Doświadczenie – nowe technologie – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doświadczenie

Najnowsze doświadczenia:

 • opracowanie umowy na badania kliniczne pierwszego sztucznego serca przeznaczonego do implantacji, wsparcie w negocjacjach z ośrodkiem badawczym oraz badaczem, doradztwo dotyczące autoryzacji badania, jego ubezpieczenia oraz odpowiedzialności cywilnej,
 • doradztwo dotyczące optymalnego modelu przeprowadzenia badania implantu biotechnologicznego, jego klasyfikacji celnej na potrzeby importu z USA do Polski oraz sposobu wprowadzenia do obrotu,
 • zaopiniowanie możliwości użycia rezonansu magnetycznego opracowanego w technologii 7T przez uczelnię medyczną przed uzyskaniem certyfikacji produktu i nałożeniem znaku CE,
 • reprezentacja w sprawach dotyczących ochrony prawnej leków neurologicznych z nową substancją aktywną,
 • doradztwo dotyczące strategii obrony okresu wyłączności danych rejestracyjnych leku stosowanego w onkologii,
 • reprezentowanie wchodzącego na polski rynek wiodącego producenta żywności zmodyfikowanej genetycznie w toczącym się dotyczącym możliwości sprzedaży GMO w Polsce,
 • pomoc prawna przy wprowadzeniu na rynek polski amerykańskich produktów prozdrowotnych,
 • obsługa procesu wprowadzania na rynek koncentratów soków owocowych wzbogaconych witaminami,
 • doradztwo dotyczące optymalizacji składu i oświadczeń produktowych serii herbat funkcjonalnych zawierających składniki pochodzenia ziołowego.

 

Kontakt:

dr Ewa Butkiewiczewa.butkiewicz@wardynski.com.pl

Joanna Krakowiakjoanna.krakowiak@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Najnowsze doświadczenia:

 • analiza ministerialnego projektu nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych;
 • doradztwo podatkowe dla nowego portalu crowdfundingowego;
 • doradztwo na rzecz międzynarodowych platform obrotu wierzytelnościami on-line;
 • doradztwo na rzecz międzynarodowej platformy faktoringowej opartej na crowdfundingu.

 

Kontakt:

 Joanna Prokuratjoanna.prokurat@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Najnowsze doświadczenia:

 • reprezentacja międzynarodowego banku w postępowaniu przygotowawczym dotyczącym cyberataku na systemy informatyczne banku (phishing);
 • doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu w związku z bezprawnym pozyskaniem przez podmiot konkurencyjny z jego serwerów danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
 • doradztwo na rzecz przedsiębiorstwa w związku z formułowanymi wobec jego pracowników zarzutami korupcji; prowadzenie postępowania wewnętrznego przy zabezpieczeniu i analizie zebranych dowodów elektronicznych we współpracy z ekspertami z zakresu informatyki śledczej;
 • pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych stalkingiem przy użyciu urządzeń teleinformatycznych (współpraca z informatykami śledczymi i detektywami);
 • doradztwo na rzecz dużego banku w związku z cyberprzestępstwem;
 • doradztwo na rzecz osób fizycznych zamieszkałych na terytorium RP i za granicą w związku z cyberprzestępstwami;
 • doradztwo dla klienta – międzynarodowej grupy – w związku z bezprawnym pozyskaniem tajemnicy handlowej z serwerów klienta przez konkurencję.

 

Kontakt:

Łukasz Laseklukasz.lasek@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Najnowsze doświadczenia:

 • doradztwo dla międzynarodowego koncernu z branży kosmetycznej w procesie uruchomienia sklepu internetowego dla rynku polskiego, w tym doradztwo dotyczące wszelkich prawnie istotnych aspektów projektu (prawa konsumenta, prezentowanie produktów i cen, warunki działalności marketingowej i promocyjnej, efektywność podatkowa), weryfikacja i dostosowanie ogólnych warunków sprzedaży, warunków korzystania ze strony internetowej, polityki prywatności, komunikacji z konsumentem;
 • doradztwo w ramach projektu uruchomienia w Polsce serwisu świadczącego usługi dostępu do plików muzycznych oferowanych jako streaming;
 • doradztwo na rzecz międzynarodowych instytucji finansowych w odniesieniu do akcji promocyjnych i świadczenia usług realizowanych drogą elektroniczną.
 • weryfikacja zgodności z prawem świadczenia usług drogą elektroniczną w licznych projektach badań prawnych przedsiębiorców (due diligence);
 • doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu z branży FMCG w zakresie polityki dotyczącej cookies;
 • wdrożenie efektywnego podatkowo modelu dystrybucji wydawnictw elektronicznych.

