Zakres usług – nowe technologie – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Prawo nowych technologii

Dla nas nowe technologie to przede wszystkim nowe wyzwania prawne. W wielu przypadkach musimy zmagać się z wątpliwościami dotyczącymi kwalifikacji prawnej innowacyjnych produktów lub usług albo wręcz z brakiem odpowiednich regulacji. Zapewnienie klientom bezpieczeństwa prawnego w takich okolicznościach wymaga od prawników doświadczenia, kreatywności i rozumienia otoczenia biznesowego.

Interdyscyplinarna praktyka prawa nowych technologii skupia wysokiej klasy prawników, specjalistów w wybranych dziedzinach prawa. Wspierają nas współpracujący z kancelarią eksperci dysponujący szeroką wiedzą techniczną.

Staramy się na bieżąco reagować na potrzeby naszych klientów, tworząc wysoce wyspecjalizowane usługi prawne adresowane do poszczególnych segmentów rynku nowych technologii. Świadczymy kompleksowe doradztwo regulacyjne, podatkowe oraz transakcyjne.

Wspieramy twórców nowoczesnych produktów ochrony zdrowia – produktów leczniczych i wyrobów medycznych – począwszy od prac badawczych aż po wprowadzenie produktu na rynek i jego ochronę na rynku. Tworzymy ramy prawne dla świadczenia usług medycznych na odległość. Pomagamy rozwiązywać problemy prawne związane z opracowywaniem, sprzedażą i promocją produktów żywnościowych zawierające nieznane dotychczas składniki.

Nasze usługi obejmują w szczególności doradztwo w następujących obszarach:

Produkty ochrony zdrowia

 • badania nad nowymi produktami, w ramach badań klinicznych oraz innych form eksperymentu medycznego,
 • sposoby rekrutacji do udziału w badaniu oraz ustalania kontaktu z uczestnikami po zakończeniu aktywnej fazy badania,
 • wprowadzanie na rynek produktów innowacyjnych, w szczególności biotechnologicznych,
 • regulacyjna oraz patentowa ochrona innowacyjnych produktów.

Usługi ochrony zdrowia

 • wdrażanie nowych technologii w medycynie, w tym wdrażania systemów informatycznych w systemie ochrony zdrowia,
 • telemedycyna i e-zdrowie, w szczególności z wykorzystaniem aplikacji mobilnych umożliwiających kontakt pacjenta z lekarzami na odległość,
 • działalność biobanków.

Nowoczesna żywność

 • klasyfikacja nowatorskich produktów żywnościowych,
 • skład produktu, w szczególności ocena dopuszczalności użycia składników o niejednoznacznym statusie prawnym jak składniki roślinne oraz pochodzenia biotechnologicznego,
 • kampanie reklamowe, promocyjne i oznakowanie produktów żywnościowych w kontekście minimalizacji ryzyk związanych z przypisywaniem produktom niedozwolonych oświadczeń zdrowotnych oraz przestrzegania branżowych standardów etycznych.

Kontakt:

dr Ewa Butkiewiczewa.butkiewicz@wardynski.com.pl

Joanna Krakowiakjoanna.krakowiak@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • wsparcie w zakresie strukturyzacji prawnej przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wymogów prawnych w Polsce i państwach pochodzenia projektodawców i podmiotów finansujących,
 • opracowanie regulaminów portalu crowdfundingowego,
 • doradztwo obejmujące zagadnienia prawne przepływów środków finansowych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami,
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych,
 • doradztwo dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • doradztwo podatkowe dla organizatorów (właścicieli platform crowdfundingowych), projektodawców i podmiotów finansujących w zakresie pozyskiwanego finansowania ukierunkowane w szczególności na optymalizację opodatkowania,
 • doradztwo dotyczące secondary market (obrót wierzytelnościami wykreowanymi w ramach crowdfundingu),
 • doradztwo w zakresie platform obrotu wierzytelnościami.

Kontakt:

Krzysztof Wojdyłokrzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

 

