Zakres usług – transakcje – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Zakres usług

Obsługujemy połączenia, podziały oraz przekształcenia podmiotów. Pomagamy w czynnościach prawnych związanych ze sprzedażą majątku, udzielaniu finansowania i refinansowania, ustanawianiu nowych zabezpieczeń, zmianie kolejności zabezpieczeń istniejących, tworzeniu podmiotów celowych (SPV), podejmowaniu działań przywracających wypłacalność przedsiębiorcy w ramach procesów sądowych i pozasądowych chroniących przed upadłością.  Świadczymy kompleksową obsługę z zakresu prawa korporacyjnego na wszystkich etapach transakcji.

Więcej na temat doradztwa w restrukturyzacjach.

Doradzamy inwestorom oraz bankom przy finansowaniach międzynarodowych i krajowych (zarówno bilateralnych, jak i konsorcjalnych). Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie finansowania różnych projektów, w tym nabywania nieruchomości oraz przejęć spółek. Działamy zarówno dla banków, jak i dla kredytobiorców (w tym funduszy private equity) przy finansowaniach zabezpieczanych na majątku spółek nabywanych i ich lokalnych podmiotów zależnych.

Prowadzimy analizy prawne nieruchomości, spółek i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych. Oceniamy możliwość zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego. Ustalamy i porządkujemy stan prawny nieruchomości i spółek dla potrzeb transakcji. Spółkom inwestującym w odnawialne źródła energii doradzamy w zakresie zapewnienia optymalnego tytułu prawnego do nieruchomości oraz oceniamy prawidłowość pozyskanych tytułów prawnych do gruntu oraz przeprowadzonego procesu inwestycyjnego. Doradzamy przy opracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i podatkowych. Prowadzimy negocjacje dotyczące nabycia nieruchomości i doradzamy w postępowaniach przetargowych. Doradzamy również klientom indywidualnym planującym inwestycje w nieruchomości.

Oprócz przygotowania i negocjacji umów sprzedaży udziałów (akcji) lub przedsiębiorstw, prowadzimy kompleksowe badania prawne spółek, weryfikując tytuł prawny do udziałów (akcji) lub składników przedsiębiorstwa i identyfikując potencjalne ryzyka.

Doradzamy także przy transakcjach nabycia akcji spółek publicznych, zwłaszcza gdy transakcja dotyczy znacznego pakietu akcji. Pomagamy dopełnić obowiązków informacyjnych oraz uzyskać zgody administracyjne, takie jak zgoda Prezesa UOKiK lub Komisji Europejskiej na koncentrację czy zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub innych organów administracji publicznej w przypadkach wymaganych przepisami prawa.

W transakcjach dotyczących przedsiębiorstw prowadzących działalność regulowaną zapewniamy uwzględnienie kwestii regulacyjnych, a w szczególności wpływu aktualnych i planowanych regulacji na sytuację nabywanego przedsiębiorstwa, nabywcy lub zbywcy, w tym na cenę i warunki transakcji. Dotyczy to w szczególności takich zagadnień jak: kalkulacja cen, szczególne zasady odnoszące się do oferowania i sprzedaży produktów, zgody odpowiednich regulatorów na transakcje, przenoszenie koncesji, specyfika organizacji pracy w spółkach prowadzących działalność regulowaną, finansowanie transakcji i projektów.

Działając na rzecz sprzedającego udziały, akcje lub przedsiębiorstwo, prowadzimy badanie dokumentacji zbywanej spółki w celu ustalenia aktualnej sytuacji prawnej tego podmiotu oraz, na życzenie klienta, porządkujemy i przygotowujemy do ujawnienia dokumentację dla potencjalnych oferentów. Ponadto uczestniczymy w procesie odpowiedzi na pytania i przy składaniu wniosków o interpretację powołanej powyżej dokumentacji.

Przygotowujemy umowy między wspólnikami i partnerami biznesowymi zawierające poczynione między nimi ustalenia dotyczące sposobu zarządzania wspólnie nabytym majątkiem. Badamy relacje w ramach holdingów kapitałowych. Zwracamy uwagę na aspekty, które mogą prowadzić do potencjalnych sporów i proponujemy rozwiązania służące ich uniknięciu.

Doradzamy w sporach, które mogą wyniknąć z rozbieżnych interesów ekonomicznych, a także z odmiennych interpretacji uprawnień organów, uprawnień wspólników, akcjonariuszy oraz innych uczestników obrotu handlowego. Reprezentujemy uczestników takich sporów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, a także w toku negocjacji mających na celu polubowne zakończenie sprawy.

Doradzając przy czynnościach restrukturyzacyjnych oraz transakcjach fuzji i przejęć, poszukujemy rozwiązań podatkowych pozwalających na osiągnięcie celów biznesowych przy minimalnych obciążeniach podatkowych. Ponadto świadczymy usługi związane z analizą sprawozdań finansowych spółek, badaniem alokowania środków w ramach kapitałów własnych, analizą pokrycia udziałów i akcji oraz innych zagadnień związanych z tzw. rachunkowością korporacyjną.

Doradzamy przedsiębiorcom w sprawach z zakresu kontroli koncentracji, w tym przy transakcjach transgranicznych i w procesach prywatyzacyjnych. Przygotowujemy zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach w sprawie kontroli koncentracji przed Prezesem UOKiK lub Komisją Europejską.

Jeśli transakcja wiąże się z przeniesieniem zakładu pracy, pomagamy w dopełnieniu obowiązków informacyjnych i konsultacyjnych względem pracowników lub ich organów przedstawicielskich. Pomagamy także przeprowadzić konieczne zmiany (obejmujące m.in. zwolnienia grupowe i indywidualne) w zakresie działalności pracodawcy, poziomu i warunków zatrudnienia lub organizacji pracy w celu dostosowania ich do potrzeb nabywcy i jego grupy kapitałowej.

Więcej na temat prawa pracy

Identyfikujemy ryzyko wynikające z oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko. Jeżeli transakcja wiąże się z nabyciem przedsiębiorstwa, pomagamy przenieść na nabywcę zakładu niezbędne pozwolenia związane z korzystaniem ze środowiska lub ustalamy potrzebę uzyskania nowych pozwoleń. Pomagamy także w formułowaniu postanowień umów dotyczących odpowiedzialności w ochronie środowiska.

Badamy zagadnienia związane z przenoszeniem praw na dobrach niematerialnych, określanych również jako własność intelektualna, w skład których wchodzą m.in. prawa ochronne do znaków towarowych, patenty, pozostałe prawa własności przemysłowej czy prawa autorskie. Oceniamy także status prawny dóbr tradycyjnie wiązanych z zagadnieniem prawa własności intelektualnej, np. praw do tytułów prasowych, domen internetowych, know-how czy kwestie związane z ochroną danych osobowych.