Metodyka pracy – spory sądowe i arbitrażowe, mediacje – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Metodyka pracy

Choć każda sprawa jest inna, w ciągu lat wypracowaliśmy spójną metodykę prowadzenia postępowań, mając na celu oszczędność czasu i kosztów klientów.

Skuteczne zarządzanie procesem zależy od szybkiej i celnej diagnozy okoliczności istotnych dla sprawy oraz ich prawidłowej oceny na wczesnym etapie sporu. Staramy się szybko ustalić możliwości zakończenia sporu i właściwy sposób postępowania. Na wstępnym etapie:

  • ustalamy istotne okoliczności sprawy
  • ustalamy, jakimi dowodami dysponuje klient, i analizujemy je z punktu widzenia ich przydatności procesowej, czyli możliwości wykorzystania ich na poparcie stanowiska klienta i w celu obalenia argumentacji strony przeciwnej
  • identyfikujemy słabe i mocne strony oraz ryzyka związane z prowadzeniem sporu
  • analizujemy sytuację z punktu widzenia interesów gospodarczych klienta
  • analizujemy podstawy odpowiedzialności osób trzecich w zaistniałym sporze.

Nie czekając na rozstrzygnięcie sporu, staramy się też zaproponować środki zaradcze na przyszłość, które pomogą wyeliminować jego źródło, a tym samym ryzyko podobnych sporów w przyszłości.

Każdy spór jest dla przedsiębiorcy marnotrawstwem sił i środków, dlatego musi zostać jak najszybciej zakończony. Staramy się szybko ustalić możliwe i jak najmniej kosztowne sposoby zakończenia sporu. Na tym etapie określamy plan i harmonogram działań procesowych oraz pozaprocesowych. Opracowana strategia jest każdorazowo omawiana i uzgadniana z klientem.

Wdrażając ustalony z klientem sposób postępowania, podejmujemy szereg czynności procesowych i pozaprocesowych: przygotowujemy pozew lub odpowiedź na pozew, pisma procesowe składane w toku postępowania, uczestniczymy w rozprawach, prowadzimy negocjacje ugodowe i współpracujemy z biegłymi.

Szczegółowo informujemy klienta o przebiegu postępowania, omawiając kolejne czynności w sprawie. W oparciu o nowe, ujawniające się stopniowo okoliczności na bieżąco modyfikujemy i dostosowujemy przyjętą strategię postępowania.

Każdą sprawę prowadzi wyznaczony zespół prawników, którego skład dobieramy z uwzględnieniem złożoności sprawy.

Jasno określamy sposób rozliczenia z klientem, w tym budżet na prowadzenie poszczególnych etapów postępowania. Informujemy klienta o zakresie wykonanych prac oraz o stopniu realizacji budżetu.