Spory z zakresu prawa nieruchomości – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory z zakresu prawa nieruchomości

Obrót nieruchomościami oraz wynikające z tych zdarzeń procesy inwestycyjne często prowadzą do powstania sporów. Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu prawa nieruchomości, w szczególności:
 • spory z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości: przedmiotem postępowań sądowych jest zarówno realizacja roszczeń o zawarcie umów przyrzeczonych umowami przedwstępnymi, jak i rozliczeń z tytułu umów przedwstępnych, które nie doprowadziły do zawarcia umów ostatecznych (w tym zwrot zaliczek i zadatków, zapłata kar umownych oraz odszkodowań)
 • spory o nakazanie złożenia oświadczenia woli lub ustalenie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: często realizacja transakcji nabycia nieruchomości kończy się odmową jej finalizacji, co może mieć miejsce w stosunkach pomiędzy uczestnikami rynku zarówno wtórnego, jak i pierwotnego (spory z deweloperami), a także w obrocie nieruchomościami z udziałem Skarbu Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego; konieczne wtedy bywa uzyskanie orzeczenia sądowego zastępującego oświadczenie jednej ze stron transakcji o sprzedaży lub nabyciu nieruchomości
 • spory o zniesienie współwłasności nieruchomości: stosunki właścicielskie do nieruchomości bywają źródłem tak poważnych sporów, że nie istnieje inna możliwość racjonalnego zagospodarowania nieruchomości niż zniesienie istniejącej współwłasności i przyznanie praw do nieruchomości jednemu lub kilku współwłaścicielom z obowiązkiem rozliczenia się za przejmowane udziały
 • spory z umów o roboty budowlane: świadczymy pomoc prawną w postępowaniach sądowych związanych z rozliczeniami z tytułu procesu inwestycyjnego, reprezentując inwestorów, generalnych wykonawców, członków konsorcjów, podwykonawców, ubezpieczycieli, a czasem również innych uczestników procesu budowlanego, np. architektów czy też instytucje finansowe wspierające realizację przedsięwzięć budowlanych
 • spory z umów najmu: wzrastające znaczenie inwestycji komercyjnych, nastawionych na wynajem powierzchni użytkowych (w tym przede wszystkim powierzchni biurowych) stanowi źródło procesów sądowych o zapłatę lub zmianę podstawy naliczania czynszu, o wydanie lokali lub ustalenie zasadności wypowiedzenia umów najmu, o wady fizyczne lub prawne przedmiotów najmu
 • spory o zasiedzenie nieruchomości: specyficzne dla prawa polskiego przepisy umożliwiające nabycie nieruchomości przez osobę nieposiadającą do niej tytułu prawnego są podstawą postępowań sądowych mających na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Prowadzimy postępowania zarówno w imieniu osób starających się o nabycie praw do nieruchomości w drodze zasiedzenia, jak i broniących się przed zasiedzeniem, najczęściej wywodzonym przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw o stwierdzenie zasiedzenia zarówno prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności drogi koniecznej, jak i służebności przesyłu
 • spory o ustanowienie służebności: niejasny stan prawny nieruchomości jest często źródłem problemów związanych z koniecznością uregulowania stosunków sąsiedzkich i sposobu korzystania z nieruchomości lub urządzeń technicznych przebiegających przez nieruchomości osób trzecich. W ramach takich postępowań dążymy do ustanowienia służebności osobistych, służebności drogi koniecznej lub służebności przesyłu
 • spory o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: zmieniająca się wartość nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste stanowi podstawę sporów sądowych z jednostkami samorządu terytorialnego o podwyższenie opłat z tego tytułu. W ramach takich postępowań prowadzimy spory o ustalenie wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
 • spory o wydanie nieruchomości, rozliczenie nakładów, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie: prowadzimy sprawy związane z obowiązkiem zwrotu nieruchomości na rzecz prawowitych właścicieli, powiązane z obowiązkiem lub ograniczeniem obowiązku rozliczenia się z dotychczasowym jej posiadaczem za poniesione na tę nieruchomość nakłady inwestycyjne oraz z obowiązkiem rozliczenia się przez posiadacza z wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • spory o odszkodowania za nieruchomości znacjonalizowane z naruszeniem prawa: mamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz sądowych o zwrot lub odszkodowanie za nieruchomości niesłusznie przejęte przez Skarb Państwa
 • postępowania administracyjne i spory związane z procesem inwestycyjnym: prowadzimy obsługę w zakresie uzyskiwania warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, uzyskiwania decyzji konserwatora zabytków, decyzji dotyczących zakazu korzystania z obiektu budowlanego i nakazania przeprowadzenia robót budowlanych, zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Jan Ciećwierzjan.ciecwierz@wardynski.com.pl
Stefan Jacynostefan.jacyno@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Paweł Mazurpawel.mazur@wardynski.com.pl

Tel.: 12 290 86 20