Zakres usług – ochrona środowiska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Analizy prawne, postępowania, inwestycje, oddziaływanie na środowisko

Od wielu lat świadczymy pomoc prawną i reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z problematyką ochrony środowiska.

Doradzamy w zakresie unormowań wynikających z regulacji prawa polskiego, jak również w kontekście wymogów wynikających z aktów prawa unijnego oraz umów międzynarodowych. Zajmujemy się skomplikowanymi zagadnieniami prawa ochrony środowiska uwzględniając aspekty transgraniczne, a także oddziaływaniem na środowisko znaczących przedsięwzięć przemysłowych lub infrastrukturalnych.

W szczególności zajmujemy się doradztwem w sprawach dotyczących takich zagadnień jak:

  • ocena oddziaływania na środowisko i ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w procesie inwestycyjnym, w tym postępowania związane z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko;
  • ryzyko prawne związane z oddziaływaniem prowadzonej działalności na środowisko, odpowiedzialność za szkody w środowisku, w tym za zanieczyszczenie o charakterze historycznym;
  • odpowiedzialność przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej za szkody w środowisku lub za naruszenie wymogów prawa ochrony środowiska;
  • uczestnictwo podmiotów w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
  • wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, produktów biobójczych oraz produktów leczniczych weterynaryjnych;
  • obowiązki związane z gospodarowaniem zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE) oraz pojazdami wycofanymi z eksploatacji;
  • formalnoprawne zagadnienia związane z wykonywaniem prac geologicznych, poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin oraz wydobywaniem kopalin ze złóż.

W ramach analiz prawnych (legal due diligence) prowadzonych w związku z transakcjami fuzji i przejęć poddajemy badaniu przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wymaganych pozwoleń środowiskowych, identyfikacji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością negatywnie wpływającą na środowisko, a także trwających lub grożących podmiotom postępowań administracyjnych wynikających z naruszenia prawa lub niedopełnienia warunków określonych w uzyskanych decyzjach administracyjnych.

Prawnicy praktyki prawa ochrony środowiska są członkami zespołu, który w strukturze kancelarii świadczy usługi w zakresie fuzji, przejęć i przekształceń spółek sektora prywatnego, a także komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Z tego względu mamy wieloletnie doświadczenie w ocenie ryzyka i rozwiązywaniu szczególnie trudnych kwestii wynikających z regulacji prawa ochrony środowiska, w szczególności w zakresie odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej za szkody spowodowane prowadzoną działalnością.

Zakres naszych działań wykracza poza standardowe badanie kwestii prawnych. Analizujemy nie tylko zgodność prowadzonej działalności z obowiązującymi wymogami prawnymi, ale również skutki projektowanych rozwiązań prawnych dla tej działalności. Badamy ograniczenia inwestycyjne wynikające z ustanowienia obszarów podlegających ochronie przyrodniczej oraz oceniamy ryzyko wynikające ze zidentyfikowanych nieprawidłowości, np. w postępowaniach związanych z oceną oddziaływania na środowisko.

Jednym z kluczowych  obszarów doradztwa od momentu powstania kancelarii są postępowania związane z ochroną środowiska. Działamy na etapie postępowania administracyjnego, jak również przed sądami administracyjnymi oraz w sprawach cywilnych i karnych.

Specjalizujemy się w trudnych i skomplikowanych postępowaniach związanych z oceną oddziaływania na środowisko oraz z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich, przedsięwzięć wrażliwych, a także przedsięwzięć, dla których niezbędne jest przeprowadzenie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w toku procesu inwestycyjnego w zakresie jego zgodności z polskimi i unijnymi przepisami prawa ochrony środowiska. W szczególności doradzamy przy uzyskiwaniu wymaganych pozwoleń oraz w postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w sprawach dotyczących odpowiedzialności za historyczne zanieczyszczenie środowiska.

Monitorujemy postępowania administracyjne, aby na jak najwcześniejszym ich etapie zidentyfikować lub wyeliminować ewentualne nieprawidłowości, które skutkują ryzykiem uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innych aktów administracyjnych.

Podmiotom emitującym do atmosfery gazy cieplarniane, szczególnie CO2, doradzamy w zakresie uzyskiwania, zmiany i aktualizacji zezwoleń na udział w systemie handlu emisjami (w związku z nabyciem tytułu prawnego do instalacji), jak również w transakcjach dotyczących sprzedaży i nabywania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (jednostki EUA, CER i ERU) oraz realizacji projektów wspólnych wdrożeń (JI) i mechanizmu zrównoważonego rozwoju (CDM).

Służymy doradztwem prawnym w zakresie gospodarowania odpadami, w tym w sprawach dotyczących odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz uczestnictwa podmiotów w organizacjach odzysku. Doradzamy zwłaszcza w kwestii wymogów prawnych związanych z budową instalacji przekształcania odpadów, prawidłowym gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE) oraz procedurą administracyjną zamykania składowisk odpadów.

Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska regulowanej krajowymi aktami prawnymi, regulacjami unijnymi oraz umowami międzynarodowymi. W doradztwie prawnym uwzględniamy nie tylko kwestie wynikające z przepisów dotyczących zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy, a także uregulowania dotyczące szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej i karnej, w tym wynikającej ze szkód o charakterze transgranicznym.

Doradzamy w trakcie postępowań dotyczących wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin i produktów biobójczych, zarówno w zakresie uzyskiwania, jak i zmiany niezbędnych pozwoleń. Doradzamy ponadto w kwestiach związanych z przechowywaniem i transportem produktów niebezpiecznych, a także uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z rejestracją produktów z pogranicza oraz rejestracji produktów na podstawie innych przepisów.