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • doradztwo prawne w zakresie zwiększania poziomu cyberbezpieczeństwa i zapobiegania naruszeniom cyberbezpieczeństwa, w tym:
  • identyfikowanie zagrożeń i obszarów działalności przedsiębiorcy najbardziej narażonych na zagrożenia (obszary kluczowe dla działalności danego podmiotu objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, dane osobowe itp.),
  • doradztwo przy tworzeniu i udoskonalaniu polityk bezpieczeństwa systemów informacyjnych we współpracy z najlepszymi specjalistami z zakresu informatyki i bezpieczeństwa,
  • doradztwo przy tworzeniu mechanizmów zapobiegania zagrożeniom, kontroli przestrzegania polityk bezpieczeństwa informatycznego oraz procedur reagowania na nieprawidłowości,
 • doradztwo przy wdrażaniu wymagań prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej, infrastruktury informacyjnej, obowiązków informacyjnych w sprawie incydentów naruszenia cyberbezpieczeństwa, kontaktów z organami administracji oraz służbami właściwymi w sprawach cyberbezpieczeństwa,
 • doradztwo dotyczące zasad współpracy klientów z innymi podmiotami w sprawach cyberbezpieczeństwa, wymiany informacji, wspólnego reagowania, wykrywania, stosowania środków naprawczych i odtworzeniowych,
 • reagowanie na incydenty naruszenia cyberbezpieczeństwa, cyberataki, cyberterroryzm, stosowanie szkodliwego oprogramowania, szpiegostwo, kradzież lub wyłudzanie danych i inne rodzaje naruszeń i przestępstw:
  • doradztwo prawne na rzecz podmiotów pokrzywdzonych cyberatakami oraz innymi bezprawnymi działaniami w sieci, w tym:
   • prowadzenie postępowań wewnętrznych w celu ustalenia przebiegu zdarzeń oraz zabezpieczenia dowodów (we współpracy z specjalistami z zakresu informatyki śledczej),
   • ustalanie strategii postępowania „na zewnątrz” w związku z wykrytymi incydentami,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach karnych, administracyjnych oraz cywilnych służących usunięciu zagrożeń, naprawieniu szkód oraz pociągnięciu do odpowiedzialności sprawców przestępstw komputerowych bądź popełnionych przy wykorzystaniu infrastruktury teleinformatycznej lub szkodliwego oprogramowania, a także osób winnych zaniedbań. Koordynujemy działania podejmowane w różnych jurysdykcjach, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom cyberprzestępstw (np. kradzież danych, oszustwa przelewowe), zabezpieczenie dowodów albo odzyskanie utraconych środków. Mamy doświadczenie w koordynacji takich działań dla pokrzywdzonych oszustwami przelewowymi typu business email compromise.

Kontakt:

Łukasz Laseklukasz.lasek@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia struktur prawnych dla świadczenia usług on-line (m.in. przygotowanie regulaminów, polityki prywatności, umów z podwykonawcami),
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów marketingu on-line, w tym marketingu targetowanego,
 • doradztwo w zakresie programów lojalnościowych w e-commerce,
 • doradztwo w zakresie polityk dotyczących cookies,
 • doradztwo w zakresie struktur prawnych płatności on-line,
 • doradztwo w zakresie wymów regulacyjnych prezentowania towarów i usług,
 • doradztwo prawne dla dostawców treści w internecie (ochrona praw autorskich, odpowiedzialność dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną).

Kontakt:

Krzysztof Wojdyłokrzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • doradztwo w zakresie optymalnych struktur prawnych finansowania nowych technologii obejmujących finansowanie tradycyjne, finansowanie z udziałem aniołów biznesu, finansowanie hybrydowe itp.,
 • przygotowanie struktur korporacyjnych na potrzeby finansowania nowych technologii, w tym spółek specjalnego przeznaczenia (SPV), modeli relacji pomiędzy wspólnikami itp.,
 • przygotowanie efektywnych struktur prawnych i podatkowych dla wyjścia z inwestycji w nowe technologie,
 • przygotowanie zabezpieczeń na wynikach prac badawczych oraz prawach własności intelektualnej dla celów finansowania,
 • doradztwo w zakresie pozyskania finansowania w drodze publicznej emisji akcji (w tym przygotowanie prospektu emisyjnego) oraz efektywnych podatkowo struktur debiutu giełdowego,
 • doradztwo w sprawie ulg i dotacji inwestycyjnych,
 • doradztwo w zakresie prawa pomocy publicznej, w tym obrony przed kwestionowaniem jej zasadności przez UOKiK, Komisję Europejską lub konkurencję,
 • doradztwo przy optymalizacji podatkowej inwestycji w nowe technologie.

Kontakt:

Krzysztof Wojdyłokrzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • tworzenie struktur prawnych na potrzeby organizowania gier on-line, w tym gier hazardowych,
 • doradztwo regulacyjne dla platform gier on-line, z uwzględnieniem m.in. rozwiązań płatniczych, ochrony danych osobowych i ograniczeń dla usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z grami hazardowymi,
 • doradztwo w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy z wykorzystaniem gier hazardowych,
 • doradztwo dotyczące praw własności intelektualnej do oprogramowania, w tym gier komputerowych oraz kontentu,
 • doradztwo prawne w zakresie naruszeń praw do oprogramowania, w tym gier komputerowych,
 • doradztwo podatkowe dla twórców i organizatorów gier, w tym gier on-line i hazardowych, w szczególności ukierunkowane na optymalizację rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie postępowań podatkowych.

