Spory ubezpieczeniowe – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory ubezpieczeniowe

Prowadzimy spory sądowe w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń, w szczególności:
  • spory o odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia – źródłem tych sporów są zarówno stany faktyczne obejmujące pierwotną odpowiedzialność ubezpieczonego wobec osób trzecich z tytułu wyrządzenia szkody lub niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania i wtórną odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OC, jak i sytuacje, w których ubezpieczony dochodzi odszkodowania z tytułu poniesionej przez siebie szkody (np. ubezpieczenie budynków lub urządzeń, ubezpieczenie utraty zysku); w sporach tych reprezentujemy zakłady ubezpieczeń, ubezpieczonych albo poszkodowanych
  • spory pomiędzy reasekuratorami a ubezpieczycielami – spory te dotyczą przede wszystkim odmiennej oceny zasadności uznania roszczenia ubezpieczeniowego i wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego albo innej uprawnionej osoby; w konsekwencji reasekurator odmawia, w całości albo w części, zwrotu ubezpieczycielowi kwot wypłaconych z tytułu odszkodowania, w zakresie objętym umową reasekuracji; w sporach tych reprezentujemy ubezpieczycieli albo reasekuratorów
  • postępowania przed UOKiK i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące m.in. uznania postanowień umów ubezpieczenia za klauzule niedozwolone.

Naszym klientom zapewniamy wsparcie w zakresie specjalistycznej wiedzy niezbędnej do zapewnienia pełnej ochrony ich interesów. W sprawach dotyczących m.in. skomplikowanych roszczeń z tytułu robót budowlanych albo zdarzeń medycznych współpracujemy z biegłymi z poszczególnych dziedzin.

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Monika Hartungmonika.hartung@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00