Spory korporacyjne – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory korporacyjne

Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu sporów korporacyjnych, takich jak:
 • spory związane z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników albo na walnych zgromadzeniach w spółkach kapitałowych – wynikające z powództw o uchylenie uchwał sprzecznych z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzących w interesy spółki lub mających na celu pokrzywdzenie wspólnika albo akcjonariusza, jak również wynikające z powództw o stwierdzenie nieważności uchwał sprzecznych z ustawą
 • spory wynikające z umów pomiędzy wspólnikami albo akcjonariuszami – o roszczenia dotyczące relacji korporacyjnych, w szczególności związane z realizacją prawa pierwszeństwa lub prawa pierwokupu do nabycia udziałów albo akcji, opcji call, opcji puttag alongdrag along oraz analogicznych uprawnień związanych z prawami do nabycia udziałów albo akcji
 • spory o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki – wynikające z konfliktów pomiędzy wspólnikami spółki z o.o.
 • spory o roszczenia związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. – źródłem tych roszczeń są przepisy prawne regulujące odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. w przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna i jednocześnie nie został we właściwym czasie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki; mamy również doświadczenie w obronie członków zarządu przed odpowiedzialnością za długi spółki
 • spory o roszczenia przeciwko członkom organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji – dotyczące dochodzenia odszkodowania za działania sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki albo statutu
 • spory korporacyjne o pozbawienie akcjonariusza prawa głosu – wynikające z niedopełnienia przez akcjonariusza obowiązków informacyjnych skutkujących utratą prawa głosu na walnym zgromadzeniu
 • spory pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów a spółką wynikające z naruszenia zakazu konkurencji – na ogół są to spory związane z dochodzeniem roszczeń o zapłatę zastrzeżonej kary umownej
 • spory o wycenę wartości akcji mniejszościowych akcjonariuszy poddanych procedurze squeezeout (przymusowego wykupu) – reprezentowanie spółek w związku z kwestionowaniem przez akcjonariuszy mniejszościowych dokonanej wyceny wartości ich akcji w ramach przymusowego wykupu akcji
 • spory wynikające z roszczeń wspólników albo akcjonariuszy za szkody wyrządzone spółce (actio pro socio– o roszczenia odszkodowawcze na rzecz spółki dochodzone przez jej wspólników albo akcjonariuszy w przypadku niewytoczenia stosownego powództwa przez spółkę w terminie roku od ujawnienia czynu wyrządzającego spółce szkodę
 • spory korporacyjne pomiędzy wspólnikami spółek osobowych – wynikające z roszczeń związanych z realizacją uprawnień zawartych w umowach spółek

 

Wspieramy naszych klientów także na etapie przedprocesowym, zapewniając m.in.:

 • doradztwo prawne obejmujące strategię długoterminowej obrony przed próbami nadużywania praw korporacyjnych zarówno przez większościowego wspólnika albo akcjonariusza, jak i wspólników czy też akcjonariuszy mniejszościowych. Spór korporacyjny w spółce najczęściej przybiera bowiem postać długofalowego konfliktu, wymagającego systematycznego doradztwa prawnego w celu ochrony interesów jednej ze stron takiego konfliktu, a niekiedy interesów samej spółki.
 • doradztwo prawne wobec próby wrogiego przejęcia spółek publicznych, obejmujące nie tylko reaktywne środki obrony wobec próby konkretnego przejęcia spółki, ale również prewencyjne wprowadzenie odpowiednich zapisów do statutu w celu zabezpieczenia spółki przez ewentualnym przyszłym przejęciem, co jest szczególnie ważne przy wprowadzeniu akcji spółki do zorganizowanego obrotu.

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Jan Ciećwierzjan.ciecwierz@wardynski.com.pl
Paweł Ciećwierzpawel.ciecwierz@wardynski.com.pl
Kinga Ziemnickakinga.ziemnicka@wardynski.com.pl

Tel.:  22 437 82 00, 22 537 82 00