Zakres usług – reprywatyzacja – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Roszczenia reprywatyzacyjne

Prowadzimy sprawy dotyczące:

 • nieruchomości warszawskich (gruntów i budynków) odebranych dekretem Bieruta,
 • nieruchomości (dworów, pałaców, gruntów) odebranych wskutek reformy rolnej,
 • nacjonalizacji przemysłu,
 • nacjonalizacji lasów,
 • nieruchomości wywłaszczonych na cele publiczne,
 • mienia zabużańskiego,
 • nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
 • nieruchomości kościołów i innych związków wyznaniowych.

Naszymi klientami są:

 • poprzedni właściciele znacjonalizowanych nieruchomości i przedsiębiorstw (lub ich następcy prawni) – zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, w tym przedwojenne spółki prawa handlowego (a także spadkobiercy udziałowców i akcjonariuszy tych spółek),
 • obecni właściciele lub użytkownicy wieczyści znacjonalizowanych nieruchomości prowadzący spór z byłymi właścicielami,
 • deweloperzy,
 • spółki prawa handlowego,
 • inwestorzy zainteresowani nabywaniem odzyskanych nieruchomości,
 • banki udzielające kredytów zabezpieczanych hipotekami na nieruchomościach, które są lub mogą być przedmiotem roszczeń reprywatyzacyjnych,
 • osoby fizyczne i banki w sprawach nieruchomości, wobec których toczą się postępowania przed Komisją do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Przed przyjęciem sprawy przeprowadzamy jej dokładną analizę w oparciu o dokumenty przekazane przez klienta oraz archiwalną dokumentację własnościową i administracyjną dostępną w sądach i urzędach. Po ocenie szans powodzenia sprawy przedstawiamy ofertę obsługi prawnej.

Pomagamy odzyskać bezprawnie odebrane nieruchomości lub uzyskać stosowne odszkodowanie, w tym za zmniejszenie wartości nieruchomości i bezumowne korzystanie oraz zwrot pożytków z nieruchomości.

Regulujemy stan prawny nieruchomości objętych roszczeniami reprywatyzacyjnymi, tak by mogły one stanowić bezpieczny dla właściciela i inwestora oraz banku kredytującego inwestycję przedmiot obrotu na rynku nieruchomości.

Przeprowadzamy przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Ustalamy następstwo prawne po byłych właścicielach mienia.

Reprezentujemy naszych klientów:

 • w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji, w tym Komisją do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • w negocjacjach prowadzonych w imieniu właścicieli nieruchomości lub uprawnionych do roszczeń reprywatyzacyjnych z inwestorami zainteresowanymi nabyciem nieruchomości.

Na zlecenie klientów przygotowujemy opinie prawne wyjaśniające aktualny stan prawny nieruchomości objętych roszczeniami reprywatyzacyjnymi, stanowiące podstawę do podjęcia racjonalnych i ekonomicznie uzasadnionych decyzji dotyczących tego mienia. Doradzamy właścicielom odzyskanego mienia planującym jego komercjalizację.

Współpracujemy z geodetami uprawnionymi (przy podziałach nieruchomości na cele reprywatyzacyjne), rzeczoznawcami majątkowymi (przy wycenie nieruchomości i wycenie roszczeń odszkodowawczych za utracone mienie), a także z pośrednikami w obrocie nieruchomościami.

Służymy również doradztwem podatkowym, korporacyjnym, dotyczącym spraw spadkowych, przedłużenia praw użytkowania wieczystego, transakcji zbywania nieruchomości, prawa lokalowego itp.