Spory z zakresu prawa ochrony środowiska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory z zakresu prawa ochrony środowiska

Reprezentujemy klientów w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska, doradzając w szczególności w ramach następujących postępowań:
  • postępowania związane z oceną oddziaływania na środowisko – w tym postępowania odwoławcze i wynikające z zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięć podejmowanych przez organy administracji lub dotyczące wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • postępowania z udziałem społeczeństwa lub organizacji ekologicznych – w szczególności dotyczące realizacji przedsięwzięć budzących duży opór społeczny i wiążące się z udziałem organizacji ekologicznych
  • spory z przeciwną stroną transakcji nabycia nieruchomości, przedsiębiorstwa lub instalacji przemysłowych – w sprawach, w których ujawnione zostanie zanieczyszczenie nieruchomości będącej przedmiotem transakcji skutkujące powstaniem obowiązku rekultywacji lub w przypadku ujawnienia innych szkód w środowisku
  • spory z organami administracji publicznej dotyczące zastosowania sankcji finansowych na skutek naruszenia przepisów prawa ochrony środowiska – reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach odwoławczych i sądowoadministracyjnych w związku z wymierzeniem przez organy administracji administracyjnych kar pieniężnych, obowiązku zapłaty opłat podwyższonych itp.
  • spory dotyczące odpowiedzialności za szkody dotyczące środowiska naturalnego wyrządzone ruchem przedsiębiorstwa – w sprawach, w których odpowiedzialność prowadzących zakłady przemysłowe oparta jest na zasadzie ryzyka
  • postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne dotyczące ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustanowienia obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody
  • szczególne postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne – dotyczące rozstrzygnięć wydawanych przez organy na gruncie przepisów o odpadach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, prawa wodnego, przepisów dotyczących eksploatacji instalacji stwarzających ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej, handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla itp.

Obok zindywidualizowanej i kompleksowej strategii prowadzenia sporu, dzięki współpracy z konsultantami środowiskowymi naszym klientom zapewniamy wsparcie w zakresie specjalistycznej wiedzy niezbędnej do zapewnienia pełnej ochrony ich interesów w toku całego postępowania.

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:
Izabela Zielińska-Barłożekizabela.zielinska@wardynski.com.pl

Tel.: 61 651 87 00