Zakres usług – przestępczość gospodarcza – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Przestępczość gospodarcza

Globalne postępowania karne, przestępczość „białych kołnierzyków”, cyberprzestępczość, compliance i analizy due diligence

Mamy bogate doświadczenie we wszystkich aspektach prawa karnego. Prowadzimy wewnętrzne postępowania wyjaśniające i działamy w postępowaniach prowadzonych przez organy, służby i urzędy. Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych dotyczących oszustw, łapownictwa, przestępstw przeciwko spółkom i wierzycielom, prania brudnych pieniędzy oraz zmów przetargowych. Działamy jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych w postępowaniach karnych. Bronimy klientów w sprawach o przestępstwa gospodarcze i w postępowaniach ekstradycyjnych. Doradzamy również we wszystkich sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

Mamy wyjątkowe doświadczenie dotyczące incydentów w cyberprzestrzeni. Reprezentujemy ofiary cyberprzestępstw w sprawach karnych i cywilnych, pomagając im odzyskać utracone środki.

Czerpiąc z naszego doświadczenia procesowego, doradzamy też w projektach compliance oraz w analizach due diligence z zakresu przeciwdziałania korupcji.

Interdyscyplinarne podejście. Łączymy znajomość prawa karnego z doświadczeniem w prawie cywilnym. Ściśle współpracujemy też z naszymi kolegami z innych zespołów w sprawach wymagających dogłębnej znajomości taktyki rozwiązywania sporów (zabezpieczenie roszczeń i inne narzędzia prawa cywilnego) lub dotyczących:

  • zamówień publicznych (wykluczenie z przetargów publicznych),
  • ochrony antymonopolowej i konsumenckiej (zmowy przetargowe i cenowe),
  • podatków (odpowiedzialność podatkowa i karnoskarbowa),
  • zatrudnienia i ochrony danych osobowych (karne naruszenia praw pracowniczych i obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych),
  • spraw korporacyjnych (odpowiedzialność kadry kierowniczej, zwłaszcza w przypadku ryzyka niewypłacalności),
  • fuzji i przejęć (badanie ryzyk karnych w analizach due diligence; doradztwo w zakresie strukturyzacji transakcji oraz tzw. oświadczeń i zapewnień stron).

Dzięki takiemu podejściu możemy zapewnić klientom kompleksowe, interdyscyplinarne rozwiązania.

Najwyższa etyka zawodowa. Świadcząc nasze usługi, przestrzegamy najwyższych standardów etyki zawodowej, zwłaszcza w kwestii konfliktu interesów oraz tajemnicy adwokackiej. Z pełną determinacją reprezentujemy naszych klientów, nie naruszając przy tym naszych obowiązków wobec sądu i wymiaru sprawiedliwości.

Międzynarodowe doświadczenie i zasięg. Choć jesteśmy firmą lokalną, mamy globalne możliwości. Pracujemy dla międzynarodowych klientów i kancelarii prawnych przy multijurysdykcyjnych postępowania karnych i projektach compliance. Zapewniamy lokalną wiedzę specjalistyczną w szerszym kontekście międzynarodowym. Nasi prawnicy są nie tylko polskimi adwokatami i radcami prawnymi, ale posiadają też zagraniczne kwalifikacje (głównie solicitora Anglii i Walii), co zapewnia im wyjątkowe zrozumienie międzynarodowego kontekstu prawnego. Dzięki naszym kontaktom i zaangażowaniu w prace międzynarodowych organizacji prawniczych możemy razem z zagranicznymi kolegami świadczyć pomoc prawną w niemal wszystkich jurysdykcjach na świecie. Za naszą międzynarodową pracę dla sieci handlowej, projektowanie i wdrażanie polityki antykorupcyjnej dla klienta w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zostaliśmy w 2020 r. uhonorowani nagrodą Lex Mundi Award for Best Multijurisdictional Project.

