Doświadczenie – przemysł energochłonny – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doświadczenie

 • negocjowaliśmy umowy wspólników, umowy inwestycyjne i umowy kredytowe z międzynarodowymi konsorcjami banków przy założeniu spółki joint venture na produkcję poliolefin w projekcie o wartości ok. 1 mld zł,
 • obsługiwaliśmy wartą ponad 6,5 mld zł transakcję nabycia od Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji czterech hut, w tym negocjowaliśmy umowę prywatyzacyjną oraz umowy konwersji wierzytelności na akcje i umowy nabycia akcji od największych wierzycieli prywatyzowanej spółki,
 • przeprowadzaliśmy badanie prawne i obsługiwaliśmy transakcję utworzenia spółki joint venture między czołowym producentem stali a polskim koncernem energetycznym, gdzie majątek wnoszony był w drodze podziału przez wydzielenie,
 • doradzaliśmy w sprawach uzyskania, zmiany i przeniesienia uprawnień wynikających z pozwoleń dotyczących eksploatacji dużych instalacji w przemyśle hutniczym i energetycznym oraz w sprawach dotyczących przeniesienia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz dostosowania instalacji do wymań dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED),
 • przeprowadzaliśmy badania prawne, transakcje i restrukturyzacje dotyczące majątku i spółek z gałęzi przemysłu energochłonnego,
 • doradzaliśmy przy zawieraniu umów EPC, wykonawczych, na dostawę sprzętu, maszyn, technologii oraz sprzedaż niezbędnych licencji lub przy uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń lub certyfikacji potrzebnych do realizacji inwestycji oraz umów świadczenia usług operacyjnych i utrzymania (O&M).
 • przygotowaliśmy i negocjowaliśmy umowy na dostawy mediów i ciepła warte ponad 600 mln zł rocznie wraz z nadzorem nad zgodnością umowy z kwestiami regulacyjnymi i korporacyjnymi,
 • doradzaliśmy przedsiębiorcom w opracowywaniu i negocjowaniu umów z dostawcami, w tym dostawcami mediów oraz z klientami,
 • przeprowadzaliśmy badania prawne i przygotowaliśmy dokumenty finansowania pod inwestycje przemysłowe,
 • doradzaliśmy, jak skorzystać ze zwolnień podatkowych, derogacji i wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych i odbiorców przemysłowych,
 • analizowaliśmy regulacje związane z korzystaniem z pomocy publicznej, specjalnych stref ekonomicznych oraz szanse i zagrożenia związane z polityką klimatyczną UE dla przemysłu,
 • reprezentowaliśmy operatorów instalacji przemysłowych w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących stwierdzenia nieważności pozwoleń, wstrzymania użytkowania instalacji, nakładania administracyjnych kar pieniężnych,
 • opracowaliśmy umowy oraz doradzaliśmy w tzw. postępowaniach kompensacyjnych związanych z uruchomieniem nowych instalacji na obszarach, na których zostały przekroczone standardy jakości powietrza,
 • przygotowaliśmy analizy ryzyka odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego w obrębie nieruchomości, na których eksploatowano duże instalacje przemysłowe,
 • doradzaliśmy w postępowaniach administracyjnych dotyczących składowisk odpadów niebezpiecznych, w tym w związku z ich wydzieleniem i przeniesieniem własności nieruchomości, na których są zlokalizowane.