Spory z zakresu dochodzenia trudnych wierzytelności – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory z zakresu dochodzenia trudnych wierzytelności

Prowadzimy sprawy, w których wierzyciele mają problemy z nieuczciwymi dłużnikami – takimi, którzy celowo, konsekwentnie i zwykle bezprawnie dążą do uchylenia się od ciążących na nich zobowiązań majątkowych.

Prowadzone przez nas sprawy obejmują m.in.:

  • postępowania z zakresu cywilnoprawnej ochrony wierzycieli przed krzywdzącymi działaniami dłużników: dochodzenie roszczeń o ustalenie nieważności umowy zdziałanej w celu pokrzywdzenia wierzycieli, skarga pauliańska, dochodzenie ustalenia istnienia lub nieistnienia prawa, zabezpieczanie roszczeń w sytuacji zagrożenia „ucieczką z majątkiem”
  • postępowania z zakresu karnoprawnej ochrony wierzycieli przed bezprawnymi czynami dłużników: dyskwalifikowanie legalności działań dłużników mających za cel pokrzywdzenie wierzycieli, uzyskiwanie od organów ścigania – w ramach tzw. środków zapobiegawczych – zabezpieczeń na majątku sprawców (współsprawców, pomocników sprawców) przestępstw przeciwko wierzycielom w celu ograniczenia lub zaspokojenia szkód wyrządzonych wierzycielom, dochodzenie należności w ramach obowiązku naprawienia szkody nakładanego na osoby ukarane za przestępstwo przeciwko wierzycielom; sprawy z zakresu karnoprawnej ochrony wierzycieli przed bezprawnymi czynami dłużników prowadzimy we ścisłej współpracy z prawnikami z Praktyki Prawa Karnego
  • postępowania egzekucyjno-komornicze: uruchamianie i prowadzenie cywilnych postępowań egzekucyjnych przy zapewnieniu optymalnych warunków do ustalenia majątku podlegającego egzekucji; pomagamy w wyborze właściwego, skutecznego komornika i ściśle z nim współpracujemy w celu ustalenia, zajęcia i egzekucji majątku ukrywanego przed wierzycielami.

W sprawach z zakresu dochodzenia trudnych wierzytelności wszechstronnie korzystamy z pomocy sprawdzonych specjalistów w dziedzinie:

  • wywiadu gospodarczego oraz detektywistycznego (w szczególności od tzw. assets investigation)
  • badania, gromadzenia i analizy dowodów w ramach śledczej rachunkowości oraz informatyki (tzw. forensic)
  • weryfikacji dokonanych przez dłużnika transferów pieniężnych z punktu widzenia regulacji o praniu brudnych pieniędzy
  • weryfikacji czynności dłużniczych z punktu widzenia ich skutków podatkowych
  • weryfikacji stanu majątku dłużnika oraz oceny jego działań z punktu widzenia zasadności zastosowania instrumentów prawnych przewidzianych w prawie upadłościowym
  • weryfikacji zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia ograniczeń regulacyjnych wynikających z przepisów prawa administracyjnego; uruchamianie i monitoring postępowań administracyjnych służących zweryfikowaniu rzeczywistej treści i przebiegu zdarzeń gospodarczych.

 

Kontakt:

Jan Ciećwierzjan.ciecwierz@wardynski.com.pl

Konrad Grotowskikonrad.grotowski@wardynski.com.pl

Adam Studzińskiadam.studzinski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00