Spory z zakresu prawa pracy – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory z zakresu prawa pracy

Prowadzimy spory sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności:
  • spory o roszczenia związane z rozwiązaniem umów o pracę: o odszkodowanie lub, alternatywnie, o przywrócenie do pracy. Źródłem tych roszczeń są wypowiedzenia umów o pracę z przyczyn dotyczących pracowników, zwolnienia dyscyplinarne, a także zwolnienia indywidualne i grupowe prowadzone w ramach restrukturyzacji zatrudnienia będącej często efektem potransakcyjnej reorganizacji lub redukcji powodowanej sytuacją ekonomiczną
  • spory o zapłatę wynagrodzenia, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, premii, a także odpraw oraz świadczeń wynikających z pakietów socjalnych
  • spory z tytułu naruszenia umów o zakazie konkurencji oraz czynów nieuczciwej konkurencji, stanowiące istotną cześć sporów prowadzonych przez kancelarię; sprawy takie nabierają obecnie dużego znaczenia w warunkach silnej konkurencji, a także dlatego, że dotyczą działań i skutków szkodliwych dla biznesu
  • spory o mobbing, dyskryminację oraz naruszenie dóbr osobistych, dające podstawę do dochodzenia m.in. roszczeń o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie; procesy takie wpływają na reputację klienta oraz jego pracowników i z tego powodu mają charakter sporów wrażliwych
  • spory o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych: o roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód na osobie o wysokiej z reguły wartości przedmiotu sporu i daleko idących skutkach w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej na przyszłość
  • spory z pracownikami szczebla kierowniczego i zarządczego, często związane z zarzutem działania na szkodę, w tym z naruszeniem zakazu konkurencji (m.in. w ramach czynów nieuczciwej konkurencji); nierzadko spory te związane są z jednocześnie prowadzonymi postępowaniami karnymi w obszarze przestępczości gospodarczej; w tym zakresie współpracujemy z prawnikami zajmującymi się prawem karnym
  • spory sądowe inicjowane przez związki zawodowe, m.in. w zakresie żądań uznania umów handlowych za nieważne
  • postępowania przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi dotyczące m.in. decyzji wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy; reprezentujemy naszych klientów w sporach z właściwymi organami w zakresie legalności pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, m.in. w postępowaniach o wydalenie z kraju.

Obok zindywidualizowanej i kompleksowej strategii prowadzenia sporu, naszym klientom zapewniamy wsparcie w zakresie specjalistycznej wiedzy niezbędnej do zapewnienia pełnej ochrony ich interesów. W sprawach dotyczących m.in. mobbingu czy roszczeń z tytułu wypadków przy pracy współpracujemy z biegłymi, specjalistami ds. BHP oraz specjalistami w zakresie medycyny.

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Agnieszka Lisieckaagnieszka.lisiecka@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00