Doświadczenie – podatki – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doświadczenie

Nasze doświadczenia w bieżącym doradztwie podatkowym obejmują:

 • doradztwo dla hiszpańskiej grupy kapitałowej w związku z realizowanymi projektami farm wiatrowych w Polsce: metody finansowania inwestycji w Polsce, podatkowe rozliczanie inwestycji, pomoc w zakresie restrukturyzacji grupy;
 • doradztwo dla międzynarodowej grupy kapitałowej inwestującej w Polsce w nieruchomości i w działalność finansową: wszelkie kwestie podatkowe, które pojawiają się w związku z działalnością grupy w Polsce;
 • umowę ramową o świadczenie usług doradztwa podatkowego z grupą spółek telekomunikacyjnych, w ramach której przygotowywane były m.in. opinie podatkowe oraz prowadzone były spory przed sądem administracyjnym.

W zakresie międzynarodowego planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej mamy następujące doświadczenia:

 • doradztwo w zakresie optymalnego podatkowo finansowania spółek amerykańskich przez spółki polskie oraz ich oddziały utworzone w Luksemburgu, wdrożenia struktury inwestycyjnej, przygotowania wniosków o interpretacje indywidualne oraz bieżącej obsługi struktury;
 • doradztwo w zakresie ryzyk podatkowych związanych z planowanym zbyciem znaku towarowego przez polską spółkę należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej, kwestii związanych z uprzednim wniesieniem znaku towarowego do spółki osobowej, jak i wypłaty środków pieniężnych uzyskanych ze zbycia znaku towarowego ze spółki osobowej do jej wspólnika;
 • doradztwo dla międzynarodowej grupy kapitałowej z branży spożywczej w zakresie restrukturyzacji jej działalności w Polsce, w szczególności analiza możliwości i skutków podatkowych przekształcenia polskiej spółki kapitałowej należącej do grupy w spółkę komandytową.

Nasze doświadczenie w zakresie fuzji, przejęć i restrukturyzacji obejmuje:

 • doradztwo na rzecz firmy telekomunikacyjnej w transakcjach restrukturyzacyjnych w ramach grupy kapitałowej, polegających m.in. na umarzaniu udziałów, wymianie udziałów oraz przygotowaniu transakcji sprzedaży udziałów;
 • doradztwo dla szwedzkiej grupy kapitałowej produkującej urządzenia dla przemysłu przy nabyciu udziałów w polskich spółkach, nabyciu polskiego przedsiębiorstwa oraz przy restrukturyzacji struktury działalności w Polsce;
 • doradztwo dla polskiej grupy kapitałowej będącej jednym z największych producentów materiałów budowlanych przy transakcji połączenia spółek z tej grupy;
 • doradztwo dla międzynarodowej grupy kapitałowej z sektora usług zarządzania ryzykiem w zakresie restrukturyzacji działalności w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

W zakresie postępowań sądowych i administracyjnych mamy następujące doświadczenia:

 • reprezentacja podmiotu zajmującego się obrotem paliwami w sporze dotyczącym sposobu opodatkowania VAT na dostawy paliw przy transakcji trójstronnej, poprzedzonej szeregiem dostaw w innych krajach Unii Europejskiej; reprezentowaliśmy tego klienta również w postępowaniach celnych i podatkowych dotyczących podatku VAT; nasze działania doprowadziły do unieważnienia zgłoszeń celnych złożonych w wyniku błędu, co pozwoliło uniknąć poważnych konsekwencji finansowych;
 • reprezentacja spółki z branży mięsnej przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych; w wyniku przygotowanej przez nas skargi do WSA została uchylona decyzja organu podatkowego o odmowie zwrotu spółce nadpłaty podatku dochodowego;
 • reprezentacja amerykańskiej firmy z branży wystawienniczej w postępowaniu wyjaśniającym przed organami celnymi;
 • reprezentacja klientów w sprawach karno-skarbowych, w tym dotyczących odpowiedzialności osobistej kadry zarządzającej za błędną interpretację przepisów podatkowych, za zaniżenie podatków CIT i VAT, za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych lub wynikających z przepisów o rachunkowości.

Nasze doświadczenia w doradztwie dla funduszy private equity obejmują:

 • doradztwo dla zagranicznego funduszu w zakresie przygotowania struktury inwestycji w Polsce z wykorzystaniem polskiego zamkniętego funduszu inwestycyjnego; doradztwo obejmowało uzyskanie pozytywnej interpretacji odnośnie do podatku u źródła od dochodów uzyskiwanych w związku z wykupem certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym bez ich umarzania;
 • doradztwo dla zagranicznego banku inwestycyjnego w zakresie restrukturyzacji inwestycji w polskie nieruchomości za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego; doradztwo obejmowało analizę konsekwencji prawnych i podatkowych (zarówno krajowych, jak i międzynarodowych) alternatywnych metod finansowania spółek celowych, w szczególności poprzez pożyczki, pożyczki hybrydowe oraz kapitał; wspomagaliśmy klienta w dyskusjach na temat najbardziej efektywnego prawnie i podatkowo sposobu wyjścia z inwestycji z perspektywy sponsora oraz przyszłego nabywcy.