 Kontakt:

Krzysztof Wojdyłokrzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • doradztwo w zakresie struktur prawnych płatności on-line oraz płatności mobilnych,
 • doradztwo w zakresie transgranicznych usług płatniczych,
 • doradztwo w zakresie struktur prawnych dla usług płatniczych wykonywanych w czasie rzeczywistym,
 • doradztwo w zakresie hybrydowych usług płatniczych (usługi płatnicze łączone z innymi produktami, np. kredytem konsumenckim, programami lojalnościowymi),
 • doradztwo w zakresie struktur prawnych dla wirtualnych walut (m.in. waluty stosowane w grach on-line),
 • doradztwo podatkowe w zakresie struktur prawnych związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami płatniczymi.

Kontakt:

Krzysztof Wojdyłokrzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl

dr Ewa Butkiewiczewa.butkiewicz@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • przygotowanie opinii prawnych w kwestiach dotyczących sektora energetycznego,
 • doradztwo w zakresie prawa kontraktowego w umowach pomiędzy klientami i dostawcami o sprzedaż i zakup praw, energii oraz paliw, także w kwestiach wynikających z wymogów prawa energetycznego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumenta,
 • postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie m.in. wydawania zezwoleń, koncesji, taryf, informowania o wymogach, wypełniania obowiązków nakładanych na przedsiębiorstwa energetyczne oraz prowadzenie sporów,
 • sprawy korporacyjne, w tym sprawy związane z regulacją przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo,
 • kwestie dotyczące przyłączenia do sieci,
 • doradztwo w zakresie procesów inwestycyjnych projektów energetycznych oraz pomoc prawna na każdym etapie inwestycji.

Kontakt:

Radosław Wasiakradoslaw.wasiak@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • doradztwo w sprawach stosowania prawa ochrony danych osobowych,
 • doradztwo prawne przy tworzeniu polityk prywatności w internecie,
 • doradztwo prawne w zakresie przekazywania danych osobowych do państw trzecich,
 • doradztwo prawne w zakresie marketingu targetowanego,
 • doradztwo prawne dla dostawców i odbiorców usług z wykorzystaniem chmury oraz w zakresie zagadnień zautomatyzowanego zbierania danych (Internet of Things),
 • doradztwo w związku z naruszaniem prywatności oraz dóbr osobistych w internecie,
 • doradztwo prawne w związku z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych w oparciu o monitoring wizyjny oraz geolokalizację,
 • doradztwo dotyczące przetwarzania danych osobowych w telemedycynie.

Kontakt:

Szymon Kubiakszymon.kubiak@wardynski.com.pl

Krzysztof Wojdyłokrzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • doradztwo w zakresie tworzenia struktur prawnych na potrzeby prowadzenia prac badawczych, w tym różnych modeli współpracy pomiędzy instytutami badawczymi, inwestorami i naukowcami,
 • doradztwo przy tworzeniu struktur prawnych dla praw własności intelektualnej oraz praw autorskich w związku z pracami badawczymi,
 • tworzenie struktur zabezpieczających prawa inwestorów oraz badaczy,
 • przygotowanie strategii oraz dokumentacji dotyczących komercjalizacji prac badawczych,
 • doradztwo podatkowe ukierunkowane w szczególności na optymalizację podatkową działalności w zakresie prowadzenia, zbycia lub nabycia prac badawczych,
 • doradztwo w zakresie ulg i dotacji inwestycyjnych.

Kontakt:

Joanna Krakowiakjoanna.krakowiak@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • doradztwo prawne w zakresie wyboru modelu prawnego realizacji przedsięwzięcia,
 • doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza: opracowanie i weryfikacja dokumentacji postępowania, w tym w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, przygotowanie projektu umowy PPP, analiza propozycji przedstawianych w toku negocjacji przez wykonawców pod kątem ich zgodności z prawem i z ramami postępowania,
 • doradztwo prawne na rzecz wykonawców ubiegających się o zawarcie umowy PPP lub umowy koncesji: weryfikacja dokumentacji postępowania, reprezentacja w negocjacjach, przygotowanie opinii prawnych w zakresie interpretacji przepisów krajowych i unijnych, opiniowanie prawidłowości czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz udział w postępowaniach odwoławczych,
 • doradztwo i bieżącą obsługę związaną z wykonywaniem uprawnień i obowiązków wynikających z umowy o PPP lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Kontakt:

