie informacji poufnych i danych osobowych przekazywanych w związku z outsourcingiem oraz korporacyjnej odpowiedzialności władz za zlecenie działań firmy na zewnątrz, a także pomoc w zakresie rozwiązania kwestii pracowniczych (zatrudnianie, zwalnianie i delegowanie pracowników, przenoszenie ich do nowego miejsca pracy).

 

Kontakt:

Danuta Pajewskadanuta.pajewska@wardynski.com.pl

Szymon Kubiakszymon.kubiak@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Służymy pomocą prawną przy należytym zabezpieczaniu wykonania umów na wypadek zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności drugiej strony umowy. Pracujemy głównie dla instytucji finansowych, pożyczkodawców, dostawców towarów i usług oraz wynajmujących powierzchnie komercyjne.

 

Kontakt:

Konrad Grotowskikonrad.grotowski@wardynski.com.pl

Jakub Kokowskijakub.kokowski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Służymy doradztwem prawnym przy negocjowaniu, zawieraniu, wykonywaniu, rozwiązywaniu oraz należytym zabezpieczaniu wykonania umów z podmiotami objętymi sądowymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi. Pracujemy głównie dla instytucji finansowych, pożyczkodawców, dostawców towarów i usług oraz wynajmujących powierzchnie komercyjne.

 

Kontakt:

Konrad Grotowskikonrad.grotowski@wardynski.com.pl

Jakub Kokowskijakub.kokowski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Pomagamy klientom przy transakcjach z udziałem podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, które nie są objęte jedną z sądowych procedur restrukturyzacyjnych, dbając m.in. o zabezpieczenie transakcji przed ryzykiem jej bezskuteczności w razie przyszłego otwarcia wobec sprzedającego postępowania sanacyjnego lub ogłoszenia jego upadłości.

Doradzamy także klientom przy transakcjach nabycia mienia w toku sądowych postępowań restrukturyzacyjnych, w tym przy transakcjach z udziałem zarządcy ustanowionego dla właściciela mienia przez sąd restrukturyzacyjny.

Realizujemy badania prawne obejmujące mienie podmiotów zagrożonych niewypłacalnością lub objętych sądowymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi.

 

Kontakt:

Paweł Ciećwierzpawel.ciecwierz@wardynski.com.pl

Krzysztof Libiszewskikrzysztof.libiszewski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Badamy występowanie i dopuszczalność pomocy publicznej w procesach restrukturyzacji. W postępowaniu restrukturyzacyjnym dojść może bowiem do udzielenia przedsiębiorcy przez państwo korzyści, która będzie stanowić pomoc publiczną. Za taką pomoc może zostać uznane np. odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatków lub zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

 

Kontakt:

Dariusz Wasylkowskidariusz.wasylkowski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Pomagamy klientom prowadzić procesy restrukturyzacyjne zgodnie z prawem, wewnętrznymi regulacjami i zalecaną praktyką przez wdrożenie procesu programu zgodności z prawem (legal compliance). Wspieramy klientów w zakresie identyfikacji i minimalizacji ryzyk w trakcie restrukturyzacji, zarówno na płaszczyźnie prawa cywilnego, korporacyjnego, jak i karnego. Doradzamy, jak zrestrukturyzować majątek przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców (holdingu), czy i którą procedurę sądowej restrukturyzacji wybrać oraz czy i jakie działania prewencyjne podjąć w przypadku nadchodzącej niewypłacalności.

Ponadto zapewniamy naszym klientom pełną pomoc w postępowaniach wewnętrznych (internal investigations) służących wyjaśnieniu nieprawidłowości, które przyczyniły się do pogorszenia sytuacji klienta, jak i tych, które pojawiły się już w toku restrukturyzacji, a mogą nieść za sobą ryzyka prawne dla organizacji, przedsiębiorstwa i osób nimi kierujących.

 

Kontakt:

Danuta Pajewskadanuta.pajewska@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Reprezentujemy klientów, w szczególności wierzycieli, w procesach sądowych toczących się na skutek restrukturyzacji lub w związku z restrukturyzacją. Chodzi w szczególności o procesy:

  • z udziałem obecnych lub byłych członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wobec których kierowane są roszczenia o zapłatę długów należących do spółki,
  • z udziałem dłużników lub osób, które mają lub miały w przeszłości prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania (np. obecnych lub byłych członków zarządu spółek kapitałowych), wobec których kierowane są roszczenia odszkodowawcze za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika,
  • ze skargi pauliańskiej.

Reprezentujemy również klientów w postępowaniach dotyczących orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kontakt:

Jan Ciećwierzjan.ciecwierz@wardynski.com.pl

Konrad Grotowskikonrad.grotowski@wardynski.com.pl

Jakub Kokowskijakub.kokowski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Reprezentujemy klientów w postępowaniach podatkowych toczących się na skutek restrukturyzacji lub w związku z restrukturyzacją.

Doradzamy także obecnym i byłym członkom zarządów spółek kapitałowych w postępowaniach podatkowych dotyczących ich solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki.

 

Kontakt:

Dariusz Wasylkowskidariusz.wasylkowski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Zapewniamy tak wierzycielom, jak i dłużnikom, w szczególności osobom odpowiedzialnym za zarządzanie mieniem powierzonych im przedsiębiorstw (członkom zarządu, prokurentom, osobom wyznaczonym do określonych zadań – likwidatorom, licencjonowanym doradcom restrukturyzacyjnym), pełną obsługę prawną w kontaktach z organami ścigania w postępowaniach karnych mających za przedmiot przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i przeciwko mieniu. Strzeżemy takich wartości jak tajemnica przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo działalności gospodarczej i bezpieczeństwo funkcjonowania organów podmiotów gospodarczych.

Obok doświadczenia w sprawach karnych mamy szeroką wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz różnych obszarów prawa gospodarczego. Umożliwia nam to pełną analizę zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą podczas procesów restrukturyzacji i zapobieganiem ryzyku odpowiedzialności karnej.

Nasze usługi:

  • reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych, w szczególności mających za przedmiot przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i przeciwko mieniu,
  • przeprowadzamy analizy prawne i pomagamy zminimalizować ryzyko odpowiedzialności karnej, w szczególności członków zarządu, oraz ograniczyć skutki przestępstw godzących w przedsiębiorców,
  • opracowujemy wewnętrzne procedury zgodności (internal compliance programmes) służące usprawnieniu funkcjonowania podmiotów gospodarczych i zapewnieniu przestrzegania w trakcie procesów restrukturyzacji obowiązujących przepisów prawa, w tym szybkiemu wykrywaniu nieprawidłowości,
  • doradzamy przedsiębiorcom w tzw. postępowaniach wewnętrznych, służących zdiagnozowaniu przyczyny wykrytych nieprawidłowości, które mogą nosić znamiona przestępstw, i usunięciu ich skutków.

 

Kontakt:

Łukasz Laseklukasz.lasek@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Dzięki wiedzy i doświadczeniu od lat dostarczamy klientom efektywne rozwiązania związane z zarządzaniem majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz z działalnością firm rodzinnych. Nasze usługi obejmują m.in. doradztwo prawne i podatkowe w zakresie restrukturyzacji i przekształceń majątku prywatnego i biznesu.

 

Kontakt:

Stefan Jacynostefan.jacyno@wardynski.com.pl

Dariusz Wasylkowskidariusz.wasylkowski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00