Spory administracyjne – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory administracyjne

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych mających na celu ochronę interesu klientów w kontaktach z administracją publiczną – zarówno rządową, jak i samorządową.

Prowadzone przez nas sprawy obejmują m.in.:

 • postępowania i spory administracyjne w dziedzinie budownictwa: dotyczące uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę, a także legalizacji tzw. samowoli budowlanej. Mamy doświadczenie w postępowaniach dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego (m.in. na podstawie ustawy o specjalnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. specustawy drogowej). Oceniamy także legalność i podstawy ewentualnego zaskarżenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • postępowania i spory z organami ochrony środowiska: Ministrem Środowiska, Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska i organami inspekcji ochrony środowiska dotyczące ustalania środowiskowych uwarunkowań realizacji poszczególnych przedsięwzięć; postępowania związane z wymierzaniem opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych lub innych instrumentów odpowiedzialności administracyjnej
 • postępowania i spory w sektorze transportu kolejowego dotyczące m.in. zapewnienia dostępu do infrastruktury kolejowej
 • postępowania i spory przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta dotyczące m.in. uznania postanowień umów ubezpieczenia za klauzule niedozwolone
 • postępowania i spory koncesyjne w sprawach dotyczących m.in. wydobywania kopalin czy badania legalności decyzji ustalających określone obowiązki wobec zakładów górniczych
 • postępowania i spory reprywatyzacyjne zmierzające do stwierdzenia wadliwości decyzji administracyjnych w sprawach wywłaszczenia i nacjonalizacji nieruchomości, ustalenia, że nieruchomość nie podpadała pod reformę rolną, oraz uzyskania odszkodowania za utracone nieruchomości
 • postępowania i spory z zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy: dotyczące m.in. decyzji administracyjnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy czy w zakresie legalności pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce
 • postępowania i spory z zakresu obrotu lekami: dotyczące m.in. dopuszczenia do obrotu leków, w tym leków roślinnych, warunków sprzedaży hurtowej i detalicznej leków oraz promocji i marketingu leków, w tym refundowanych
 • postępowania i spory związane z obrotem środkami ochrony roślin: dotyczące importu równoległego środków ochrony roślin
 • postępowania i spory z zakresu prawa energetycznego: o kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, związane z odmowami przyłączenia do sieci, postępowania koncesyjne i taryfowe i inne postępowania administracyjne toczące się przed Prezesem URE
 • wszelkiego rodzaju postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne, w których do właściwości organu administracyjnego należy rozstrzygnięcie o indywidualnych prawach osób i podmiotów prawnych.

W zależności od etapu, na którym sprawa trafia do kancelarii, zapewniamy reprezentację w sporach z organami egzekucyjnymi (w tym organami podatkowymi) prowadzącymi postępowania egzekucyjne w administracji lub postępowanie zabezpieczające.

Nie ograniczamy się do reprezentowania przedsiębiorców i osób fizycznych (stron i uczestników postępowania administracyjnego), możemy bowiem służyć także organom administracji publicznej lub państwowym jednostkom organizacyjnym:

 • doradzaliśmy podmiotom publicznym w sprawach dotyczących obowiązku i zakresu udostępniania informacji publicznej, występowaliśmy także w sprawach dotyczących uzyskania informacji publicznej w imieniu podmiotów zainteresowanych ich uzyskaniem
 • w zakresie zagadnień procesowych sporządzaliśmy opinie prawne dla podmiotów publicznych dotyczące m.in. zakresu zastosowania i interpretacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • mamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Kontakt:

dr Maciej Kiełbowskimaciej.kielbowski@wardynski.com.pl

Tel.: 61 651 87 00

Jan Ciećwierzjan.ciecwierz@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00