Arbitraż – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Arbitraż

Reprezentujemy klientów w postępowaniach arbitrażowych przed stałymi sądami polubownymi w Polsce (SAKIG, Lewiatan), międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi (ICC, VIAC, SCC), w postępowaniach arbitrażowych ad hoc według regulaminu UNCITRAL, a także w procedurach mediacyjnych, koncyliacyjnych i w negocjacjach ugodowych.

Prawnicy kancelarii występują jako pełnomocnicy lub doradzają m.in. w następujących rodzajach spraw:

  • spory dotyczące transakcji fuzji i przejęć: o odszkodowanie z tytułu nieprawdziwości tzw. oświadczeń i zapewnień składanych przez strony w transakcjach typu share deal oraz asset deal, w tym w transakcjach dotyczących przejęcia spółek giełdowych, transakcjach realizowanych przez fundusze private equity, o wykonanie obowiązku „zamknięcia” transakcji lub ustalenie nieistnienia tego obowiązku, a także o wykonanie opcji typu call lub put
  • spory inwestycyjne: dotyczące ochrony zagranicznych inwestycji przed nadużyciami ze strony władzy państwowej
  • spory budowlane: o odszkodowanie lub naprawienie wad budynków lub obiektów infrastrukturalnych, w tym realizowanych na podstawie umów FIDIC, zarówno przed panelami arbitrażowymi, jak i w tzw. procedurach przedarbitrażowych – w postępowaniach przed komisjami rozjemczymi i panelami ekspertów
  • spory dotyczące inwestycji realizowanych w formule tzw. project finance: o odszkodowanie z tytułu opóźnienia w realizacji inwestycji, o rozliczenie z tytułu przedwczesnego zakończenia współpracy, o zapłatę z tytułu przejęcia spółki celowej utworzonej przez inwestorów w celu realizacji projektu
  • spory korporacyjne: o odszkodowanie lub o ustalenie praw związanych z uczestnictwem w spółkach; doradzamy stronom umów joint ventureshareholders agreement i reprezentujemy wspólników w sporach ze stosunku spółki
  • spory dotyczące międzynarodowych umów dystrybucyjnych, umów dostawy surowców: o skuteczność odstąpienia od umowy ze względu na wady dostarczonego towaru, o odszkodowanie z tytułu kosztów poniesionych i nieodzyskanych przez stronę na skutek wypowiedzenia umowy przez kontrahenta, o zastosowanie tzw. klauzul adaptacyjnych, w tym z zastosowaniem szczególnych procedur mediacyjnych i arbitrażowych takich jak np. final offer arbitration
  • spory dotyczące długoterminowych umów kooperacyjnych, umów poddostawy: o odszkodowanie z tytułu przedwczesnego zakończenia współpracy, o renegocjacje warunków współpracy ze względu na zmianę okoliczności rynkowych
  • spory z sektora bankowego: o odszkodowanie należne agentowi banku w związku z rozwiązaniem łączącej strony umowy
  • spory postarbitrażowe i „okołoarbitrażowe”: o uchylenie wyroku sądu polubownego ze względu na naruszenie podstawowych zasad porządku prawnego, o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku arbitrażowego, o zabezpieczenie roszczeń dochodzonych w arbitrażu, spory jurysdykcyjne wynikające z podniesienia przez stronę zarzutu zapisu na sąd polubowny i dotyczące m.in. skuteczności rozmaitych zapisów zawieranych przez strony w klauzulach arbitrażowych.

 

Kontakt:

Monika Hartungmonika.hartung@wardynski.com.pl

Tomasz Wardyńskitomasz.wardynski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

 

Paweł Mazurpawel.mazur@wardynski.com.pl

Tel.: 12 290 86 20