 

Kontakt:

Krzysztof Wojdyłokrzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Najnowsze doświadczenia:

 • doradztwo w zakresie efektywnego podatkowo pozyskania finansowania w drodze publicznej emisji akcji przez producenta oprogramowania, w tym gier komputerowych;
 • opracowanie optymalnych scenariuszy wdrożenia podatkowej ulgi technologicznej oraz jej implementacja dla podmiotu z sektora usług telekomunikacyjnych;
 • doradztwo w zakresie ulg i dotacji inwestycyjnych dla inwestycji w technologie przemysłowe;
 • opracowanie i wdrożenie struktury pozwalającej na bezkosztowe podwyższenie wynagrodzeń netto pracowników i współpracowników dla podmiotu z sektora automatyki i prac inżynieryjnych.

 

Kontakt:

Joanna Prokuratjoanna.prokurat@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Najnowsze doświadczenia:

 • doradztwo dotyczące uruchomienia działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez internet, w tym w zakresie niezgodności polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej;
 • doradztwo w zakresie strukturyzacji oferowanych produktów pod kątem kwalifikacji jako produkty inne niż gry i zakłady wzajemne wymagające zezwolenia dla spółki telekomunikacyjnej;
 • doradztwo podatkowe ukierunkowane na optymalizację rozliczeń podatkowych dla kasyna gier;
 • doradztwo prawne w zakresie wirtualnych rynków predykcyjnych dla agencji rządowej;
 • doradztwo dotyczące ochrony danych osobowych oraz rozwiązań płatniczych stosowanych w platformie gier on-line prowadzonej przez międzynarodowy koncern medialny.

 

Kontakt:

Joanna Prokuratjoanna.prokurat@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Najnowsze doświadczenia:

 • regularne doradztwo dla międzynarodowej organizacji płatniczej (obejmujące m.in. prawne aspekty technologii płatniczych on-line oraz płatności mobilnych, prawne aspekty programów lojalnościowych, ochronę danych osobowych, rozwiązania płatnicze B2B oraz C2C oraz ochronę konkurencji);
 • doradztwo dla międzynarodowego dostawcy usług przetwarzania płatności w zakresie usług transgranicznych w Polsce;
 • doradztwo w zakresie struktur prawnych dla projektu digitalizacji obrotu gotówkowego;
 • doradztwo na rzecz międzynarodowego banku w zakresie transgranicznych płatności w czasie rzeczywistym;
 • doradztwo na rzecz międzynarodowej firmy IT w zakresie prawnych aspektów wirtualnych walut stosowanych na platformach gier on-line;
 • doradztwo dla międzynarodowej sieci handlowej w zakresie rozwiązań płatniczych stosowanych na platformie e-commerce;
 • doradztwo dla niezależnego dostawcy usług płatniczych w zakresie instrumentów płatniczych opartych na pieniądzu elektronicznym połączonych z programami lojalnościowymi.

 

Kontakt:

Krzysztof Wojdyłokrzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl

dr Ewa Butkiewiczewa.butkiewicz@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Najnowsze doświadczenia:

