Spory w ramach umów zawieranych w reżimie zamówień publicznych – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory w ramach umów zawieranych w reżimie zamówień publicznych

Prowadzimy wiele sporów, których przedmiotem są roszczenia wynikające z umów zawieranych w trybie zamówień publicznych, m.in.:
  • spory dotyczące zapłaty kar umownych: ze względu na sposób zawierania umów w trybie zamówień publicznych (m.in. niemożność negocjacji postanowień, możliwość wyłącznie zadawania pytań przez wykonawców) postanowienia takich umów mogą być bardziej korzystne dla zamawiającego niż dla wykonawcy. może to skutkować sporami zarówno co do podstawy, jak i co do wysokości kar umownych do zapłaty.
  • spory dotyczące zabezpieczenia wykonania umowy: wykonawca zamówienia publicznego na podstawie umowy z zamawiającym często jest zobowiązany zabezpieczyć (poprzez różne instrumenty prawne: gotówkę, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe itp.) należyte wykonanie umowy. Zabezpieczenie takie może zostać uruchomione w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Konstrukcja postanowień umownych przewidujących podstawę do skorzystania z takiego zabezpieczenia (np. wystąpienia o wypłatę z gwarancji bankowej) bywa jednak odmiennie interpretowana przez strony umowy, co może wymagać rozstrzygnięcia sądowego.
  • spory dotyczące ustalenia istnienia stosunku prawnego – tłem wielu sporów w dziedzinie zamówień publicznych jest zagadnienie istnienia i kształtu umowy o zamówienie publiczne zawartej pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy umowa jest długotrwała, dotyczy złożonej inwestycji lub była zmieniana w toku jej wykonywania (warto zauważyć, że możliwość zmian umowy może być istotnie ograniczona). Z tego też powodu, w przypadku powstania sporu pomiędzy stronami umowy konieczne może stać się także zbadanie ważności i kształtu tego stosunku prawnego.
  • spory dotyczące wykonania przez zamawiającego obowiązków wynikających z umowy zawartej w trybie zamówienia publicznegopoddanych kontroli Najwyższej Izby Kontroli.

Reprezentujemy zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Do najczęściej prowadzonych spraw należą sprawy dotyczące skuteczności odstąpienia od umowy (czy też jej wypowiedzenia bądź rozwiązania), zapłaty kar umownych, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykonania zastępczego.

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Mirella Lechnamirella.lechna@wardynski.com.pl

Tel.: 71 348 86 00

Paweł Mazurpawel.mazur@wardynski.com.pl

Tel.: 12 290 86 20