Zakres usług – instytucje finansowe – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kompleksowe doradztwo dla instytucji finansowych

Doradzamy instytucjom finansowym (w tym prowadzącym działalność w formie oddziału, przedstawicielstwa lub transgranicznie) we wszelkich korporacyjnych i regulacyjnych aspektach działalności, również związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych. Pomagamy uzyskać zgodę lub notyfikację działalności w KNF oraz rejestrację we właściwych rejestrach. Sprawdzamy, czy istniejące w firmie regulacje wewnętrzne są zgodne z przepisami prawa i wewnętrznie spójne (tzw. przegląd zgodności prawnej, legal compliance).

Pomagamy także przy nabyciu, łączeniu, podziale lub likwidacji instytucji finansowych takich jak banki, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne czy zakłady ubezpieczeń.

Doradzamy instytucjom finansowym w zakresie sposobu zbywania ich produktów bezpośrednio i z wykorzystaniem pośredników, a także dopuszczalnych form reklamy i marketingu.

Doradzamy w zakresie produktów oferowanych przez instytucje finansowe.  Przygotowujemy projekty dokumentacji wewnętrznej i dokumentacji przeznaczonej dla klientów (zarówno konsumentów, jak i klientów instytucjonalnych) oraz prowadzimy analizę prawną aktualnie stosowanych rozwiązań.

Nasze doradztwo dotyczy m.in. takich obszarów jak:

 • usługi świadczone drogą elektroniczną
 • ochrona danych osobowych
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy: identyfikacja obszarów ryzyk, przygotowywanie wewnętrznych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy, doradztwo w zakresie innych obowiązków instytucji finansowych, takich jakobowiązek odpowiedniej identyfikacji klienta czy obowiązek raportowania transakcji do odpowiedniego organu nadzoru.
 • regulacje MiFID: doradztwo w zakresie treści regulaminów i umów zawieranych z klientami, wykonywania obowiązków informacyjnych wobec klientów oraz wszelkich problemów organizacyjno-prawnych instytucji finansowych związanych z przepisami implementującymi do przepisów krajowych regulacje MiFID.
 • instrumenty płatnicze:
  • tworzenie struktur prawnych dla rozwiązań płatniczych – badamy, czy zaproponowane rozwiązania biznesowe oraz technologiczne są zgodne z regulacjami, przede wszystkim z przepisami dotyczącymi instrumentów płatniczych, danych osobowych, praw konsumenta, usług elektronicznych itd.,
  • tworzenie i negocjowanie umów pomiędzy uczestnikami struktur płatności  (zarówno umów pomiędzy profesjonalnymi uczestnikami systemów płatności, jak i umów z konsumentami oraz akceptantami płatności),
  • badania prawne poszczególnych rozwiązań płatniczych, obejmujące przegląd dokumentacji dotyczącej usług płatniczych oraz ewentualne doradztwo w zakresie koniecznych zmian w dokumentacji oraz wewnętrznych regulacjach; reprezentowanie klientów w postępowaniach kontrolnych i prowadzenie dialogu z organami administracji w celu wyboru optymalnych dla klienta działań naprawczych.
 • kredyt konsumencki: doradztwo w zakresie wymogów regulacyjnych dotyczących różnych form finansowania konsumentów zwanych zbiorczo kredytem konsumenckim (kredyty, odroczenia płatności itp.) – ograniczenia wysokości oprocentowania, wymogi związane z zawieraniem umów na odległość, świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz elektronicznymi instrumentami płatniczymi.
 • obrót wierzytelnościami (sekurytyzacja): przygotowanie umów, analiza prawna wierzytelności, ustanowienie odpowiednich rodzajów zabezpieczeń itd. Doradzamy zarówno w zakresie sekurytyzacji z udziałem specjalnie utworzonego w tym celu podmiotu, jak i z udziałem funduszu sekurytyzacyjnego, a także w zakresie umów o zbycie wierzytelności, umów o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności oraz statutu funduszu sekurytyzacyjnego.

Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie finansowań (zwłaszcza finansowania projektów, nabywania nieruchomości oraz przejęć spółek) oraz restrukturyzacji zadłużenia.

Doradzamy instytucjom finansowym w zakresie przestępstw prawa karnego gospodarczego związanych z działalnością instytucji finansowych i spółek publicznych.

Reprezentujemy klientów w sprawach spornych pomiędzy instytucjami finansowymi, akcjonariuszami a spółkami publicznymi.

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • outsourcingu usług przez instytucje finansowe,
 • umów zawieranych pomiędzy podmiotami w grupie kapitałowej,
 • dystrybucji produktów.