Spory transgraniczne – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory transgraniczne

Świadczymy pomoc prawną dla klientów, którzy uzyskali orzeczenie sądowe w innym państwie, w zakresie, w jakim wykonalność tego orzeczenia ma nastąpić na terytorium Polski.

Prowadzimy postępowania przed polskimi sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w zakresie:

  • wyroków zagranicznych sądów państwowych – uznawanie lub stwierdzanie wykonalności orzeczeń sądów państwowych innych państw, zarówno tych będących członkami Unii Europejskiej (rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych), jak i położonych poza granicami Unii Europejskiej (na podstawie umów międzynarodowych)
  • wyroków sądów arbitrażowych – uznawanie lub stwierdzanie wykonalności orzeczeń sądów arbitrażowych w oparciu o Konwencję Nowojorską lub na podstawie polskiego Kodeksu postępowania cywilnego
  • dbałości o zabezpieczenie majątku do ewentualnej egzekucji – zabezpieczanie wykonalności lub skuteczności orzeczeń podlegających uznaniu lub stwierdzeniu wykonalności na terytorium Polski poprzez odpowiednie prowadzenie postępowań zabezpieczających
  • egzekucji – prowadzenie postępowań egzekucyjnych na podstawie orzeczeń państw obcych lub orzeczeń sądów arbitrażowych wydanych poza granicami Polski, a zaopatrzonych przez państwowe sądy polskie w klauzule wykonalności
  • postępowań sądowych – prowadzenie spraw sądowych przeciwko podmiotom zagranicznym w Polsce; dzięki kontaktom z kancelariami na całym świecie w ramach współpracy indywidualnej lub w ramach członkostwa w Lex Mundi oraz WSG zapewniamy obsługę prawną w sprawach dotyczących uznania lub stwierdzenia wykonalności i egzekucji wyroków sądów polskich w innych państwach.

 

Kontakt:

Jan Ciećwierzjan.ciecwierz@wardynski.com.pl

Monika Hartungmonika.hartung@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00