Anna Prigananna.prigan@wardynski.com.pl

Tel.: 71 348 86 00

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • negocjowanie i przygotowywanie umów dotyczących dystrybucji lub licencjonowania treści,
 • negocjowanie i przygotowywanie umów dotyczących wydawania książek, płyt CD lub DVD oraz kolekcji takich publikacji,
 • negocjowanie i przygotowywanie umów dotyczących nowych modeli biznesowych w dziedzinie mediów, w szczególności mediów internetowych,
 • negocjowanie umów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz prowadzenie sporów sądowych dotyczących pobieranego przez nie wynagrodzenia,
 • negocjowanie i prowadzenie sporów sądowych dotyczących zniesławienia lub spraw o naruszenie dóbr osobistych, a także spraw spornych z zakresu prawa prasowego,
 • doradztwo prawne przy przejęciach spółek lub aktywów medialnych,
 • doradztwo prawne w zakresie zgodności z prawem materiałów redakcyjnych lub reklamowych przeznaczonych do publikacji lub emisji,
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników poczty elektronicznej lub serwisów internetowych, a także ujawniania tych danych uprawnionym podmiotom,
 • spory z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, w szczególności dotyczące pobieranego przez nie wynagrodzenia,
 • spory dotyczące praw autorskich do utworów rozpowszechnianych w mediach (np. tekstów, zdjęć, rysunków, nagrań),
 • spory z zakresu nieuczciwej konkurencji dotyczące reklam zamieszczanych przez konkurujące media,
 • wsparcie w projektach powiązanych z finansowaniem, produkcją i dystrybucją filmów, audycji telewizyjnych lub radiowych,
 • doradztwo prawne dla organizacji zrzeszających przedsiębiorców medialnych w zakresie nowych przepisów prawnych, polskich i unijnych.

Kontakt:

Anna Pompeanna.pompe@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

 • doradzamy przy pozyskiwaniu danych dla celów budowy oraz rozwoju rozwiązań SI, zarówno na etapie tworzenia rozwiązania w środowisku produkcyjno-testowym, jak i po jego udostępnieniu użytkownikom (z uwzględnieniem pozyskiwania danych od użytkowników danego rozwiązania),
 • opiniujemy dopuszczalność wykorzystywania algorytmów, systemów SI oraz innych technologii służących do analizy danych, w szczególności w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, ochronie konsumenta, prawa pracy czy dotyczących instytucji finansowych,
 • doradzamy przy klasyfikacji systemów SI,
 • pomagamy w tworzeniu systemów zarządzania ryzykiem SI,
 • opiniujemy zgodność rozwiązań SI z zasadami, które będą wynikać z projektowanych regulacji dotyczących SI, w szczególności wynikających z prawa UE,
 • tworzymy regulaminy usług opartych na systemach SI,
 • tworzymy umowy dotyczące dostarczania danych na potrzeby szkolenia algorytmów i systemów SI,
 • doradzamy w zakresie prawa ochrony danych i praw własności intelektualnej w kontekście algorytmów i systemów SI,
 • tworzymy dobre praktyki zarządzania algorytmami i systemami SI,
 • tworzymy wewnętrzne polityki wykorzystywania w organizacji systemów SI, szczególnie generatywnych modeli SI,
 • reprezentujemy klientów przed właściwymi organami.

Kontakt:

Krzysztof Wojdyłokrzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • doradztwo przy projektowaniu i negocjowaniu umów dotyczących oprogramowania,
 • doradztwo w tworzeniu struktur prawnych dla outsourcingu informatycznego instytucji finansowych,
 • doradztwo regulacyjne w związku z usługami zbierania oraz przetwarzania danych w systemach informatycznych (Big Data, cloud computing),
 • doradztwo w związku ze sporami dotyczącymi wdrożeń systemów informatycznych,
 • doradztwo w związku ze sporami wynikającymi z naruszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania oraz korzystania z oprogramowania w sposób niezgodny z treścią umowy licencyjnej,
 • doradztwo w zakresie sporów wynikających z nieuprawnionego rozpowszechnienia danych zawartych w systemach informatycznych.

Kontakt:

Anna Pompeanna.pompe@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • doradztwo w procesach pozyskiwania częstotliwości,
 • doradztwo w zakresie umów międzyoperatorskich oraz umów z użytkownikami sieci,
 • doradztwo w sprawach współużytkowania infrastruktury i usług zarządzania infrastrukturą,
 • doradztwo w sprawach działalności samorządów w zakresie telekomunikacji i partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych w relacji z abonentami i użytkownikami końcowymi,
 • doradztwo w zakresie zasad przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną,
 • doradztwo w związku z procesem cyfryzacji sygnału telewizyjnego,
 • doradztwo w sprawach powinności przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz państwa,
 • doradztwo dla klientów spoza sektora telekomunikacji w zakresie zagadnień telekomunikacyjnych,
 • prowadzenie sporów dotyczących decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, sporów pomiędzy operatorami rynku telekomunikacyjnego związanych z wykonywaniem umów o dostępie telekomunikacyjnym oraz sporów z użytkownikami końcowymi usług telekomunikacyjnych.

Kontakt:

Krzysztof Wojdyłokrzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl

Piotr Rutkowskipiotr.rutkowski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00