Doświadczenie – instytucje finansowe – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doświadczenie

 • Legal assistance in establishing an investment company and obtaining a licence from the Polish Financial Supervision Authority
 • Legal support to foreign banks and brokerages on opening branches in Poland and the registration process
 • Preparing internal procedures and regulations for banks and brokerages, including terms and conditions and customer contracts
 • Post-transaction conversion of the representative office of a foreign bank in Poland
 • Advice for foreign investment firms on conducting activity in Poland based on MiFID passporting
 • ​​​​​​​

Regulacje MiFID, KIID i PRIIP

 • doradztwo na rzecz banków prowadzących działalność maklerską oraz wiodącego polskiego biura maklerskiego w zakresie dostosowania do regulacji MiFID,
 • doradztwo na rzecz międzynarodowych instytucji finansowych w zakresie spełniania przez ich dokumentację dla klientów wymogów regulacji KIID i PRIIP.

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

 • doradztwo w zakresie spełniania wymogów regulacyjnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • doradztwo na rzecz instytucji finansowych w zakresie stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
 • tworzenie wewnętrznych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 

Instrumenty płatnicze

Doradzaliśmy:

 • w zakresie spełniania wymogów regulacyjnych przez poszczególnych uczestników systemów płatności,
 • przy tworzeniu nowatorskich usług płatniczych, w tym usług mobilnych oraz internetowych,
 • w zakresie kart płatniczych, w tym kart przedpłaconych (pre-paid),
 • w zakresie outsourcingu w obszarze instrumentów płatniczych,
 • przy tworzeniu oraz negocjowaniu umów pomiędzy uczestnikami systemów płatności,
 • organizacjom płatniczym,
 • akceptantom instrumentów płatniczych,
 • uczestnikom systemów płatności przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Kredyt konsumencki

Doradzaliśmy:

 • przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie kredytu konsumenckiego (tworzenie struktur biznesowych),
 • zagranicznym instytucjom finansowym w zakresie możliwości transgranicznego udzielania kredytów konsumenckich,
 • w zakresie odsetek maksymalnych oraz ustawowych ograniczeń kosztów związanych z kredytem konsumenckim.

 

Obrót wierzytelnościami (sekurytyzacja)

Nasze doświadczenia obejmują doradztwo:

 • przy tworzeniu struktur transakcyjnych w transakcjach sekurytyzacyjnych,
 • na rzecz instytucji finansowych w związku z procesem sprzedaży wierzytelności,
 • na rzecz wiodących banków w zakresie sporów powstałych w związku z transakcjami na wierzytelnościach,
 • w procesie restrukturyzacji spółek publicznych, w tym także restrukturyzacji zadłużenia (zamiana długu na akcje w postępowaniu upadłościowym i wprowadzenie tych akcji do obrotu giełdowego),
 • dotyczące nabycia jednostek uczestnictwa funduszu sekurytyzacyjnego.

Doradztwo na rzecz spółek lub członków władz spółek publicznych w postępowaniach wszczętych wobec nich przez Komisję Nadzoru Finansowego (np. w związku z niewykonywaniem obowiązków informacyjnych):

 • reprezentowanie spółek i członków władz spółek publicznych w postępowaniu przed KNF,
 • wsparcie członków władz spółek publicznych w przypadku zawiadomień do prokuratury złożonych przez KNF,
 • wsparcie w trakcie postępowań karnych wszczętych w stosunku do członków zarządu.

Ostatnio doradzaliśmy m.in.:

 • bankowi zagranicznemu przy tworzeniu centrum outsourcingu usług,
 • globalnym grupom kapitałowym inwestującym w Polsce w innowacyjne centra usług wspólnych w sprawach związanych z pomocą publiczną,
 • w zakresie outsourcingu polegającego na przetwarzaniu informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz danych osobowych przez biuro informacji kredytowej,
 • w zakresie outsourcingu czynności bankowych do zagranicznej spółki z grupy kapitałowej (wypełnianie obowiązków wynikających z Prawa bankowego i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrona danych osobowych i tajemnicy bankowej),
 • przy zawieraniu z bankami umów outsourcingowych dotyczących personalizacji kart płatniczych.