Doświadczenia – nieruchomości – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doświadczenia

Poniżej wskazujemy nasze przykładowe doświadczenia w wybranych kategoriach spraw:

 • Doradzaliśmy w zakresie badania due diligence i transakcji obejmującej nabycie nieruchomości składającej się z czterech obiektów biurowych o łącznej powierzchni około 42 000 m(wartość transakcji: 88 milionów EUR netto).
 • Doradzaliśmy w ramach transakcji nabycia dwóch spółek – właścicieli dwóch kompleksów biurowców w Polsce. Transakcja poprzedzona była analizą due diligence spółek oraz ich nieruchomości. Transakcja obejmowała kwestie transgraniczne – jej struktura obejmowała pozyskiwanie funduszy na giełdzie w Singapurze, a przejęcie zostało przeprowadzone za pośrednictwem luksemburskiej spółki celowej (wartość transakcji: powyżej 83 milionów EUR netto).
 • Doradzaliśmy jednemu z największych brytyjskich funduszy inwestycyjnych w procesie sprzedaży części portfela nieruchomości w Polsce, obejmującego nieruchomości biurowe, handlowe i magazynowe w Warszawie oraz w miastach regionalnych w Polsce (wartość transakcji: od ok. 3 milionów EUR netto do 25 milionów EUR netto).
 • Doradzaliśmy funduszowi inwestycyjnemu z Singapuru przy przejęciu ogólnoeuropejskiego właściciela, dewelopera i zarządcy nieruchomości logistycznych, obejmujących 163 magazyny położone na terenie 9 jurysdykcji.
 • Doradzaliśmy w transakcji obejmującej nabycie 25 centrów handlowych w Europie (Niemcy, Francja, Polska, Szwecja, Finlandia, Dania, Czechy i Szwajcaria) (wartość transakcji: 900 milionów EUR).
 • Doradzaliśmy producentowi wyświetlaczy LCD przy sprzedaży fabryki zlokalizowanej w specjalnej strefie ekonomicznej. Przygotowaliśmy i negocjowaliśmy umowę sprzedaży oraz przeniesienia praw autorskich oraz praw i roszczeń z umów o roboty budowlane (wartość transakcji: ok. 86 milionów USD).
 • Doradzaliśmy funduszowi inwestycyjnemu z Belgii przy zawieraniu umowy joint venture z polskim inwestorem działającym na rynku detalicznym oraz przy nabywaniu nieruchomości handlowych w Polsce.
 • Doradzaliśmy klientowi przy nabyciu nieruchomości. Uczestniczyliśmy w procesie due diligence w celu przygotowania dokumentów dotyczących nieruchomości i spółki. Przygotowaliśmy umowę sprzedaży udziałów w spółce, a następnie – po przekwalifikowaniu transakcji na „asset deal” – braliśmy udział w negocjacjach i zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości biurowej, umowy escrow i umowy przyrzeczonej. Wsparliśmy też klienta przy przygotowaniu wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
 • Doradzaliśmy jednemu z największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych, w zakresie analizy prawnej nieruchomości rolnych, strukturyzacji transakcji sprzedaży nieruchomości, sporządzania i negocjacji umów sprzedaży, umów najmu i umów o roboty budowlane.
 • Przeprowadziliśmy wiele badań due diligence dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych.
 • Przeprowadziliśmy wiele badań due diligence niezabudowanych nieruchomości dla wiodących polskich deweloperów.
 • Przeprowadziliśmy wiele badań due diligence na rzecz banków w procesie finansowania lub refinansowania inwestycji nieruchomościowych.
 • Prowadziliśmy analizy prawne stanu prawnego nieruchomości dla sklepów z branży budowlanej.
 • Doradzaliśmy jednemu z największych brytyjskich funduszy inwestycyjnych we wszystkich aspektach prawnych dotyczących polskiego portfela powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych w wielu lokalizacjach w Polsce. Opracowaliśmy pełen zestaw szablonów umów najmu dla pomieszczeń biurowych, handlowych i magazynowych. Negocjowaliśmy, renegocjowaliśmy i zmienialiśmy umowy najmu, a także reprezentowaliśmy klienta w kontakcie z najemcami w kwestiach prawnych.
 • Doradzaliśmy jednemu z największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych we wszystkich aspektach prawnych dotyczących polskiego portfela nieruchomości rolnych, w wielu lokalizacjach w Polsce. Opracowaliśmy pełen zestaw szablonów umów dzierżawy. Negocjowaliśmy, renegocjowaliśmy i zmienialiśmy umowy, a także reprezentowaliśmy klienta w kontakcie z dzierżawcami w kwestiach prawnych.
 • Prowadzimy bieżącą obsługę prawną właścicieli budynków biurowych. Sporządzamy wzory umów najmu, umów o zarządzanie nieruchomościami, umów o świadczenie usług, umów o dostęp do infrastruktury IT, aneksy do umów, prowadzimy negocjacje, rozwiązujemy spory.
 • Kompleksowo doradzaliśmy przy zawieraniu umów najmu lokali w centrach handlowych oraz rozbudowie centrum handlowego (m.in. opracowaliśmy umowę dotyczącą użytkowania części wspólnych znajdujących się pomiędzy trzema różnymi obiektami handlowymi, doradzaliśmy w procesie budowlanym, renegocjowaliśmy umowy najmu).
