Co do zasady. Studia i analizy prawne - nr 6 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Co do zasady. Studia i analizy prawne - nr 6

Czy przepisy dotyczące sektora budowlanego powinny zostać skodyfikowane? Sytuacja na Litwie | Mechanizm podatkowego wsparcia ochrony zabytków – wnioski de lege ferenda i de lege lata  | Tworzenie prawa a uchwały NSA wyjaśniające przepisy prawne – zarys problemu w ujęciu porównawczym | Pełnomocnik świadka w sprawie karnej – miara rzetelnego procesu | Przestępstwo publicznego znieważenia Prezydenta RP (art. 135 § 2 k.k.) a jego pozycja ustrojowa | Zbywanie nieruchomości a status podatnika na gruncie VAT | Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nieodpłatnie przez osoby bliskie nad poszkodowanym, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia | (Nie)rozwiązany problem środ­ków pieniężnych na rachunku bankowym w sprawach cyberoszustw i nie tylko | Elektronizacja i automatyzacja to wygoda dla klientów i wielo­milionowe oszczędności