Spory gospodarcze – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory gospodarcze

Rozwiązywanie sporów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą stanowi jeden z filarów codziennej praktyki procesowej kancelarii. Przystępując do prowadzenia sporu o charakterze gospodarczym, przede wszystkim poznajemy specyfikę branży i uwarunkowania biznesowe naszych klientów.

Prowadzone przez nas spory gospodarcze obejmują m.in.:

  • spory o zapłatę, w tym o rozliczenie z wykonania zobowiązań umownych, kar umownych, zwrot nienależnych świadczeń i uwzględnianie potrąceń; postępowania egzekucyjne i poszukiwanie majątku dłużników, w szczególności majątku przewłaszczonego na rzecz osoby trzeciej z pokrzywdzeniem wierzycieli
  • spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów zawieranych w obrocie gospodarczym, w tym m.in. umów sprzedaży, umów zlecenia i o świadczenie usług, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, najmu, dzierżawy i leasingu, umów dostawy, spedycji i przewozu, umów zawieranych w obrocie bankowym i umów związanych z finansowaniem inwestycji, umów ubezpieczeniowych, umów pomiędzy wspólnikami spółek handlowych i obrotu nieruchomościami, umów z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych
  • spory dotyczące realizacji umów na każdym ich etapie, poczynając od sporów związanych z oceną zdolności do zawarcia kontraktu handlowego, formą jego zawarcia (w trybie ofertowym lub przetargowym, jak również w trybie negocjacji), interpretacją, ustaleniem istnienia lub nieistnienia umowy, przejścia praw i obowiązków umownych na inne osoby czy też uzyskaniem zastępczego oświadczenia woli
  • spory odszkodowawcze – o naprawienie szkody (rzeczywistej lub utraconych korzyści) wyrządzonej na etapie prowadzenia negocjacji i oświadczeń składanych w momencie zawarcia umowy, a ponadto szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub czynu niedozwolonego; dochodzimy również roszczeń odszkodowawczych poprzez upoważnienie do zastępczego wykonania umowy na koszt dłużnika wraz z rekompensatą poniesionej szkody
  • spory o realizację zabezpieczeń zobowiązań umownych, w tym o wykonanie gwarancji bankowych i poręczeń, przewłaszczeń na zabezpieczenie, oświadczeń o poddaniu się egzekucji z aktów notarialnych, gwarancji należytego wykonania zobowiązań z umowy, umów przelewu wierzytelności na zabezpieczenie, umów przystąpienia do długu, umów kaucji i depozytowych.

 

Kontakt:

Jan Ciećwierzjan.ciecwierz@wardynski.com.pl

Monika Hartungmonika.hartung@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Paweł Mazur, pawel.mazur@wardynski.com.pl

Tel.: 12 290 86 20