Współpraca z ekspertami. Współpracujemy z wiodącymi, renomowanymi firmami zajmującymi się analizą ryzyka oraz z prywatnymi detektywami w celu gromadzenia i zabezpieczenia dowodów.

Uznanie. W kategorii „przestępczość gospodarcza” zajmujemy czołową pozycję w rankingu Legal 500.

Pro bono. Szeroko angażujemy się w działalność pro bono. Współpracujemy z największymi krajowymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami człowieka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Panoptykon, Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Centrum Pro Bono), biorąc udział w precedensowych sprawach. W naszej pracy zwracamy uwagę na obywatelskie, polityczne i społeczno-gospodarcze prawa człowieka oraz na prawo do rozwoju.

Mamy rozległe doświadczenie w doradztwie w sprawach związanych z różnego rodzaju oszustwami (np. oszustwami pracowniczymi i podczas badań klinicznych). Prowadzimy wewnętrzne postępowania wyjaśniające mające na celu identyfikację oszustwa, nadużyć oraz ich sprawców. W tym celu współpracujemy z wiodącymi firmami zajmującymi się analizą ryzyka, zapewniając niezbędną pomoc ekspercką. Pomagamy również klientom w zgłaszaniu oszustw organom ścigania i reprezentujemy ich jako pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych.

Doradzamy klientom i reprezentujemy ich w sprawach korupcyjnych. Reprezentujemy klientów – pokrzywdzonych przestępstwem korupcji, a także bronimy osób fizycznych. Doradzamy również korporacjom, których pracownicy byli zaangażowani w praktyki korupcyjne w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

Bazując na naszym doświadczeniu procesowym, doradzamy klientom w zakresie opracowywania i wdrażania polityk antykorupcyjnych. Pomagamy również w transakcjach fuzji i przejęć, przeprowadzając przed- i potransakcyjne badania due diligence w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Współpracujemy z Transparency International jako krajowi eksperci przy opracowaniu raportu „Exporting Corruption Progress Report”.

Zobacz nasze przewodniki dotyczące przebiegu postępowań karnych w Polsce oraz compliance antykorupcyjnego

Ściśle współpracujemy z naszymi kolegami z praktyki prawa konkurencji w sprawach związanych z kartelami i zmowami przetargowymi. Zapewniamy klientom doradztwo w zakresie samoujawnienia oraz odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

Doradzamy spółkom i ich wspólnikom (albo akcjonariuszom lub udziałowcom) w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Chociaż obowiązujące prawo utrudnia skuteczne ściganie spółek, ryzyko odpowiedzialności karnej spółki należy zawsze brać pod uwagę, szczególnie w kontekście transakcji fuzji i przejęć. Rząd sygnalizuje również zamiar uchwalenia nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w celu unowocześnienia procedury, rozszerzenia jej zakresu, wprowadzenia surowszych kar oraz nałożenia na podmioty zbiorowe obowiązku przyjęcia polityki compliance i procedur zgłaszania nieprawidłowości.

Bronimy klientów indywidualnych w sprawach typu przestępstw gospodarczych w postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych. Mamy bogate doświadczenie w obronie w sprawach dotyczących nadużyć finansowych, korupcji, prania brudnych pieniędzy oraz niegospodarności.

Prowadzimy wewnętrzne postępowania wyjaśniające zarówno z inicjatywy spółek, jak i w odpowiedzi na skargi sygnalistów. Na zlecenie spółek polskich i międzynarodowych badamy oszustwa pracownicze, korupcję, źródła podatności na cyberataki, pranie brudnych pieniędzy oraz inne nieprawidłowości. Nasze usługi obejmują zarówno ogólne audyty zgodności w całej organizacji, jak i ukierunkowane kontrole podejrzanych zachowań w wybranych jednostkach organizacyjnych. Dążymy do zapewnienia klientom wnikliwego badania potencjalnych zagrożeń oraz pomagamy im w kształtowaniu optymalnych reakcji w celu złagodzenia skutków prawnych, biznesowych i ochrony reputacji. Doradzamy również w zakresie samodzielnego ujawniania informacji organom ścigania i agencjom regulacyjnym.

