Zakres usług – pomoc publiczna i fundusze UE – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Multidyscyplinarne podejście

Korzystanie z pomocy publicznej wymaga szerszego, multidyscyplinarnego podejścia i zaangażowania ekspertów z więcej niż jednego obszaru prawa. Dzięki interdyscyplinarnej grupie pomocy publicznej zapewniamy naszym klientom wszechstronne doradztwo prawne i podatkowe oraz wsparcie na każdym etapie i we wszystkich aspektach korzystania ze wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Pomagamy znaleźć właściwe rozwiązania, wspierając klientów już na etapie identyfikowania dostępnych, najkorzystniejszych dla nich form pomocy publicznej i ubiegania się o nie.

Doradzamy we właściwym wykorzystaniu już uzyskanych środków publicznych. Wspieramy podczas postępowań kontrolnych wiążących się ze składaniem wyjaśnień, zastrzeżeń do informacji pokontrolnej czy stanowisk beneficjenta wobec stwierdzonych w kontroli uchybień lub nieprawidłowości.

Mamy duże doświadczenie w poszukiwaniu rozwiązań, gdy zaistnieje ryzyko zwrotu otrzymanej pomocy publicznej. Reprezentujemy klientów w negocjacjach z organami publicznymi, sporządzamy odwołania od decyzji zwrotowych, składamy skargi i kasacje w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

W zależności od potrzeb klientów w sprawach związanych z pomocą publiczną zapewniamy wsparcie doświadczonych prawników z zakresu podatków, fuzji i przejęć, inwestycji infrastrukturalnych, energetyki, sporów sądowych i arbitrażowych, własności intelektualnej, ochrony konkurencji i konsumentów, bankowości i finansowania projektów czy prawa spółek.

Oferujemy doradztwo w procesie transakcyjnym, w tym w inwestycjach typu greenfield, w szczególności przy ocenie wpływu transakcji na utratę/utrzymanie statusu przedsiębiorcy, możliwości uzyskania lub zgodnego z umową dalszego wykorzystania pomocy publicznej oraz przy szacowaniu ryzyka konieczności zwrotu otrzymanego publicznego wsparcia finansowego wskutek przeprowadzenia fuzji czy przejęcia.  

W przypadku zmian w strukturze własnościowej beneficjentów, doradzamy rozwiązania uwzględniające ograniczenia wynikające z okresu trwałości dofinansowanych projektów, których naruszenie może doprowadzić do utraty uzyskanego wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Wspieramy klientów również w zakresie finansowania infrastruktury publicznej i usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w tym z uwzględnieniem zasady solidarności.

Uczestniczymy w przygotowywaniu opinii prawnych oraz projektów ustaw regulujących tematykę pomocy publicznej. Wspieramy partnerów publicznych i prywatnych w negocjowaniu i zawieraniu porozumień związanych z udzielaniem pomocy publicznej. Mamy doświadczenie w obszarze energetyki, usług finansowych, sektora wydawniczego, usług medycznych, przemysłu farmaceutycznego, papierniczego, chemicznego i motoryzacyjnego, poczty i infrastruktury komunalnej.

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie wszystkich dostępnych środków wsparcia w formie bezzwrotnej (jak dotacje z funduszy europejskich) oraz zwrotnej (kredyty, pożyczki, gwarancje). Wspieramy klientów na etapie składania wniosków o dofinansowanie, wnoszenia protestów od wyników oceny wniosków o dofinansowanie, a także we właściwej realizacji projektu, prawidłowym wykonaniu umowy w całym cyklu życia projektu oraz w procedurach kontrolnych i postępowaniach zwrotowych.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Komisją Europejską, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami udzielającymi pomocy i instytucjami nadzorującymi jej wykorzystanie. Występowaliśmy w imieniu klientów przed Komisją Europejską w zakończonych pomyślnie postępowaniach notyfikacyjnych oraz w postępowaniach w sprawie pomocy przyznanej bezprawnie.