 • Reprezentowaliśmy wiodącego producenta systemów elektrycznych do turbin wiatrowych przy zawieraniu szeregu umów najmu powierzchni magazynowych i produkcyjnych.
 • Doradzaliśmy w związku z rozbudową fabryki szkła. Przygotowaliśmy raporty due diligence, ustrukturyzowaliśmy transakcję, sporządzaliśmy i negocjowaliśmy umowy najmu i dzierżawy oraz umowy o ustanowieniu służebności. Przygotowaliśmy opinie prawne w sprawie wycinania drzew oraz budowy i eksploatacji fabryki, dróg i placów składowych. Uzyskaliśmy pozwolenia środowiskowe i budowlane (wartość inwestycji: ponad 20 milionów EUR).
 • Opracowaliśmy i negocjowaliśmy szereg umów o roboty budowlane. Doradzaliśmy również w zakresie przygotowywania i negocjowania umów na złożone prace wykończeniowe, umów na dostawę wyposażenia, umów z projektantami oraz umów na przebudowę i wyposażenie.
 • Na potrzeby inwestycji mieszkaniowej (budowa 20 domów jednorodzinnych na sprzedaż) opracowaliśmy i negocjowaliśmy umowy o prace projektowe i o roboty budowlane. Służyliśmy też bieżącym doradztwem związanym z procesem projektowania i budowy, uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskaniem warunków technicznych dostępu do mediów. Nadzorowaliśmy zawieranie umów z dostawcami mediów i braliśmy udział w spotkaniach koordynacyjnych na budowie (wartość projektu nieruchomości ok. 6 milionów EUR).
 • Opracowaliśmy wzór umowy o roboty budowlane dotyczącej budowy kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dostosowaliśmy wzór do projektu budowlanego i reprezentowaliśmy klienta w postępowaniach administracyjnych dotyczących uzyskania pozwoleń na budowę.
 • Opracowaliśmy i negocjowaliśmy umowy o roboty budowlane dotyczące rozbudowy zakładu produkcyjnego i hali produkcyjnej z magazynami, a także umowy o prace projektowe i umowy dotyczące praw autorskich do projektów.
 • Opracowaliśmy i negocjowaliśmy umowy na roboty budowlane nieruchomości biurowo-produkcyjno-magazynowych oraz umowy na usługi architektoniczne i nadzór inwestorski nad projektem.
 • Kompleksowo doradzaliśmy w toku inwestycji polegającej na budowie największego parku rozrywki w Europie Środkowo-Wschodniej, obejmującego blisko 240 ha gruntów w okolicach Warszawy.
 • Doradzaliśmy w realizacji projektów nieruchomościowych, w szczególności w zakresie umów sprzedaży, umów najmu i bieżącej obsługi prawnej działalności operacyjnej obiektów hotelowych. Przeprowadziliśmy analizy statusu prawnego nieruchomości, przygotowaliśmy i negocjowaliśmy umowy franczyzowe.
 • Od lat doradzamy w tworzeniu struktury prawnej nieruchomości hotelowych. Reprezentowaliśmy w postępowaniach sądowych, w tym w sprawie ustanowienia księgi wieczystej dla nieruchomości, zniesienia odrębnej własności lokali hotelowych, zniesienia współwłasności i postępowań egzekucyjnych. Pomagaliśmy w opracowywaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów, np. umów z instytucjami finansującymi.
 • Kompleksowo doradzaliśmy w wyborze i wdrożeniu odpowiedniej struktury prawnej i podatkowej działalności w Polsce, z uwzględnieniem aspektów międzynarodowego planowania. Przeprowadziliśmy badania statusu prawnego nieruchomości, doradzaliśmy przy transakcji nabycia trzech hoteli i ich prowadzeniu.
 • Doradzaliśmy w nieruchomościowych aspektach związanych z rozbudową i rozwojem ośrodków opieki paliatywnej.
 • Reprezentowaliśmy spółkę specjalizującą się w projektowaniu i budowie konstrukcji stalowo-szklanych w zakresie roszczeń gwarancyjnych zgłoszonych przeciwko polskiej spółce zależnej, dotyczących innowacyjnej konstrukcji dachu ze szklanej kopuły wykonanej w jednym z centrów handlowych w Warszawie
 • Reprezentowaliśmy generalnego wykonawcę rozbudowy dużego centrum handlowego w Warszawie w sporze sądowym z inwestorem.
 • Reprezentowaliśmy klienta w sprawie odszkodowania za wady fizyczne wykonanych prac budowlanych w drodze arbitrażu na podstawie regulaminu ad hoc UNCITRAL.
 • Reprezentowaliśmy pracownię architektoniczną w postępowaniu o zapłatę przeciwko deweloperowi zlecającemu prace projektowe.
 • Reprezentowaliśmy klienta w postępowaniach egzekucyjnych na podstawie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przeciwko najemcom pomieszczeń produkcyjnych i handlowych.
 • Reprezentowaliśmy klienta w postępowaniach administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania nieruchomości oraz zaskarżenia uchwalonych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.