Dostosowujemy nasz zespół do indywidualnych potrzeb klienta i prowadzonej sprawy, angażując w tym celu doświadczonych karnistów, prawników procesowych, doradców regulacyjnych i podatkowych. Dzięki wsparciu zaufanych prywatnych detektywów i firm zajmujących się analizą ryzyka, możemy przeprowadzić szybką weryfikację podejrzanych i szybko przeanalizować dostępne bazy danych klienta, korzystając z dostosowanych do jego potrzeb narzędzi.

Czerpiemy z naszego doświadczenia procesowego, aby doradzać klientom w projektach dotyczących zgodności z prawem karnym (criminal compliance). Opracowujemy dostosowane do potrzeb klientów polityki antykorupcyjne (ABC) oraz polityki dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML). Projektujemy też procedury informowania o nieprawidłowościach i ochrony sygnalistów oraz pomagamy przy ich wdrażaniu. W tym celu współpracujemy z wiodącymi międzynarodowymi firmami dostarczającymi rozwiązania platformowe dla biznesu. Pomagamy firmom identyfikować ryzyka i projektować procedury oraz pomagamy w ich wdrażaniu, w tym prowadzimy szkolenia dla wszystkich pracowników i członków zarządu.

Zapewniamy pomoc kupującym i sprzedającym w zakresie ryzyka karnoprawnego wynikającego z transakcji fuzji i przejęć. Pomagamy w przeprowadzeniu przed- i potransakcyjnych analiz due diligence oraz doradzamy w zakresie struktury transakcji w celu ograniczenia ryzyka odpowiedzialności karnej (odpowiednia struktura transakcji, środki zaradcze po sprzedaży). Nasze badanie due diligence pod kątem ryzyka karnego obejmuje wykrywanie bieżących i przeszłych przypadków korupcji, oszustw i nadużyć, prania brudnych pieniędzy i łamania praw człowieka, szczególnie w łańcuchach dostaw (handel ludźmi, praca dzieci i praca przymusowa).

Mamy bogate doświadczenie w zapewnianiu klientom pomocy przy reagowaniu na różnego rodzaju ataki w cyberprzestrzeni i oszustwa związane z cyberprzestępczością, takie jak podszycie się pod kontrahenta biznesowego („business email compromise”), phishinghakowanie danych, oszukańcze ICO, stosowanie oprogramowania szantażującego i ataki na giełdy kryptowalut. Łączymy nasze doświadczenie z zakresu prawa cywilnego i karnego, aby zapewnić klientom kompleksową strategię zarówno w zakresie reagowania na incydent, jak i odzyskiwania należności. W tym celu prowadzimy wewnętrzne postępowania wyjaśniające mające na celu określenie przebiegu zdarzeń, zabezpieczenie dowodów i wyeliminowanie zagrożeń. Reprezentujemy również klientów w postępowaniach karnych, administracyjnych i cywilnych mających na celu naprawienie szkody i wyegzekwowanie odpowiedzialności wobec sprawców oraz osób trzecich, które przyczyniły się do powstania strat w wyniku zaniedbania.

Mamy doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach zajmujących się cyberprzestępstwami. Doskonale znamy instrumenty umożliwiające międzynarodową współpracę między organami ścigania (traktaty o wzajemnej pomocy prawnej, europejski nakaz dochodzeniowy). Wspieramy organy ścigania w gromadzeniu danych użytkowników największych platform cyfrowych przy pomocy wniosków o żądanie wydania rzeczy bądź informacji. Mamy również doświadczenie w zabezpieczaniu dowodów za granicą przy wykorzystaniu lokalnych procedur (np. w ramach wsparcia toczącego się postępowania karnego w Polsce z powodzeniem współpracowaliśmy z angielską firmą w celu uzyskania nakazu Norwich Pharmacal przeciwko głównemu dostawcy usług telekomunikacyjnych w Wielkiej Brytanii).

