Spory reprywatyzacyjne – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory reprywatyzacyjne

Prowadzimy spory sądowe w sprawach z zakresu reprywatyzacji, w szczególności:
  • spory przeciwko Skarbowi Państwa – o odszkodowanie za szkodę w postaci utraty praw do nieruchomości lub pogorszenia nieruchomości; źródłem takich szkód są wadliwe decyzje administracyjne w przedmiocie nacjonalizacji bądź wywłaszczenia (grunty warszawskie, reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu itp.), których wydanie z rażącym naruszeniem prawa stwierdzone zostało w postępowaniu administracyjnym
  • spory przeciwko Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego – o odszkodowanie za szkodę spowodowaną niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej
  • spory przeciwko Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego – o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa
  • spory w zakresie regulacji praw do nieruchomości – postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, postępowania o zasiedzenie nieruchomości, w przeważającej części w obronie przed zasiedzeniem przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa powstałe w procesie prywatyzacji oraz osoby fizyczne reprywatyzowanych nieruchomości, jak również postępowania wieczystoksięgowe
  • spory o wydanie nieruchomości – postępowania, których przedmiotem jest faktyczne odzyskanie nieruchomości, często powiązane z zarzutami zasiedzenia nieruchomości, jak również przeciwko podmiotom prowadzącym działalność w zakresie użyteczności publicznej na reprywatyzowanych nieruchomościach; spory te, będące zwykle przedmiotem zainteresowania mediów, powiązane są z dużą aktywnością społeczności lokalnej oraz szeregu instytucji i stowarzyszeń, których celem jest uniemożliwienie odzyskania nieruchomości
  • spory o rozliczenia poreprywatyzacyjne – postępowania, których przedmiotem są roszczenia dotychczasowego posiadacza nieruchomości z ponoszonych przez szereg lat nakładów na nieruchomość oraz postępowania o roszczenia prawowitych właścicieli, odzyskujących nieruchomość, o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego, o zwrot uzyskanych pożytków z nieruchomości czy też o odszkodowanie z tytułu pogorszenia nieruchomości. Specyficzną kategorię postępowań o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowią sprawy dotyczące nieruchomości warszawskich objętych tzw. dekretem Bieruta
  • postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne – dotyczące stwierdzenia wadliwości decyzji administracyjnych w przedmiocie wywłaszczenia lub nacjonalizacji nieruchomości, ustalenia, że nieruchomość nie podpadała pod reformę rolną, czy też uzyskania odszkodowania za utracone nieruchomości.

Przedmiotem, a wielokrotnie podstawą rozstrzygnięcia postępowań sądowych i administracyjnych są opinie różnego rodzaju biegłych. Na co dzień współpracujemy z geodetami uprawnionymi przy podziałach nieruchomości na cele reprywatyzacyjne i rzeczoznawcami majątkowymi przy wycenie nieruchomości i wycenie roszczeń odszkodowawczych za utracone mienie. Gwarantuje to odpowiednie przygotowanie do prowadzonych sporów i ustalenie strategii działania.

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Krzysztof Wiktorkrzysztof.wiktor@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00