 • doradztwo prawne dla nowych projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki oraz alternatywnych źródeł energii, także w kwestiach związanych z odnawialnymi źródłami energii i biopaliwami;
 • doradztwo prawne w zakresie mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce;
 • rozwój projektów obejmujących działalność koncesjonowaną: analiza prawna umów dostawy, przesyłu, dystrybucji i sprzedaży oraz umów przyłączeniowych; uzyskiwanie zezwoleń i koncesji, analiza umów o przygotowanie projektów oraz ich budowę, a także umów o leasing i dostawę sprzętu, eksploatację, utrzymanie i konserwację;
 • doradztwo prawne oraz prowadzenie szkoleń z zakresu świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty);
 • doradztwo prawne z zakresu obrotu świadectwami pochodzenia uzyskiwanymi przez instalacje wysokosprawnej kogeneracji (czerwone, żółte, fioletowe); analiza prawna w zakresie przedkładania świadectwami pochodzenia do umorzenia;
 • doradztwo prawne w zakresie działalności fotowoltaicznej w Polsce w kontekście nowo projektowanych przepisów dotyczących energii odnawialnej; konsultacje dla przedsiębiorstw pragnących wprowadzić innowacyjne rozwiązania w celu korzystania z energii pozyskanej ze źródeł fotowoltaicznych;
 • usługi doradztwa prawnego w zakresie budowy oraz rozwoju farm wiatrowych w Polsce;
 • konsultacje dla przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania dla nowych innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój sektora energii odnawialnej w Polsce;
 • usługi doradcze dla projektów dotyczących poszukiwania oraz wydobycia gazu łupkowego;
 • opracowywanie umów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami budującymi stałą oraz wolnostojącą infrastrukturę energetyczną (źródła fotowoltaiczne) dla potrzeb transportu;
 • rozwój oraz negocjowanie kontraktów zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne;
 • pomoc w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności koncesjonowanej.

 

Kontakt:

Radosław Wasiakradoslaw.wasiak@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Najnowsze doświadczenia:

 • doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy kapitałowej w zakresie zasad i warunków przekazywania danych osobowych pracowników pomiędzy spółkami z grupy, w tym do państw trzecich, na potrzeby uruchomienia scentralizowanego systemu zarządzania HR w grupie;
 • doradztwo na rzecz organizacji płatniczej w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby programów lojalnościowych oraz marketingu targetowanego;
 • doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy kapitałowej w zakresie przetwarzania danych osobowych klientów, dostawców dóbr i usług oraz pracowników, w związku z outsourcingiem usług finansowych (także do krajów trzecich);
 • doradztwo na rzecz instytucji finansowej w zakresie warunków przekazywania danych osobowych do państw trzecich;
 • doradztwo na rzecz instytucji finansowej w zakresie (i) ochrony danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego, (ii) dopuszczalnego zakresu zbierania danych osobowych od pracowników i kandydatów na pracowników;
 • doradztwo na rzecz spółki telekomunikacyjnej w zakresie warunków przetwarzania danych osobowych zbieranych za pomocą wyrobów medycznych służących do telemedycyny;
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz podmiotów oferujących usługi świadczone drogą elektroniczną – dostosowanie polityk prywatności do wymogów prawa;
 • doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu z branży FMCG w zakresie ochrony danych osobowych – analiza polityki prywatności oraz rekomendacja dotycząca szkolenia dla pracowników;
 • doradztwo na rzecz dostawcy usług płatniczych w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji na forach internetowych.

 

Kontakt:

Szymon Kubiakszymon.kubiak@wardynski.com.pl

Krzysztof Wojdyłokrzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Najnowsze doświadczenia:

 • doradztwo w związku z zawarciem umów o współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad wytwarzaniem grafenu o specyficznych właściwościach i zastosowaniu przemysłowym, regulacja praw do własności intelektualnej powstałej w wyniku prac;
 • doradztwo w zakresie zgłoszenia patentowego dokonywanego łącznie z dwoma instytutami naukowymi, obejmujące porady dotyczące możliwości uzyskania części prawa do wynalazku w sposób pierwotny, w drodze wynalazku pracowniczego, lub wtórny – poprzez zawarcie umowy o przeniesienie części prawa do wynalazku;
 • identyfikacja i ocena ryzyk prawnych związanych z koniecznością uzyskiwania zgód administracyjnych na przeniesienie części prawa do wynalazku oraz wyceną takiego prawa;
 • opracowanie wstępnej koncepcji umowy regulującej sposób prowadzenia dalszych prac rozwojowych nad wynalazkiem objętym zgłoszeniem patentowym;
 • wsparcie przy komercjalizacji wyników badań w obszarze biotechnologii;
 • kompleksowy przegląd rozliczeń podatkowych spółki prowadzącej badania w zakresie technologii IT;
 • opracowanie i wdrożenie podatkowej ulgi technologicznej dla podmiotu prowadzącego badania wspólnie z jednostką naukową w branży metali nieżelaznych.

