Zakres usług – rynki kapitałowe – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Dla spółek publicznych i ich akcjonariuszy

Doradzamy w zakresie obowiązków spółek publicznych, zasad funkcjonowania instytucji finansowych, wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu, a także przeprowadzania transakcji na rynku kapitałowym.

Reprezentujemy spółki publiczne i ich akcjonariuszy oraz instytucje finansowe w kontaktach i postępowaniach przed organami i innymi instytucjami rynku kapitałowego. We współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych (SEG) regularnie prowadzimy szkolenia dla spółek publicznych. Opiniujemy także projekty aktów prawnych, między innymi dla Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

Pomagamy klientom w zakresie:

 • wprowadzania instrumentów finansowych, w tym także produktów strukturyzowanych (głównie akcji, obligacji) do publicznego obrotu (sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego),
 • oferowania w Polsce zagranicznych instrumentów finansowych i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w tym także dopuszczonych do obrotu w państwach będących członkami Unii Europejskiej,
 • równoległego notowania papierów wartościowych na polskiej giełdzie i na rynku zagranicznym,
 • warunków obrotu papierami wartościowymi na rynku regulowanym i nieregulowanym;
 • wycofania papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym,
 • nabywania znacznych pakietów akcji i wykonywania obowiązków informacyjnych z nim związanych,
 • reprezentowania spółek w postępowaniach prowadzonych przez KNF, a także w relacjach z GPW i KDPW,
 • obowiązków informacyjnych spółek publicznych,
 • zasad ochrony informacji poufnych i tajemnicy zawodowej,
 • zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
 • szczególnych uprawnień i obowiązków akcjonariuszy spółek publicznych,
 • emisji bankowych papierów wartościowych,
 • niepublicznych emisji papierów wartościowych, w tym obligacji,
 • sekurytyzacji wierzytelności.