Doświadczenie – ochrona środowiska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Oto przykłady naszych doświadczeń

 • kompleksowe analizy prawne i doradztwo transakcyjne w związku z nabyciem przedsiębiorstw działających w przemyśle chemicznym, ubojni bydła, zakładu zagospodarowania odpadów, zakładu zajmującego się zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, przedsiębiorstwa będącego liderem w zakresie produkcji alkoholu etylowego i napojów alkoholowych, koncernu farmaceutycznego itp.
 • doradztwo dla europejskiego lidera w sektorze budownictwa i materiałów budowlanych w postępowaniach administracyjnych związanych z przenoszeniem i zmianą pozwoleń środowiskowych;
 • doradztwo prawne dla przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego dotyczące przeniesienia pozwolenia zintegrowanego w związku z wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 • przygotowanie szeregu opinii prawnych dotyczących zgodności z prawem polskim i unijnym przeprowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do znaczących przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym polegających na modernizacji linii kolejowej i budowie autostrady;
 • przygotowanie opinii prawnej w zakresie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu związanego z rozbudową portu lotniczego;
 • przygotowanie opinii prawnej dotyczącej zgodności z prawem polskim i europejskim oraz umowami międzynarodowymi postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do transgranicznego przedsięwzięcia liniowego;
 • przygotowanie opinii dotyczących oddziaływania na środowisko, w tym wpływu na istniejące i projektowane obszary Natura 2000, inwestycji polegającej na budowie farm wiatrowych;
 • analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie prawnych konsekwencji braku przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej;
 • doradztwo prawne w zakresie konieczności przeniesienia praw i obowiązków z istniejących decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w toku zmiany inwestora przy realizacji projektów związanych z energetyką wiatrową;
 • przygotowanie opinii prawnych i opracowanie środków zaradczych w związku z nieprawidłowościami w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla spółki ubiegającej się o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • doradztwo prawne w zakresie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla dla przedsiębiorstwa zajmującego się pośrednictwem w tym handlu, jak również dla lidera w branży hutniczej.
 • doradztwo prawne w zakresie podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polegającego na wyodrębnieniu działalności związanej z produkcją energii i przeniesieniu jej do istniejącej spółki oraz pozostawieniu w dotychczasowej spółce składników majątkowych związanych z wydobyciem węgla;
 • przeprowadzenie kompleksowej analizy prawnej i doradztwo na etapie transakcji podczas sprzedaży grupy spółek; doradztwo w zakresie uzyskiwania, przenoszenia i zmiany koncesji na podstawie prawa górniczego i geologicznego;
 • doradztwo prawne na rzecz spółki z branży budowlanej na etapie przygotowywania i negocjowania z Ministerstwem Środowiska umowy o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.
 • pomoc prawna dla amerykańskiego inwestora w postępowaniu administracyjnym związanym z oceną oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i zapewnienia udziału społeczeństwa w takim postępowaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia budzącego duży opór społeczny;
 • reprezentacja w postępowaniach przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odwołania od decyzji organu ochrony środowiska wymierzających opłaty podwyższone z tytułu korzystania ze środowiska dla podmiotu prowadzącego składowisko odpadów;
 • doradztwo prawne dla polskiego lidera branży piwowarskiej w postępowaniu dotyczącym ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody związanej ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji parku przemysłowego na danym terenie;
 • reprezentowanie francuskiego producenta produktów leczniczych weterynaryjnych w sprawie kwalifikowania przez ministra zdrowia produktów innego przedsiębiorcy na podstawie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych;
 • reprezentowanie francuskiego producenta produktów leczniczych weterynaryjnych w postępowaniach przed Komisją Europejską w związku z nieprawidłowościami związanymi z dopuszczeniem do obrotu niektórych produktów leczniczych;
 • doradztwo oraz przygotowanie dla przedsiębiorstw z branży IT opinii prawnej dotyczącej obowiązków wynikających z przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE)
 • doradztwo prawne dla producenta chemii gospodarczej w zakresie odpowiedzialności z tytułu historycznego zanieczyszczenia gleby;
 • doradztwo prawne dla producenta elektronarzędzi w zakresie odpowiedzialności za nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów;
 • przygotowanie opinii prawnej w zakresie odpowiedzialności za zanieczyszczenie morza olejami w kontekście wymagań wynikających z prawa krajowego, europejskiego oraz konwencji międzynarodowych;
 • doradztwo prawne dla producenta kosmetyków w zakresie odpowiedzialności z tytułu historycznego zanieczyszczenia gleby;
 • opinia prawna dotycząca regulacji prawnych i ryzyka odpowiedzialności związanej z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności w zakresie handlu węglem i transportu morskiego węgla;
 • opinia prawna w sprawie kontraktowej i pozakontraktowej odpowiedzialności za szkody w środowisku naturalnym przygotowana dla koncernu świadczącego wyspecjalizowane usługi dla spółek przemysłu wydobycia ropy naftowej i gazu;
 • przygotowanie dla koncernu farmaceutycznego memorandum o obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska w kontekście restrukturyzacji polegającej na łączeniu spółek i nabyciu składników majątkowych;
 • analiza ryzyka odpowiedzialności na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska w transakcji obejmującej przeniesienie tytułu prawnego do kilkudziesięciu nieruchomości, na których zlokalizowano działalność handlową i usługową.
 • doradztwo w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących odpadów opakowaniowych dla producenta z branży spożywczej;
 • doradztwo prawne w zakresie procedury dopuszczenia do obrotu środków ochrony roślin dla amerykańskiego koncernu z branży chemicznej;
 • doradztwo w zakresie regulacji związanych z uzyskiwaniem i przenoszeniem koncesji górniczych dla spółki działającej w sektorze budownictwa i materiałów budowlanych;
 • doradztwo prawne w zakresie uczestnictwa przedsiębiorców w organizacjach odzysku dla przedsiębiorstwa z branży spożywczej;
 • przygotowanie opinii prawnej w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi dla dostawcy produktów medycznych;
 • sporządzenie opinii prawnej dotyczącej kaucji od opakowań środków niebezpiecznych dla producenta z branży chemicznej;
 • doradztwo w zakresie rejestracji wstępnej substancji chemicznych (REACH) dla przedsiębiorstwa z branży metalurgicznej.