Doświadczenie – energetyka, transformacja, odnawialne źródła energii – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doświadczenie

Doświadczenia inwestycyjne

 • Ocenialiśmy możliwość budowy i komercyjnej eksploatacji interkonektora elektroenergetycznego na granicy z krajem będącym członkiem Unii Europejskiej i na granicy z krajem trzecim.
 • Analizowaliśmy stan prawny nieruchomości przeznaczonych pod budowę nowej instalacji.
 • Opracowaliśmy umowy dotyczące zapewnienia praw do nieruchomości na cele nowych inwestycji energetycznych, a także umowy ustanawiające służebność gruntową i służebność przesyłu.
 • Analizowaliśmy projekty energetycznych pod kątem możliwości pozyskania finansowania bankowego (tzw. analiza „bankowalności” projektów).
 • Opiniowaliśmy istnienie praw w zakresie posiadania dokumentacji geologicznej.

 

Doświadczenia transakcyjne

 • Prowadziliśmy analizy prawne projektów wiatrowych na cele transakcyjne.
 • Opracowaliśmy umowy sprzedaży projektów wiatrowych oraz sprzedaży udziałów w spółkach rozwijających projekty wiatrowe.
 • Doradzaliśmy w zakresie optymalizacji kosztów dostawy gazu.
 • Przygotowaliśmy umowy dotyczące przeniesienia praw w zakresie udziału w użytkowaniu górniczym.

 

Przygotowywanie umów specyficznych dla sektora

 • Przygotowaliśmy umowy leasingu sieci energetycznej.
 • Opracowaliśmy wzorce umów sprzedaży energii elektrycznej, w tym wzorce umów kompleksowych.
 • Negocjowaliśmy umowy o przyłączenie do sieci energetycznych.
 • Negocjowaliśmy umowę zakupu energii z nowego źródła konwencjonalnego.
 • Doradzaliśmy w zakresie zawierania umów sprzedaży, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, a także zmian umów z odbiorcami energii elektrycznej.
 • Opiniowaliśmy umowy typu farm in i farm out.
 • Doradzaliśmy w zakresie rozwiązywania umów kompleksowych dotyczących sprzedaży gazu.
 • Opracowaliśmy umowy joint venture dla operatorów w regionie.

 

Doświadczenia regulacyjne

 • Przeprowadziliśmy analizę obowiązującego systemu prawnego zakończoną zgłoszeniem postulatów zmian w ustawach związanych z prowadzeniem projektów w zakresie energetyki jądrowej.
 • Doradzaliśmy w zastosowaniu procedury typu „open season” w odniesieniu do interkonektora na granicy z krajem niebędącym członkiem Unii Europejskiej.
 • Doradzaliśmy w procedurze uzyskania zwolnienia z zasady TPA (third party access) oraz z zatwierdzania taryf w odniesieniu do nowego, planowanego interkonektora gazowego.
 • Doradzaliśmy w postępowaniach koncesyjnych przed regulatorem.
 • Reprezentowaliśmy klientów w sporach dotyczących nałożenia kar pieniężnych przez regulatora.
 • Doradzaliśmy w zakresie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przez elektrownię wodną.
 • Doradzaliśmy w zakresie ram prawnych poszukiwania i rozpoznawania gazu w Polsce.
 • Prowadziliśmy analizy prawne koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie węglowodorów.
 • Doradzaliśmy w zakresie optymalizacji kosztów udziału w unijnym systemie handlu emisjami dwutlenku węgla.

Rozwiązywanie sporów

 • Reprezentowaliśmy klientów w sporach administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji energetycznych oraz w sporach dotyczących przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci (reprezentacja przed organem pierwszej i drugiej instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym).