Spory z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów

Reprezentujemy klientów w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów obejmujących m.in.:
  • Postępowania wyjaśniające przed UOKiK. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez UOKiK jest sygnałem, że Urząd ma podejrzenia co do nieprawidłowości na rynku, ale nie ma jeszcze wystarczających dowodów na postawienie konkretnych zarzutów. Bardzo ważne jest, aby już na tym etapie firma dysponowała fachowym pełnomocnikiem. Etap ten decyduje bowiem o tym, w jakim kierunku rozwinie postępowanie antymonopolowe i jakie zarzuty zostaną postawione.
  • Postępowania antymonopolowe przed UOKiK, w zakresie dotyczącym antykonkurencyjnych porozumień oraz nadużywania pozycji dominującej. W postępowaniu antymonopolowym UOKiK stawia konkretne zarzuty przedsiębiorcom, którzy w jego ocenie naruszyli prawo ochrony konkurencji. Istota pracy prawnika w takim postępowaniu polega na obronie klienta. Przeważnie obejmuje ona próbę wykazania, że kwestionowane działanie albo nie miało miejsca, albo nie miało antykonkurencyjnego charakteru.
  • Reprezentowanie klientów w tzw. procedurze leniency (świadek koronny) oraz procedurze zobowiązującej (uniknięcie kary w zamian za określone działania). Są to procedury, w których przedsiębiorca „przyznaje się do winy”, w zamian za co liczy na łagodniejsze potraktowanie przez UOKiK. W obydwu procedurach bardzo ważny jest zakres i sposób współpracy z Urzędem, który może przesądzić o sukcesie lub porażce przedsiębiorcy.
  • Postępowania ze zgłoszenia zamiaru koncentracji przed UOKiK. Transakcje fuzji i przejęć dokonywane przez wyjątkowo silne firmy wymagają uzyskania zgody UOKiK. Urząd pilnuje, aby w ich wyniku nie doszło do utworzenia zbyt silnych gospodarczo podmiotów. Uzasadnione jest to obawą przed nieuczciwym nadużywaniem przez nie pozycji dominującej. Omawiane postępowanie ma na celu uzyskanie zgody na transakcje realizowane przez naszych klientów, ewentualnie wypracowanie optymalnych warunków, pod jakimi transakcja będzie mogła zostać zrealizowana.
  • Postępowania przed UOKiK dotyczące ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Są to najczęściej obecnie prowadzone postępowania przez UOKiK. Dotyczą one przeważnie zapisów w regulaminach, umowach lub innych dokumentach stosowanych przez przedsiębiorcę w obrocie z konsumentami. Kwalifikują się tutaj także zarzuty nieuczciwych praktyk rynkowych, w tym reklamy mogącej wprowadzać konsumentów w błąd. Od 2007 roku kara za tego typu naruszenia wynosi tyle samo co w przypadku działań ograniczających konkurencję, tj. do 10% przychodu przedsiębiorcy.
  • Spory z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK. Są to postępowania prowadzone przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeważnie dotyczą klasycznych spraw antymonopolowych lub konsumenckich. Mogą także obejmować odwołania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, energetycznych lub komunikacyjnych od decyzji Prezesów UKE, URE i UTK.
  • Postępowania zażaleniowe na postanowienia Prezesa UOKiK.Najczęstszym przypadkiem takiego postępowania jest zażalenie na postanowienie Prezesa UOKiK o uwzględnieniu albo odmowie uwzględnienia wniosku strony o ograniczenie wglądu do akt sprawy toczącej się przed UOKiK.
  • Spory z powództwa Prezesa UOKiK o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Alternatywą dla postępowań o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów jest wniesienie przez Prezesa UOKiK pozwu do SOKiK o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Spory takie toczą się w zwykłym trybie postępowania cywilnego.
  • Spory gospodarcze dotyczące odpowiedzialności majątkowej (cywilnej) za czyny stanowiące naruszenie prawa ochrony konkurencji, tzw. private enforcement. Spory te nabierają ostatnio coraz większego znaczenia, choć nadal są stosunkowo rzadkie. Klasycznym przykładem takiego sporu jest roszczenie przedsiębiorcy, który płacił zawyżone ceny członkom zmowy cenowej. Firma taka pozywa swoich dostawców o zwrot bezprawnie pobranych od niej pieniędzy (tj. nadwyżki między ceną, którą faktycznie płaciła, a ceną rynkową, która ukształtowałaby się, gdyby zmowa nie istniała).

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Paweł Ciećwierzpawel.ciecwierz@wardynski.com.pl

Tel.:  22 437 82 00, 22 537 82 00