Zobacz nasz przewodnik dotyczący oszustw typu Business Email Compromise

Obok możliwych działań na drodze karnej, które nie zawsze pozwalają odzyskać środki utracone w wyniku przestępstwa, istnieje cały katalog działań cywilnych dostępnych dla ofiar oszustwa. Mamy rozległe doświadczenie w prowadzeniu cywilnych postępowań sądowych będących następstwem przestępstwa oszustwa. Pomagamy osobom, które poniosły straty wskutek przestępczego działania pracowników, oszustw związanych z badaniami klinicznymi, cyberprzestępczością i praniem pieniędzy.

W przeciwieństwie do wielu zagranicznych jurysdykcji, polski wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych nie zapewnia skutecznych narzędzi dochodzenia roszczeń z tytułu oszustw. Nie przewiduje on na przykład wezwania do ujawnienia informacji, nakazów przeszukania ani podobnych metod pozyskania informacji. Mamy doświadczenie w znajdowaniu alternatywnych narzędzi, na przykład w uzyskiwaniu informacji i dowodów w drodze postępowania karnego.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami regulacyjnymi i w postępowaniach dyscyplinarnych. Mamy doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz różnymi organami odpowiedzialności zawodowej (np. izbami lekarskimi czy adwokackimi).

Pomagamy klientom przygotować się do niezapowiedzianych kontroli i przeszukania spółki – tworzymy dostosowane do potrzeb danego klienta polityki na wypadek kontroli i przeszukania, prowadzimy szkolenia i symulacje przeszukań, a także zapewniamy pomoc podczas kontroli (zdalnie i na miejscu) oraz w późniejszych postępowaniach.

Zobacz nasze publikacje dotyczące polityki na wypadek dawn raid oraz przeszukania pomieszczeń i zatrzymania rzeczy przez organy ścigania.

Mamy bogate doświadczenie w zakresie praw człowieka. Reprezentujemy klientów w różnych sprawach dotyczących łamania praw człowieka przed organami krajowymi i międzynarodowymi (np. przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Komisją Praw Człowieka ONZ, Punktami Kontaktowymi OECD).

Doradzamy również klientom w badaniach due diligence w zakresie przestrzegania praw człowieka, zwłaszcza w łańcuchach dostaw (handel ludźmi, praca przymusowa i praca dzieci). W tych sprawach stosujemy się do Zasad Przewodnich ONZ dla biznesu i praw człowieka.

Bronimy klientów w sprawach ekstradycyjnych i oraz w postępowaniach dotyczących uchylenia czerwonych not Interpolu. Doradzamy również klientom w kwestiach związanych z wnioskami o międzynarodową pomoc prawną (Mutual Legal Assistance). W sprawach międzynarodowej pomocy prawnej i ekstradycji ściśle współpracujemy z zagranicznymi kancelariami, aby uzgodnić kompleksową strategię w obu jurysdykcjach. Dzięki współpracy z wiodącymi organizacjami pozarządowymi i ekspertami mamy dostęp do raportów na temat stanu przestrzegania praw człowieka w krajach ubiegających się o ekstradycję. Mamy też doświadczenie w kwestionowaniu czerwonych not Interpolu, zwłaszcza gdy są one motywowane politycznie.

Pomagamy klientom uwikłanym w przestępstwa imigracyjne (nielegalne próby przekroczenia granicy, fałszowanie wiz i podrabianie stempli kontroli granicznej) oraz w wynikających z nich postępowaniach administracyjnych (np. cofnięcie wizy, odmowa wjazdu lub wpis do baz danych SIS osób niepożądanych w UE).