Spory inwestycyjne – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory inwestycyjne

Prowadzimy spory sądowe i arbitrażowe powstałe w związku z realizacją przedsięwzięć budowlanych, a mianowicie:
  • spory związane z rozliczeniem wykonanych umów inwestycyjnych
  • spory związane z nienależytym wykonaniem umów o roboty budowlane, odstąpieniem od umów i rozliczeniem z tytułu kar umownych
  • spory powstałe na skutek ujawnionych wad fizycznych lub prawnych zrealizowanych inwestycji budowlanych
  • spory o rozliczenia pomiędzy różnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym pomiędzy konsorcjantami, inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcami, architektami, ubezpieczycielami, podmiotami finansującymi przedsięwzięcia budowlane oraz udziałowcami podmiotów realizujących takie inwestycje
  • przedprocesowe zarządzanie konfliktami zaistniałymi pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.

W ciągu wieloletniej obsługi prawnej klientów uczestniczących w procesach inwestycyjnych zdobyliśmy doświadczenie nie tylko o charakterze prawnym, lecz przede wszystkim technicznym. Współpracujemy z wieloma podmiotami branżowymi zajmującymi się oceną techniczną zjawisk zaistniałych podczas realizacji robót budowlanych.

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Jan Ciećwierzjan.ciecwierz@wardynski.com.pl

Tomasz Zasackitomasz.zasacki@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Paweł Mazurpawel.mazur@wardynski.com.pl

Tel.: 12 290 86 20