Zasada wspólnego działania doradców podatkowych i prawników posiadających szczególne doświadczenie w sektorze usług finansowych pozwoliła nam na efektywną obsługę podatkową projektów takich jak:

 • ograniczenie źródeł podatku VAT niepodlegającego odliczeniu, w tym poprzez odpowiednią organizację outsourcingu oraz sieci agencyjnej;
 • kompleksowa obsługa transgranicznych promocji systemów płatności opartych na kartach płatniczych;
 • uzyskiwanie interpretacji dotyczących klasyfikacji określonych usług pośrednictwa finansowego dla celów podatku VAT;
 • kwalifikacja podatkowa hybrydowych instrumentów finansowych;
 • ocena skutków podatkowych niestandardowych operacji finansowych;
 • transakcje sekurytyzacyjne;
 • optymalizacja podatkowa różnorodnych form współpracy pomiędzy bankami, w tym w zakresie wspólnych przedsięwzięć marketingowych i promocyjnych;
 • wsparcie podatkowe przy sprzedaży aktywów finansowych;
 • ocena skutków podatkowych pożyczania i krótkiej sprzedaży papierów wartościowych;
 • ograniczenie ryzyk związanych z brakiem odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu usług związanych z transakcjami kapitałowymi oraz inwestycjami portfelowymi;
 • doradztwo w zakresie szczególnych skutków podatkowych nabywania przez banki zagraniczne obligacji Skarbu Państwa w Polsce;
 • przyspieszona aktywacja kosztów związanych z nieściągalnymi wierzytelnościami w bankach w związku z zastosowaniem określonych narzędzi postępowania cywilnego;
 • ocena możliwości minimalizacji obciążenia podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku finansowania dłużnego;
 • projekty obejmujące tzw. triangular situations, w tym identyfikacja uprawnionego beneficjenta odsetek w przypadku inwestorów amerykańskich udzielających finansowania dłużnego za pośrednictwem podmiotów z UE;
 • ocena możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku u źródła w przypadku odsetek z tytułu „pożyczek udzielonych przez bank” w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście przeniesienia wierzytelności;
 • konstrukcja transakcji repo;
 • inwestycje polskich spółek w zagraniczne instrumenty finansowe;
 • optymalizacja podatkowa usług zarządzania płynnością finansową (w tym cash poolingu);
 • obowiązki w zakresie wymiany informacji oraz dokumentacji podatkowej;
 • reprezentowanie zagranicznych firm inwestycyjnych w postępowaniu przed polskimi sądami w sprawach związanych z opodatkowaniem zysków z inwestycji dokonywanych w Polsce;
 • doradztwo podatkowe na rzecz zagranicznych firm inwestycyjnych uczestniczących w obrocie papierami za pośrednictwem narzędzi informatycznych.

W zakresie obsługi branży nieruchomości i budownictwa doradzaliśmy:

 • hiszpańskiej grupie kapitałowej w związku z realizacją projektów farm wiatrowych w Polsce; nasze doradztwo obejmowało metody finansowania inwestycji w Polsce, kwestie związane z restrukturyzacją grupy w Polsce oraz opodatkowanie farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości;
 • zagranicznej grupie kapitałowej inwestującej w centra handlowe w Polsce w kwestiach związanych z finansowaniem inwestycji w Polsce poprzez pożyczki partycypacyjne; nasze doradztwo obejmowało przygotowanie projektu umowy pożyczki, jak również zabezpieczenie pozycji inwestora w Polsce poprzez wystąpienie do organów podatkowych z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej;
 • spółkom z branży rolniczej w zakresie inwestycji w grunty rolnicze, uwzględniając kwestie podatkowe związane z nabyciem gruntów rolniczych, dzierżawą gruntów rolniczych, jak również z ich odpłatnym zbyciem; doradztwo to obejmowało podatki dochodowe, VAT oraz PCC.

Nasze doświadczenia w doradztwie dla klientów indywidualnych obejmują:

 • międzynarodowe planowanie majątkowe (fundacje rodzinne, trusty itp.);
 • optymalne podatkowo finansowanie projektów i inwestycji;
 • relokację osób i majątku;
 • programy nabywania akcji, opcji lub innych systemów motywacyjnych.