Doświadczenie – odszkodowania od władzy publicznej – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Obecnie prowadzimy m.in. następujące sprawy:

  • reprezentujemy inwestora na rynku nieruchomości w Warszawie w sprawie o odszkodowanie przeciwko m.st. Warszawie za bezprawne wielokrotne odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy osiedla mieszkaniowego,
  • reprezentujemy inwestora na rynku nieruchomości na Pomorzu w sprawie o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa (nadzór budowlany) za wydanie nieważnych decyzji uchylających decyzje o pozwoleniu na budowę osiedla domów mieszkalnych położonych nad brzegiem Morza Bałtyckiego,
  • reprezentujemy właścicieli nieruchomości w sprawach o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę dróg lokalnych, ekspresowych i obwodnic na Mazowszu, w tym na terenie m.st. Warszawy, jak również w zakresie odszkodowania za pogorszenie nieruchomości w związku z wywłaszczeniem części nieruchomości,
  • reprezentujemy właścicieli nieruchomości w postępowaniach sądowych przeciwko podmiotom publicznym w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych i budynkowych oraz o odszkodowanie za pogorszenie nieruchomości i zwrot pożytków,
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych przeciwko Skarbowi Państwa i podmiotom samorządowym o odszkodowanie za szkodę powstałą w związku z zaniechaniem w wydaniu decyzji administracyjnych,
  • reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za szkodę powstałą w związku z pozbawieniem ich możliwości zrealizowania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, która w wyniku działań władzy publicznej została przekazana do specjalnej strefy ekonomicznej i zabudowana dużym zakładem produkcyjnym,
  • reprezentujemy dużego przedsiębiorcę – użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Wielkopolsce – w sprawie przeciwko gminie o odszkodowanie za pozbawienie tej nieruchomości możliwości inwestycyjnych w nowo uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • reprezentujemy właściciela nieruchomości w sprawie o odszkodowanie za zwłokę w wypłacie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości oraz wadliwe i przewlekle prowadzone postępowanie wywłaszczeniowe,
  • reprezentujemy przedsiębiorcę w sporze przeciwko jednemu z sądów okręgowych w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej wydaniem błędnego wyroku.