 

Kontakt:

Joanna Krakowiakjoanna.krakowiak@wardynski.com.pl

Joanna Prokuratjoanna.prokurat@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Najnowsze doświadczenia:

 • doradztwo na rzecz agencji rządowej zarządzającej funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw z zakresie przygotowania do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z dodatkowym wsparciem na etapie realizacji;
 • kompleksowe doradztwo dla konsorcjum spółek polskich i zagranicznych w kilku postępowaniach na wybór partnera prywatnego do realizacji pasywnej i aktywnej sieci szerokopasmowej, jak również w postępowaniach na wybór operatora sieci szerokopasmowej: opracowanie i negocjowanie umowy konsorcjum, analiza dokumentacji postępowania, zastępstwo w negocjacjach i w rundach dialogu konkurencyjnego z podmiotem publicznym, zastępstwo prawne w postępowaniach odwoławczych i skargowych dotyczących kształtowania warunków postępowania oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, doradztwo na etapie czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy z podmiotem publicznym (zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz kwestie dotyczące reprezentacji podmiotowej w kontekście przekształceń własnościowych);
 • opracowanie studium wykonalności oraz analiza prawna możliwości i modeli prawnych przeprowadzenia inwestycji;
 • przygotowanie i doradztwo w przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wybór partnera prywatnego.

 

Kontakt:

Anna Prigananna.prigan@wardynski.com.pl

Tel.: 71 348 86 00

Najnowsze doświadczenia

 • doradztwo na rzecz dostawcy wiodącego operatora satelitarnego w związku z przetargiem na transmisję satelitarną programów radiowych i telewizyjnych,
 • doradztwo na rzecz stacji telewizyjnej w związku z przejęciem formatu programu telewizyjnego,
 • doradztwo na rzecz stacji telewizyjnej w zakresie retransmisji programów telewizyjnych,
 • implementacja struktur pozwalających na efektywne podatkowo prowadzenie działalności operacyjnej dla spółki telewizyjnej.

 

Kontakt:

Anna Pompeanna.pompe@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Najnowsze doświadczenia

 • doradztwo na rzecz dostawcy oprogramowania w zakresie umów outsourcingowych dotyczących oprogramowania dla jednego z wiodących polskich banków,
 • doradztwo regulacyjne na rzecz międzynarodowego koncernu internetowego w związku z usługą wykonywania oraz sprzedaży zdjęć lotniczych,
 • doradztwo regulacyjne na rzecz producenta samolotów w związku z systemem komunikacji ziemia-powietrze ACARS,
 • doradztwo na rzecz międzynarodowego producenta żywności w związku z umową na oprogramowanie,
 • doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu z branży nowych technologii w związku z umową na oprogramowanie.

 

Kontakt:

Anna Pompeanna.pompe@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Najnowsze doświadczenia:

 • doradztwo na rzecz spółki zależnej operatora telekomunikacyjnego w zakresie dopuszczalności i warunków przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną;
 • doradztwo na rzecz operatora telekomunikacyjnego w zakresie: (i) wymogów regulacyjnych prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w Polsce, (ii) możliwości i warunków powierzenia obowiązków przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w zakresie bezpieczeństwa i obronności, (iii) wymogów i ograniczeń marketingu usług telekomunikacyjnych;
 • doradztwo regulacyjne na rzecz międzynarodowego koncernu informatycznego w związku z usługami telekomunikacyjnymi;
 • kompleksowe przeglądy podatkowe dla usługodawców usług telekomunikacyjnych;
 • podatkowe wsparcie w procesach M&A, w tym prowadzenie podatkowych due diligence podmiotów z branży telekomunikacyjnej;
 • implementacja podatkowej ulgi technologicznej dla podmiotów z sektora telekomunikacji.

 

Kontakt:

Piotr Rutkowskipiotr.rutkowski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00