Spory bankowe i finansowe – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory bankowe i finansowe

Doradzamy bankom i innym instytucjom finansowym we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych.

Dotyczy to nie tylko spraw spornych, upadłościowych, rejestrowych, ale również postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego. Prowadzimy także postępowania egzekucyjne oraz przygotowujemy plan działania na wypadek naruszenia umów finansowych, prób wyprowadzenia majątku lub niepowodzenia restrukturyzacji. Prowadzone przez nas spory sądowe i arbitrażowe z zakresu prawa bankowego i finansowania projektów (financial litigation) obejmują w szczególności:

  • spory związane z naruszeniem umów kredytowych lub pożyczek – o stwierdzenie wystąpienia przypadku naruszenia, o zabezpieczenie roszczenia o zwrot kredytu lub pożyczki
  • spory związane z naruszeniem umów o powstrzymaniu się od egzekucji (standstill agreement) lub umów restrukturyzacyjnych – o umorzenie egzekucji, o wykreślenie zabezpieczeń, o zmianę pierwszeństwa zabezpieczenia, o rejestrację konwersji pożyczek na akcje lub udziały, a także spory związane z wykonywaniem układu orzeczonego przez sąd upadłościowy
  • spory związane z pociągnięciem gwarancji bankowej – o stwierdzenie wystąpienia przypadku zezwalającego na pociągnięcie z gwarancji, o roszczenia zwrotne banku gwaranta w stosunku do dłużnika i możliwość skorzystania z ustanowionych zabezpieczeń, czy wreszcie z samego stosunku gwarancji pomiędzy bankiem-gwarantem a beneficjentem gwarancji o wypłatę
  • spory o zapłatę i egzekucję z dokumentów zabezpieczenia – o zwrot wypłaconej kwoty głównej kredytu lub pożyczki, odsetek i innych opłat związanych z finansowaniem, a także dotyczące pozasądowych sposobów zaspokojenia z zabezpieczeń (np. przejęcie na własność, dzierżawa przedsiębiorstwa, zarząd przymusowy) lub egzekucji z nieruchomości, z rachunków bankowych i innych wierzytelności
  • spory związane z ustanowieniem (rejestracją) lub wykreśleniem zabezpieczeń rzeczowych – w sprawie dopuszczalności ustanowienia zabezpieczenia na danej rzeczy, prawie lub zbiorze rzeczy i praw
  • spory związane z wypłatą kwot z rachunków zastrzeżonych (escrow accounts– często będące pochodną sporów korporacyjnych, akwizycyjnych czy inwestycyjnych, w których jako formę zabezpieczenia wykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym czy niepieniężnym ustanowiono rachunek zastrzeżony
  • spory związane z syndykacją umów kredytowych – w zakresie przejścia zabezpieczeń, możliwości naliczania dodatkowych opłat, rozliczenia zwrotu poniesionych kosztów, możliwości potrącenia wzajemnych zobowiązań
  • spory związane w wykonywaniem restrukturyzacji – w tym sądowej, w ramach postępowań upadłościowych, jak i pozasądowych uzgodnień restrukturyzacyjnych
  • spory związane z obrotem wierzytelnościami – dotyczą głównie wątpliwości, który z podmiotów jest uprawniony do zaspokojenia z konkretnej wierzytelności, czy wierzytelność już przeszła na nabywcę, czy cesja miała charakter warunkowy czy bezwarunkowy, czy była to sprzedaż wierzytelności (true sale), czy jednak zabezpieczenie (security assignment), jaki jest status zabezpieczeń i obowiązki informacyjne poszczególnych stron; często pochodną tego rodzaju sporów są spory o charakterze podatkowym prowadzone z organami podatkowymi.

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Monika Hartungmonika.hartung@wardynski.com.pl

Łukasz Szegdalukasz.szegda@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 537 82 00