Marek Górski – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Obszary prawa

Marek Górski

radca prawny, starszy doradca
Prawo ochrony środowiska, administracyjne prawo ustrojowe i materialne

Prof. dr hab. Marek Górski specjalizuje się w prawie ochrony środowiska i prawie administracyjnym. Od ponad 30 lat doradza w zakresie odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska oraz ryzyk środowiskowych.

Pomaga klientom w problematycznych kwestiach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, gospodarką odpadami, różnorodnością biologiczną, emisjami przemysłowymi, odpowiedzialnością za szkody w środowisku (zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych, szkody w zasobach naturalnych), a także zagadnieniach wodnoprawnych. Ma bogate doświadczenie w zakresie ochrony środowiska morskiego.

Wspiera przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym, zwłaszcza w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wspiera klientów w złożonych postępowaniach przed organami ochrony środowiska i sądami administracyjnymi.

Brał udział w tworzeniu systemu nowych przepisów o ochronie środowiska (ustawy Prawo ochrony środowiska, ustaw dotyczących gospodarowania odpadami, ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody).

Jest nauczycielem akademickim związanym z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem Łódzkim, a także autorem licznych monografii i komentarzy do ustaw.

1981 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych

1993 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie monografii pt. Ochrona środowiska jako zadanie administracji publicznej

2006 r. – nadanie tytułu profesora nauk prawnych

członek zespołu doradców przy Komisji Ochrony Środowiska Senatu RP, doradca ministra środowiska (1998-2014)

wiceprzewodniczący zespołu powołanego przez ministra środowiska ds. usprawnienia regulacji prawnych dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi (2013-2014)

członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody (1997-2004) i wojewódzkiej komisji ochrony przyrody w Łodzi (1991-1999)

przewodniczący komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska w Łodzi (2014-2022)

członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (2014-2018)

profesor Uniwersytetu Szczecińskiego (od 2002)

profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji (2002-2012)

prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego ds. nauki i współpracy międzynarodowej (2012-2020)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi

Gospodarowanie odpadami w świetle wymagań prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrznego, Wydawnictwo Futura, Poznań 2005.

Usuwanie odpadów, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Prawo ochrony środowiska (redakcja naukowa i współautor), Wolters Kluwer Warszawa 2012-2021 (cztery wydania)

Das Gemeinschaftsrecht in der Rechtsprechung der polnischen Verwaltungsgerichte [w:] Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit im Mehrebenensystem (red. Erbguth i Massing), Stuttgart, München, Hannover, Berlin, Weimar, Dresden 2008.

Der Rechtscharakter der Haftung für Umweltschäden gemäß dem Gesetz vom April 2007 zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden [w:] Kontrolle des Verwaltungshandels (red. Erbguth, Massing i Nowacki), Boorberg Verlag, Stuttgart 2010.

Zgoda wodnoprawna a przepisy prawa emisyjnego w świetle nowej ustawy Prawo wodne, „Ochrona Środowiska” 2018 nr 2, vol. 40.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków, „Wodociągi Polskie” 2018 nr 6 (58).

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi w świetle prawa – wybrane zagadnienia, „Studia Prawa Publicznego” 2022, nr 3 (39).

Construction waste handling after amendments in waste regulations, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2023, vol. XVI, no. 1.

Ustawa Prawo ochrony środowiska. Komentarz, C. H. Beck Warszawa 2014, 2016, 2018 (współautor).

Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2016 (autor objaśnień do art. 74 i art. 86).

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 1, red. A. Wróbel, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012; komentarz do art. 11 (współaut. M. Michalak), art. 13 (współaut. J. Miłkowska-Rębowska)

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (współautor).