Zakres usług – rolnictwo – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Obsługa klientów z sektora rolnictwa

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność rolną pomagamy m.in. w kwestiach związanych z:
 • zakładaniem i bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz grup producentów rolnych,
 • obrotem nieruchomościami rolnymi pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi (nabywanie, dzierżawa i najem nieruchomości rolnych),
 • przeznaczaniem terenów pod farmy wiatrowe,
 • uprawami rolnictwa ekologicznego,
 • wszelkimi aspektami działalności hodowlanej,
 • prawnymi i administracyjnymi aspektami wpływającymi na rentowność danego rodzaju produkcji,
 • regulacjami dotyczącymi produkcji biogazu, biopaliw oraz produkcji energii z biomasy,
 • produkcją i obrotem różnymi rodzajami produktów żywnościowych (żywność wzbogacana, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego),
 • uregulowaniami prawnymi mającymi zastosowanie do jakości żywności (maksymalne poziomy pozostałości pestycydów, stosowanie opakowań i innych materiałów do kontaktu z żywnością),
 • wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem pasz i dodatków paszowych,
 • prawidłowym znakowaniem i reklamą żywności, w tym stosowaniem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych,
 • oceną możliwości upraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych, dopuszczalnością ich stosowania w produkcji żywności i znakowaniem takiej żywności,
 • konstruowaniem optymalnych systemów sprzedaży i dystrybucji,
 • reprezentowaniem klientów przed inspekcjami i innymi organami administracji, w szczególności w przypadku kontroli oraz odwołań do organów administracyjnych wyższego szczebla lub skarg do sądów administracyjnych na niezgodne z prawem działanie organów administracji,
 • prawnymi aspektami szczególnych rodzajów produkcji rolno-spożywczej, w tym także hodowli ryb,
 • umowami kontraktacji, umowami o usługi magazynowe, umowami spedycyjnymi, ubezpieczeniowymi i innymi związanymi z produkcją rolną,
 • analizami prawnymi dotyczącymi przedsiębiorstw produkcji rolnej.

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dotyczące zwłaszcza oddziaływania podmiotów na środowisko, pozwala uniknąć wielu zagrożeń prawnych i strat finansowych, jak również korzystać w pełni z możliwości stwarzanych przez przepisy prawa krajowego i unijnego.

Podmiotom prowadzącym działalność rolną służymy radą w zakresie różnych źródeł finansowania, m.in. z umów kredytowych oraz z funduszy krajowych i unijnych. Doradzamy też w zakresie opodatkowania działalności rolnej, w tym działów specjalnych produkcji rolnej.

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę związaną z uzyskiwaniem i ochroną oznaczeń towarowych, uzyskiwaniem certyfikatów oraz z zachowaniem wymaganej przepisami prawa jakości produktów i oznakowaniem produktów.

Nasza pomoc obejmuje również zagadnienia związane z prawem pracy, w tym dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, pracy tymczasowej i outsourcingu.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną sporów sądowych i pozasądowych. Oferujemy zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji.