Zakres usług – ochrona środowiska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Środowisko – przemysł – inwestycje

Od wielu lat świadczymy pomoc prawną i reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z ochroną środowiska.

Doradzamy w zakresie unormowań i wymogów wynikających z prawa polskiego, prawa unijnego oraz umów międzynarodowych. Zajmujemy się oddziaływaniem na środowisko dużych przedsięwzięć przemysłowych lub infrastrukturalnych, uwzględniając perspektywę transgraniczną.

Klientów wspieramy przede wszystkim w zakresie:

 • ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 w procesie inwestycyjnym,
 • postępowań związanych z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko,
 • ryzyka środowiskowego podczas eksploatacji dużych zakładów przemysłowych (w tym zakładów przemysłu chemicznego) z uwzględnieniem emisji oraz gospodarowania odpadami,
 • odpowiedzialności za szkody w środowisku, w tym za zanieczyszczenie o charakterze historycznym,
 • odpowiedzialności przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej za szkody w środowisku lub za naruszenie wymogów prawa ochrony środowiska,
 • środowiskowych aspektów raportowania niefinansowego w ramach ESG,
 • uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • obowiązków związanych z gospodarowaniem zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE) oraz pojazdami wycofanymi z eksploatacji,
 • obsługi prawnej placówek medycznych w zakresie:
  • gospodarowania odpadami medycznymi i niemedycznymi,
  • ESG,
 • wprowadzania do obrotu:
  • środków ochrony roślin,
  • produktów biobójczych,
  • produktów leczniczych weterynaryjnych,
 • działalności podmiotów z sektora wydobywczego w kwestiach związanych z:
  • wykonywaniem prac geologicznych,
  • poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin,
  • wydobywaniem kopalin ze złóż,
  • ochroną środowiska i zagospodarowaniem odpadów wydobywczych.

Współpracujemy z prawnikami z innych praktyk (transakcje, nieruchomości, energetyka, prawo karne, prawo i postępowania administracyjne, prawo zamówień publicznych). Dzięki multidyscyplinarnemu podejściu wypracowujemy pragmatyczne rozwiązania na dziś i na przyszłość.

W kwestiach transgranicznych współpracujemy z najlepszymi prawnikami z całego świata dzięki członkostwu w Lex Mundi, prestiżowej sieci niezależnych kancelarii prawnych.

W ramach analiz prawnych towarzyszących transakcjom fuzji i przejęć  badamy przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska:

 • weryfikujemy wymagane pozwolenia środowiskowe,
 • identyfikujemy ryzyka związane z działalnością negatywnie wpływającą na środowisko,
 • identyfikujemy ryzyka związane z  trwającymi lub grożącymi postępowaniami administracyjnymi wynikającymi z naruszenia prawa lub niedopełnienia warunków określonych w uzyskanych decyzjach administracyjnych.

Bierzemy pod uwagę nie tylko obowiązujące wymogi prawne, ale też skutki planowanych zmian w prawie. Badamy ograniczenia inwestycyjne wynikające z ustanowienia obszarów podlegających ochronie przyrodniczej. Oceniamy ryzyko wynikające ze zidentyfikowanych nieprawidłowości, np. w postępowaniach związanych z oceną oddziaływania na środowisko.

Pomagamy klientom w postępowaniach związanych z ochroną środowiska. Działamy na etapie postępowania administracyjnego, jak również przed sądami administracyjnymi oraz w sprawach cywilnych i karnych. Specjalizujemy się w trudnych i skomplikowanych postępowaniach związanych z nakładaniem administracyjnych kar pieniężnych oraz wstrzymaniem działalności.

Badamy  zgodność procesu inwestycyjnego z polskimi i unijnymi przepisami prawa ochrony środowiska. Oferujemy wsparcie na etapie przygotowania i realizacji inwestycji. Pomagamy opracować dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na bieżąco wspieramy w postępowaniach administracyjnych.

Doradzamy:

 • przy uzyskiwaniu wymaganych pozwoleń i zezwoleń w kwestiach środowiskowych,
 • w postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • w sprawach dotyczących odpowiedzialności za historyczne zanieczyszczenie środowiska.

Monitorujemy postępowania administracyjne, aby jak najwcześniej zidentyfikować lub wyeliminować ewentualne nieprawidłowości, które mogłyby prowadzić do uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innych aktów administracyjnych. Mamy bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energii.

Inwestorzy, instytucje finansowe oraz konsumenci coraz częściej interesują się tym, czy dane przedsiębiorstwo wspiera zrównoważony rozwój i spełnia standardy ESG. Jednym z filarów ESG jest ochrona i zapobieganie degradacji środowiska (E = environment).  Badamy zarówno wpływ środowiska na działalność przedsiębiorstw, jak i wpływ tej działalności na środowisko.

Pomagamy przedsiębiorcom stworzyć politykę środowiskową, która pozwoli zweryfikować realizację przyjętych założeń w zakresie emisji do środowiska, surowców i zasobów naturalnych, gospodarki wodnej oraz energii odnawialnej.

Dobrze przeprowadzona analiza czynników środowiskowych może doprowadzić do:

 • wzrostu przychodów (zdobywanie nowych rynków i rozwijanie się na istniejących rynkach),
 • redukcji kosztów m.in. poprzez efektywne wykorzystywanie zasobów (energii, wody, surowców) czy zapobieganie szkodom w środowisku,
 • zwiększenia długoterminowych inwestycji w zrównoważone działania i projekty gospodarcze,
 • efektywnej realizacji celów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu czy globalnych zobowiązań w zakresie klimatu.

Transparentność działań w tym zakresie staje się nieodłącznym elementem prowadzonej działalności. Wspieramy klientów we wdrażaniu odpowiednich struktur zarządzania w ramach ochrony środowiska, aby przyjęte rozwiązania nie były obciążeniem, tylko niosły długofalową korzyść dla przedsiębiorstwa.

Doradzamy w zakresie odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska regulowanej krajowymi aktami prawnymi, regulacjami unijnymi oraz umowami międzynarodowymi. Bierzemy pod uwagę nie tylko przepisy dotyczące zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy, a także uregulowania dotyczące szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej i karnej, w tym wynikającej ze szkód o charakterze transgranicznym.

Wspieramy przedsiębiorców, którzy zidentyfikowali historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub szkody w środowisku. Pomagamy opracować plany remediacji. Szczególną uwagę poświęcamy problematyce szkód jądrowych.

Pomagamy w sprawach związanych z wdrażaniem nowych regulacji z zakresu ochrony środowiska na poziomie operacyjnym (zmiana posiadanych pozwoleń i zezwoleń).

Ponadto: 

 • pomagamy ograniczyć lub wyeliminować odpowiedzialność podmiotów korzystających ze środowiska,
 • doradzamy we wszelkich aspektach dotyczących gospodarki odpadami,
 • pomagamy zaplanować i wdrożyć strategię optymalizacji wymogów z zakresu ochrony środowiska, w tym uzyskać odstępstwa od konkluzji BAT oraz wyłączenia instalacji spod reżimu IPPC,
 • doradzamy w kwestiach związanych z europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Doradzamy w zakresie gospodarowania odpadami, w tym w sprawach dotyczących odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz uczestnictwa podmiotów w organizacjach odzysku.

Służymy wsparciem w zakresie:

 • wymogów prawnych związanych z budową instalacji przekształcania odpadów,
 • administracyjnej procedury zamykania składowisk odpadów,
 • zagospodarowania odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym:
  • opłaty,
  • przetwarzanie odpadów w instalacjach,
  • odpowiedzialność za odpad,
  • gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a także bateriami i akumulatorami.

Oferujemy specjalistyczną pomoc prawną dla przedsiębiorców z branży chemicznej dotyczącą m.in.:

 • inwestycji w infrastrukturę sektora chemicznego,
 • realizacji obowiązków wynikających z regulacji sektorowych dotyczących różnych rodzajów produktów i sposobu ich wytwarzania (chemia rolnicza, tworzywa sztuczne, kosmetyki, detergenty, chemia budowlana itp.),
 • klasyfikacji, oznakowania, pakowania oraz transportu substancji i mieszanin chemicznych.

Doradzamy w postępowaniach dotyczących wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin i produktów biobójczych (uzyskanie lub zmiana niezbędnych pozwoleń). Doradzamy w kwestiach związanych z przechowywaniem i transportem produktów niebezpiecznych. Uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z rejestracją produktów z pogranicza oraz rejestracji produktów na podstawie innych przepisów.

Kontakt: joanna.krakowiak@wardynski.com.pl